Støtter Kongrosletta naturreservat

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker gir sin fulle støtte til Fylkesmannens forslag til opprettelsen av Kongrosletta naturreservat.

I en høringsuttalelse til forslaget, skriver Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker: «Kongrosletta naturreservat ligger i umiddelbar nærhet av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og av Sona-vassdraget som er et varig vernet vassdrag i henhold til Verneplanen for vassdrag. Dette betyr til sammen at det er svært store nasjonale verneverdier i Sonvassområdet.»

I uttalelsen heter det dessuten: «Forslaget gir etter vårt skjønn en god og dekkende beskrivelse av de store biologiske verneverdiene i området, bl.a. kalkrik berggrunn som gir rike vegetasjonstyper både av skog og myr. Det framheves at området dekker mangler i det allerede etablerte skogvernet i Trøndelag i form av gammel granskog med bra kontinuitet og rik granskog som høgstaudegranskog og kalkgranskog. Den høye verdien på myrene i området trekker også verdien opp, og har vært kjent helt siden botaniske myrundersøkelser i 1983 (Asbjørn Moen m. fl. 1983).»

Verneområdet er også svært viktig for fuglelivet, påpekes det i uttalelsen: «Spesielt må framheves myrområdene der det hekker flere arter ender og vadefugler slik som småspove, heilo, rødstilk, gluttsnipe og enkeltbekkasin foruten smålom, fiskemåke, gjøk og trane. Flere av disse artene har hatt en negativ bestandsutvikling, og det er derfor viktig at området sikres mot eventuelle framtidige forstyrrelser.»

Naturvernforbundet berømmer grunneierne som har tatt initiativet til frivillig vern: «At slike områder som Kongrosletta får ligge i fred, er viktig fordi naturen og det biologiske mangfoldet i dag er utsatt for sterkt press fra mange hold. Grunneierne har her etter vårt syn vist en framsynt og prisverdig holdning.»

Les hele uttalelsen (pdf)