Uønskede utslipp

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker mener at søknaden må avvises.

Naturvernforbundet ber Fylkesmannen ikke gi tillatelse til de store utslippene fra anleggsarbeider og vaskevann fra tuneller på planlagt ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Vi krever primært at søknaden avvises. Hvis det likevel skal gis utslippstillatelse, må grenseverdiene for tillatt konsentrasjon i utslipp av vaskevann og løpende avrenning bli satt vesentlig ned, både i anleggsfase og driftsfase.

Les hele høringsuttalelsen nedenfor.

Høring – søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider og utslipp av vaskevann fra tunneler på ferdig vei på E6 langs strekningen Kvithammar-Åsen i Stjørdal kommune

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Vi viser til høring angående «E6 Kvithammar – Åsen, Nye Veier AS – søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider og utslipp av vaskevann fra tunneler på ferdig vei på E6 langs strekningen Kvithammar-Åsen i Stjørdal kommune», med svarfrist 15.12.20.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker mener at søknaden må avvises.

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse fra anleggsarbeidet til Vollselva og Langsteinelva i forbindelse med driving av nye tunneler. Dette dreier seg om store forurensede vannmengder i flere år. Total anleggsperiode oppgis til 3,5 år for driving av Forbordsfjelltunnelen og ca. 1,5 år for Høghåmmårtunnelen.

Vi viser til at vann fra tunneldriving har høyere verdier av nitrogen, høy pH, oljerester fra maskinene samt stoff fra fjellmassene. Naturvernforbundet mener dette er uønskede utslipp i vassdragene.

Søknaden beskriver et trinnvis rensesystem for tunnelvaskevannet i driftsfasen. Naturvernforbundet mener likevel at det beste for miljøet er å unngå at slik forurensning oppstår, og at det ikke bør gis utslippstillatelse.

Det er mye grønnstein i anleggsområdet. Naturvernforbundet etterlyser en vurdering av utslipp av tungmetaller fra grønnstein, og hvordan dette kan forurense utslippsvann. Så vidt vi kan se nevner søknaden kun at det er grønnstein, men omtaler ikke mulige konsekvenser av dette.

Vi registrerer videre at forslaget til grenseverdier for tungmetall og PAH i utslippet er satt så høyt at selv etter fortynning vil grenseverdiene for «god tilstand» bli solid overskredet for flere av stoffene ved «alminnelig lavvannsføring» i Langsteinelva. For PAH kan det gi overskridelse også ved normalvannføring.

Her viser vi til Miljødirektoratets veileder M608, «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota – revidert 30.10.2020«, tabell 3.1, og til «Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann, Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver«, tabell 11.9.6 (miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke stoffer i vann...).

Hvis det likevel skal gis utslippstillatelse, må grenseverdiene for tillatt konsentrasjon i utslipp av vaskevann og løpende avrenning bli satt vesentlig ned, både i anleggsfase og driftsfase.

Slitasje av bildekk, plastholdig asfalt og vegmerking vil kunne gi vesentlig tilskudd til innhold av mikroplast i vaskevann og løpende avrenning. Slitasjen vil i gjennomsnitt sannsynligvis være høyere i tunnelen enn utenfor, da vegbanen oftere vil være tørr inne i tunnelen. Vi kan ikke se at Nye Veier har kommet med synspunkter på hvordan mikroplast skal bli behandlet som et forurensningsproblem. Dette er i seg selv tilstrekkelig grunn til å avvise søknaden.

Med hilsen,
Ellen Andersson, leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker /s/