Trondheim Havn legger foreløpig den videre planlegging av Grønøra Vest på is

Som en del av rekkefølgebestemmelsene for utvidelse av havn i Orkdalsfjorden krever kommunestyret nye veiløsninger. På bakgrunn av dette stopper nå Trondheim Havn den videre planlegging av deler av prosjektet inntil en nærmere avklaring fra Veivesenet og bevilgende myndigheter foreligger.

Grønøra og rekkefølgekrav.

Før en oppstart av og utbygging av ny regionhavn i Orkdal har Orkdal kommune stilt flere såkalte rekkefølgekrav. Dette er forhold som først må konsekvens utredes, for at en deretter skal gjennomføre eventuelle avbøtende tiltak før en utvidelse av havna kan tas i bruk.

Så langt i prosessen gjelder dette: Støyproblematikk, trafikkmessige problemer som krever nye veiløsninger, forholdet til beskyttelsesregimet for nasjonale lakseelver, kartlegging av bunnforhold, blant annet forekomst av tungmetaller og kvikkleirer i Råbygdfjæra. Videre en utarbeidelse av en total miljøplan for hele Grønøra med eventuell avbøtende tiltak som havneplanene medfører.

Trondheim Havn er tydelig vis lite komfortabel med de krav som stilles til vei og havnas styre har derfor gjort følgende vedtak:

Styret tar til etterretning Orkdal kommunestyres vedtak i sak 54/14 og er tilfreds med at selskapets utviklingsbehov er lagt til grunn i kommuneplanens arealdel.

Når det gjelder det stilte rekkefølgekrav knyttet til Havneveien vil styret uttrykke bekymring over den utsettelse av havneutbyggingen dette kan innebære.

Styret har forståelse for Orkdal kommunes behov for tilfredsstillende vegløsninger knyttet til avvikling av tungtrafikken gjennom Orkanger. Det tilsvarende gjelder problematikken rundt Havneveien.

Trondheim Havn vil gjerne delta i et arbeide med å sikre vegløsninger, slik vedtatt rekkefølgebestemmelse angir. Når kommunen føler seg trygg på at vegmyndighetenes planer blir realisert vil Trondheim Havn gjenoppta planleggingen av havneområdene på Grønøra vest.

Både ordfører Gunnar Lysholm og havnedirektøren i Trondheim Havn skal etter det som sies i pressen ha møter med statssekretærene i berørte departementer i nærmeste framtid for å snarest få en avklaring. Så får vi se hva som ligger i utsagnet: «Når kommunen føler seg trygg på at vegmyndighetenes planer blir realisert». Bevilgninger til vei gjøres vanligvis gjennom vedtatte transportplaner. Eksisterende plan gjelder fram til og med 2023. Tiden vil vise om det finnes snarveier for ny veiløsninger i Orkdal.