Veiadkomst er unødvendig

Naturvernforbundets ber om at ingen av de to alternativene for veiadkomst til Langøra vedtas. Dette er beste løsning ut fra naturvernhensyn. I tillegg vil man da spare betydelige millionbeløp i fremtidige anleggskostnader.

Naturvernforbundet har 28. november sendt følgende høringsuttalelse til Stjørdal kommune:

Kommunedelplan Langøra med vannmiljø 2018 – 2027. Høring av to alternativer for offentlig adkomst til Langøra Sør.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har følgende innspill i høring om to alternativer for en offentlig veiadkomst på Sandfærhus (det fremtidige Værneskrysset av E6) til Langøra Sør.

Naturvernforbundet er tilfreds med at det i den vedtatte kommunedelplanen er fastsatt at det ikke skal skje nedbygging av det gamle elveløpet – utover en eventuell tilførselsvei. Vi har også merket oss at Avinor siden offentlig har slått fast at de skrinlegger utvidelsesplaner på det regulerte området på sjøsiden av Langøra (T1). I stedet har Avinor varslet at de vil vurdere andre områder i øst for å utvikle flyplassen. Naturvernforbundet mener denne klargjøringen fra Avinor viser at det heller ikke er behov for den tilkomstveien som nå er gjenstand for høring. Den naturlige konsekvensen av at Avinor ikke vil bygge ut område T1, er å heller ikke legge til rette for en ny offentlig atkomstvei til dette området. 

Naturvernforbundets ber derfor om at ingen av de to alternativene for veiadkomst vedtas. Dette er beste løsning ut fra naturvernhensyn. I tillegg vil man da spare betydelige millionbeløp i fremtidige anleggskostnader.

Hvis man likevel velger å vedta regulering for en veiadkomst, er broløsningen mindre ødeleggende for naturverdiene. Naturvernforbundet mener derfor at skal man vedta regulering av en atkomst, må alternativet «broløsning» velges.

Alternativet kalt «vei på fylling» vil medføre en utfylling i nordenden av det gamle elveløpet. Det er opplyst om at veitraséen vil ha en bredde på 6,5 m kjørebane og 2,5 m fortau. I tillegg kommer fyllingskant med mer.  

I høringsdokumentet påpekes det at for alternativet «vei på fylling» er «konsekvenser for naturverdier betydelige sammenlignet med alternativ «broløsning»». Det er en vurdering Naturvernforbundet slutter seg til. Likeledes at denne utfyllingen vil berøre «en sensitiv del av gamle elveløpet».

Høringsdokumentet beskriver videre på en god måte de naturverdiene som særlig vil bli berørt av en «vei på fylling». Naturvernforbundet vil trekke frem at vannfugl blir klart negativt berørt. Likeledes blir det betydelige negative virkninger for vegetasjon som   tinnvedkratt og strandeng, samt gråor og heggeskog på Langøra Sør.

Naturvernforbundet vil på det sterkeste fraråde at alternativet «vei på fylling» vedtas.

I høringsdokumentet omtales også forslag om midlertidig deponi av steinmasser fra E6-prosjektet Ranheim-Åsen. Det opplyses at deponiet vil ha en romslig tidsramme, frem til 2030.

Naturvernforbundet ønsker ikke et slikt deponi av overskuddsmasser på Langøra Sør.

Deponiet vil ha negative konsekvenser for både dyre- og planteliv i området. Vi vil også fremheve et viktig poeng i høringsdokumentet, der det heter: «Det må imidlertid påregnes en viss forurensningsfare (bl.a. utslipp av nitrogenholdig væske) på omgivelsene, først og fremst overfor gamle elveløpet.» Naturvernforbundet vil ikke at området skal utsettes for en slik forurensningsfare.

I høringsdokumentene bes det også om kommentarer til eventuell omregulering av området T1 til andre formål enn lufthavnformål. Ut fra Avinors beskjed om at de ikke ønsker å bruke området, mener Naturvernforbundet det er naturlig at området ikke er regulert til lufthavnformål. Dette gir mulighet for å sikre naturverdiene bedre gjennom denne reguleringsprosessen. I de kartleggingene som er gjort tidligere i prosessen er det også i T1 påvist at området har verdi blant annet for sjøørreten.

Naturvernforbundet mener T1 bør reguleres til et LNF-område, og at det legges føringer i reguleringen som anerkjenner og beskytter disse naturverdiene.

Med hilsen

Morten Harper, leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker /s/