Tar lokalpolitikerne sitt eget vedtak om miljøkrise på alvor?

Spørsmålet er hvordan Stjørdal kommune følger opp dette når det skal omsettes til handling. I denne saken har kommunestyret lagt lista svært høyt, og det er klart at eventuelle framtidige vedtak som er negative for klima eller naturmangfold, kan bli lagt merke til i den grad at vedtaket om miljøkrise blir stående igjen som «tomme ord».

Lokallagsleder Ellen Andersson og styremedlem Arne Moksnes skriver i Bladet, på nett 21. juni.

«Nå kommer det raskt opp en slik sak som kan vise om kommunen virkelig mener alvor med «miljøkrisevedtaket». I Komite Plan blir det nå behandlet en dispensasjonssak der eieren av gården Holmen (Gnr 89, Bnr 2) på Kvislabakken søker om dispensasjon fra den vedtatte reguleringsplanen for omdisponering av 45 dekar fra LNFR-område til næringsområde.

Dette omfatter blant annet sprengning og fjerning av et strandberg, heretter benevnt som «Østre Holmberget» samt gjenfylling av den såkalte «Lecadammen». Begge disse lokalitetene er svært viktige biotoper for biologisk mangfold både når det gjelder flora og fauna. Østre Holmberget ligger i umiddelbar nærhet av Vikanbukta fuglefredningsområde som er vernet etter Naturmangfoldloven; det vil si et nasjonalt verneområde med Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet.»

Les hele innlegget hos Bladet.