Vil forby sau i villreinområder

Naturvernforbundet etterlyser nye og kraftfulle tiltak for å sikre villreinen en framtid i norske fjellområder. Forbud mot sauebeiting er blant forslagene forbundet har sendt til Klima- og miljødepartementet i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om villrein.

– Sau overfører farlige parasitter og endrer økosystemet i fjellet, derfor hører de ikke hjemme i villreinområdene, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet foreslår også etablering av levedyktige bestander av rovdyr som jerv, fjellrev og gaupe for å sikre mest mulig naturlige og økologisk robuste økosystemer.

– Vi mener at situasjonen for norsk villrein er så alvorlig at det trengs drastiske grep for å snu trenden. I 2021 havnet villreinen på den norske rødlista for første gang. Hele seks av ti nasjonale villreinområder har dårlig økologisk tilstand, de fire siste har middels god tilstand. Her trengs det handling, sier Gulowsen.

Hvis den negative trenden skal snus, må det imidlertid langt mer til enn forbud mot sauebeite.

Her er de viktigste grepene Naturvernforbundet etterlyser:

– Restaurering av ødelagt natur i alle nasjonale villreinområder.

– Forbud mot sauebeiting.

– Levedyktige bestander av rovpattedyr som jerv, fjellrev og gaupe.

– Totalforbud mot alle nye inngrep i villreinområdene og i buffersonene.

– Restriksjoner/forbud for fotturister, andre fritidsaktiviteter og motorferdsel i sårbare villreinområder.

– Stanse og reversere hyttebyggingsprosjekter og andre vedtak som er i alvorlig konflikt med villreinmål.

– Pålegge kommunene å omgjøre arealplaner som er i strid med målsettinger for villreinfjellene, særlig vedtatte planer for hyttebygging og annen infrastruktur i og inntil villreinområder.

Les også: Innspill til Klima- og miljødepartementets arbeid med stortingsmeldingen for villrein