Tverrpolitisk motstand mot vindkraftverk i Stjørdal

Hele 60 prosent av velgerne er i mot vindkraftverk i Leksdal Allmenning. Motstanden er langt større enn støtten i alle partiers velgere.

Getty Images

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har bestilt en undersøkelse av hvordan velgerne i Stjørdal ser på planene om vindkraftverk i Leksdal Statsallmenning. Svarene er entydige – motstanden er langt større en støtte i alle velgergrupper!

Undersøkelsen ble foretatt av Sentio i perioden 6. til 19. april i år. Hele 60 % av alle spurte er i mot utbyggingen, 24 % var positive og bare 16 % har ikke gjort seg opp en mening. Overvekten av motstandere er så massivt at feilmarginene ved en slik undersøkelse ikke kan påvirke resultatet. 301 personer i Stjørdal besvarte undersøkelsen.

Det er blant Arbeiderpartiets, Fremskrittspartiets og Høyres velgere at støtte til utbygging er størst, men selv i begge disse partiene er motstanden betydelig større enn støtten. Dermed er det motstand i alle partiene som sitter i posisjon i kommunestyret i Stjørdal. Det er også verd å merke seg at det er få av disse partienes velgere som ikke har gjort seg opp en mening. Blant velgerne som har gjort seg opp en mening, er hele 74 % i mot utbygginga.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har vært ansvarlige for undersøkelsen.

— Vi er ikke overrasket over resultatet. Vi har mottatt mange og sterke reaksjoner etter at planene ble kjent, med åtte og et halvt tusen medlemmer i Facebookgruppa «Nei til vindkraft Stjørdal». Vi reagerer også på framgangsmåten i saken. En slik sak berører hele befolkningen direkte, og vi forventer av politikere og administrasjon avviser planene nå. Vindindustrien har fått lov til rasere store deler av Trøndelagskysten, vi kan ikke la det samme skje med resten av utmarka, sier Ellen Andersson, leder i naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker.

Motstanden mot den industrielle vindindustrien er ikke unik for Stjørdal. — Over hele landet øker forståelsen for de store naturødeleggelsene vindindustrien forårsaker, både i anleggsperioden og i driftsfasen. Naturvernforbundet nasjonalt vedtok i helga en uttalelse som tydelig markerer motstand mot vindkraft i norsk natur, understreker Ellen Andersson.

* Lavt signifikansnivå