Trondheim Havn lanserer Orkanger som regional havn

Det har i lengre tid vert jobbet med et knutepunkt for godstransport i Midt-Norge. Her er tanken å samkjøre gods på sjø, jernbane og vei. Ledelsen i Trondheim Havn lanserer nå Orkanger som ny sentralhavn. Naturvernforbundet har sterke motforestillinger mot en slik løsning.

Havn til besvær.

Nye løsninger for godstransport i Midt-Norge har vert under utredning i lengre tid. Siktemålet har vert å lokalisere det en kaller en knutepunktsløsning, hvor en kunne samordne transport på jernbane, sjø og vei. Det er med den bakgrunn skuffende at Trondheim Havn nå i følge pressen vil gå for en delt løsning, hvor Orkanger, med sjønære områder skal fungere som framtidas havn for regionen.

En slik løsning vil gi store utfordringer for lokalsamfunnet. I følge utredning gjort av jernbaneverket har en i dag på havneområdet på Brattøra 118 000 omlastninger i året. Ved lokalisering av havn på Orkanger må gods som kommer sjøveien transporteres på vei til og fra Orkanger for å nå mottagerne, som i hovedsak er lokalisert i Trondheimsområdet. En omvei som medfører økt biltransport, mer forurensning. Det vil kreve betydelig opprustning av eksisterende veier i Orkdal Kommune, og kanskje også i hele Orkladalføret.

Eksisterende havn på Orkanger representerer i dag allerede en betydelig støykilde for beboerne i nedre del av kommunen. En opptrapping av aktiviteten som forutsatt, med døgndrift, vil medføre en drastisk økning av støyeksponering, og redusere bokvaliteten for et stort antall mennesker.

For å få fysisk plass til en slik utvidelse kreves at en beslaglegger betydelig landbruksarealer, og planene medfører også at store sjøarealer fylles opp. Utbyggingen berører også Gjølmesørene, siste rest av det som en gang var et unikt våtmarksområde, og som nå er vernet. Å starte en storstilt utbygging på sjøsida av dette området viser etter vårt syn en total mangel på kunnskap om hva et våtmarksområde er.

Vi i lokalavdelinga av naturvernforbundet vil følge opp saken videre, og håper vi sammen med berørte beboere kan medføre at planene endres. En havn i Orkdal burde være attraktiv for lokale etableringer, og må gjerne videreutvikles innenfor dagens fysiske gitte arealer. De planer som nå lanseres om en sentralhavn imidlertid har etter vårt syn så mange negative konsekvenser at det ikke er ønskelig.

Naturvernforbundet

Lokalavdelinga i Orklaregionen.