Vi vil ha natur og friluftsliv på Frigården

Stjørdal og Stjørdals politikere har i likhet med alle oss andre ansvar for å ta vare på den naturen vi har. Kommunestyret har tidligere – enstemmig – vedtatt at Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø. Dette bør forplikte.

FrigårdenAnne Marit Ligaard

Utvidelse av områder for masseuttak, deponi og næring på Frigården er ikke forenlig med Stjørdals vedtatte ambisjoner om å være en foregangskommune for klima og miljø. Dette handler om viktige naturverdier – og det handler om kommunestyrets troverdighet.

Stjørdal kommunestyre skal i sitt møte torsdag denne uken ta stilling til planprogram «reguleringsplan for endringer og utvidelse av Lauvåsen masseuttak og Stormyra næringsområde». Det foreslåtte planområdet er over tusen dekar stort. Området ligger vest for motorsportanlegget, og grenser ellers til det som i dag er natur dominert av skog og myr. Deler av området inngår fra før i reguleringsplanen for Stormyra næringsområde, men det er en betydelig utvidelse inn i områder som er avsatt til natur og friluftsliv (LNFR-område).

Kommunedirektøren skriver i saksframlegget: «Det er skog, mye myr og flere vassdrag og vann/tjern i og/eller rundt planområdet, og det er registrert arter av stor verdi i nærheten av planområdet.» Vi gjentar: «arter av stor verdi». Den foreslåtte nedbyggingsplanen skader Frigården som natur- og friluftsområde. Dette vet vi allerede i dag. For den som er opptatt av naturvern, burde derfor konklusjonen være klar: planprogrammet må avvises.

Dette tiltaket må dessuten ses i sammenheng med forslaget om et nytt stort deponi kalt «Hell miljøpark», samt det foreslåtte området for «Smart Mobility Norway» (Hell Arena) ved siden av. I sum dekker disse planene rundt 2800 dekar, og utgjør inngrep som vil skade naturen på Frigården dramatisk.

Naturvernforbundet har flere ganger påpekt viktigheten av å bevare de myrområdene vi har, både i høringsuttalelser og innlegg i lokalavisene. Myra er viktig som levested for mange arter av dyr og planter. Et eksempel er at Frigården-området er habitat for Stjørdals ansvarsart storsalamanderen, som ordfører gjennom mange år Johan Arnt Elverum personlig signerte på at Stjørdal skal ta ekstra godt vare på. I Norge er myr det økosystemet som lagrer mest karbon per arealenhet. Myr er også viktig som flomdemper og vannrenser, og myr som blir ødelagt kan ikke restaureres tilbake. Deler av Frigårdens opprinnelige myrer er allerede ødelagt. Noe av myra på Frigården er målt til å være sju meter tykk. Myr vokser maksimalt 1 millimeter i året. Det betyr at det har tatt minst 7000 år å lage den myra som kan ødelegges i løpet av noen dager. Istedenfor å utvide de industrialiserte områdene og fortsette ødeleggelsene, mener Naturvernforbundet at vi må bevare alt som er igjen av myrområder på Frigården.

Frigården er en av Stjørdals naturperler, med et svært rikt fugleliv. For mange er Frigården viktig for friluftslivet og deponiplanene forsyner seg grådig av en ikke ubetydelig bit av området som mange kjenner som et rolig fristed for naturopplevelser.

Vi har allerede flere masseuttak og deponi på Stjørdal. Om det er tvingende nødvendig med mer kapasitet, mener Naturvernforbundet at områdene på Frigården ikke er et egnet sted. Verden står midt i en alvorlig klima- og naturmangfoldkrise. De fleste ville arter er i sterk tilbakegang. Dette henger i stor grad sammen med endret arealbruk. Vi har ikke mer natur å miste. Som kjent har Norge i Montreal-avtalen nylig forpliktet seg til å styrke naturvernet.

Stjørdal og Stjørdals politikere har i likhet med alle oss andre ansvar for å ta vare på den naturen vi har. Kommunestyret har tidligere – enstemmig – vedtatt at Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø. Dette bør forplikte. Vi oppfordrer alle partier og representanter til å følge opp sitt eget vedtak, og stemme for naturen og friluftslivet på Frigården!

Anne Marit Ligaard
Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker