Vi må ta vare på skogene våre

Forbruket av natur må ned. Dette gjelder både nedbygging av natur og hvordan vi bruker naturressursene våre.

granskog med sollys

Vedtatt på årsmøtet i Naturvernforbundet i Trøndelag

6. april 2024

De siste 75 årene er det gjennomført omfattende flatehogst. I dag er bare 30 prosent av den produktive skogen i Norge naturskog som ikke har vært flatehogd. Ifølge Artsdatabankens rødliste lever 46 prosent av de trua artene i skog, og 84 prosent av disse er truet av moderne skogsdrift.

Vern

Ifølge Montreal-avtalen har vi forpliktet oss til å verne 30 prosent av naturen vår. For skog betyr det at vi må sikre at all den gjenværende naturskogen tas vare på som naturskog. Stortinget har bestemt at 10 prosent av skogen skal fredes mot alle inngrep. Resten må sikres gjennom en bærekraftig bruk av naturskog, som bevarer skogens naturlige økosystem. Bevaring av store sammenhengende områder som inkluderer randsoner mot andre naturtyper som fjell og myr er viktig for å bevare leveområder og økologiske korridorer.

Hogst av naturskog

Det hogges mye i Trøndelag, og en stor del av dette i naturskog. Derfor haster det å gjennomføre tiltak for å ta vare på naturskogene våre. I et opprop har 167 forskere, deriblant mange ledende skogforskere, bedt regjeringen registrere og kartfeste de siste naturskogene i løpet av 2025, slik at disse kan sikres for framtiden. Som en følge av dette har Miljødirektoratet fått i oppdrag å etablere et offentlig tilgjengelig kart over naturskog i Norge i løpet av 2024.

Naturvernforbundet ser fram til å få etablert en oversikt over naturskog i Norge i løpet av 2024. Denne oversikten må følges opp med mere nøyaktige kartlegginger i felt, som både gir en bedre avgrensing av naturskogen og registrering av de mest verdifulle skogområdene. Når naturskogen er kartlagt er det helt vesentlig at den økte kunnskapen følges opp med forvaltningstiltak som kan sikre naturskogen på sikt. Den mest verdifulle skogen må fredes, og i den naturskogen som skal drives må det brukes hogstmetoder som tar vare på viktige strukturer og elementer for biologisk mangfold og økologiske prosesser. Bevaring av naturskogen vil også ha stor betydning for klimaet, ved at det store karbonlageret i jorda bevares på en helt annen måte enn ved flatehogst der det brytes raskt ned.

Hogst av umoden kulturskog

Mye av kulturskogen (tidligere flatehogd skog) er ikke hogstmoden ennå. I dag ser vi at slik skog hogges mens den ennå er i god vekst, til skade for både klima og naturmangfold. I denne skogen må det også gjennomføres mer skånsom hogst, med mindre flater og tilrettelegging for lukkede hogstformer.

Omlegging av skogbruket og redusert bruk av tømmer

En overgang til skånsom lukket hogst i naturskog og mer skånsom hogst av kulturskog, lar seg vanskelig kombinere med den økte satsingen på uttak av virke vi ser i dag. Naturvernforbundet mener imidlertid at det er nødvendig med en omlegging av både skogsdriften og bruken av tømmeret for å bevare skogen for framtiden som en bærekraftig ressurs og for natur og klima. Bruken av trevirke må ned, spesielt på kort sikt. Bruken må legge vekt på produkter som varer lenge. Skogbruket har god erfaring med å tenke langsiktig.

Lukket hogst kan på sikt føre til at vi kan ta ut like mye trevirke med bedre kvalitet. Ved å la kulturskogen bli eldre før den hogges vil også denne hogsten bli mer natur- og klimavennlig, og gi større produksjon på sikt. Vi må ta vare på skogene våre!