Utfordrer partiene i forkant av lokalvalget

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Naturvernforbundet i Trøndelag har utfordret partiene på fylkesnivå og har laget en mal som kan brukes overfor lokallag.

Spørsmål til fylkespartiene

Vil partiet….
1. ….. jobbe for å omgjøre allerede gitte vindkraftkonsesjoner i naturområder?
2. ….. Jobbe for at det ikke blir utbygd mer landbasert vindkraft i Trøndelag?
3. ….. stoppe nedbygginga av dyrka mark i fylket?
4. …… kreve energieffektivisering i offentlige bygg?
5. ….. gå mot videre utbygging av 4-felts vei i fylket?
6. ….. ta vare på fylkets gjenværende inngrepsfrie natur?
7 …… jobbe for et bedre og billigere kollektivtilbud i fylket?
8 ….  Jobbe for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen og dobbeltspor Støren – Steinkjer?
9 ….. at ordninga med tilbringertjeneste i kollektivtrafikken utvides til hele fylket?
10…. Jobbe for at alle oppdrettsanlegg skal være utslippsfrie og rømningssikre?
11…. Opprettholde forbudet mot oppdrett i Trondheimsfjorden og andre oppdrettsfrie fjorder  i fylket?
12….. jobbe for utfasing av engangsplast i fylket?

Mal for spørsmål til kommunepartiene
Vi oppfordrer lokallag til å sende spørsmål til partiene i forbindelse med kommunevalget. Lokallagene står fritt til å kutte ut eller legge til spørsmål. Det for eksempel være lokale arealsaker som er ønskelig å få svar på.

Vil partiet…
1.  Vedrørende landbasert vindkraft:
a) … Bruke eierskapsmakta til å trekke kraftselskap i kommunens eie ut av vindkraft?
b) … Jobbe for omgjøre allerede gitte vindkraftkonsesjoner?
c) …. Si nei til framtidige vindkraftprosjektert i kommunen

2…. gå mot etablering av rekreasjonsløyper for snøscootere i kommunen?
3. ….. gå inn for et lokalt forbud mot vannscooter?
4. …… stanse nedbygginga av dyrka mark i kommunen?
5. ……. kreve energieffektivisering i offentlige bygg?
6. …… jobbe for at nærnaturen i kommunen ikke omdisponeres til andre formål?
7 .. …  Vektlegge bevaring av inngrepsfrie naturområder i kommunens arealplanlegging?
8….. gå inn for mer vern av skog i kommunen?
8. …. Jobbe for at bevaring av myr vektlegges sterkere i arealplanlegginga?
10…. Fase ut engangsplast i kommunens egen virksomhet?

Vi ønsker gjerne at våre medlemmer lokalt hjelper til å spørre sine lokale politikere. Alle svar sendes til trondelag@naturvernforbundet.no