Vil ha nasjonalpark i Salfjella

Naturvernforbundet i Trøndelag ønsker å etablere nasjonalpark i Salfjella for å verne om den verdifulle fjellnaturen og den sørsamiske reindrifta.

Fjellområdet var et av flere områder som Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag spilte som aktuell i forbindelse med supplering av verneområder. Etter det vi kjenner til, er disse fjellområdene sammen med tilhørende naturreservater, det største kystnære, teknisk inngrepsfrie fjellområdet i hele Midt- og Sør-Norge. I tillegg til å være den vestlige yttergrensen for den boreale barskogen på det Eurasiske kontinentet, har økosystemene i området en tydelig oseanisk sammensetning av flora og fauna. Fjellområdet ligger i Nye Namsos kommune, Høylandet og Overhalla nord i Trøndelag.

Fjellområdet lå inne i NVEs nasjonale ramme for vindkraft som aktuelt område for vindkraftutbygging. Selv om NVE har skrotet denne rammen erd et fortsatt fare for at vindindustrien kan legge planer for området. Det har tidligere vært konkrete planer for vindkraft i området. Statskog SF søkte i sin tid om konsesjon for Grønningfjella vindkraftverk, men trakk søknaden i 2011 etter stor lokal motstand. 

Det er tre naturreservater i området: Lødding naturreservat, Almdalen-Ekorndalen naturreservat og Storengvatna naturreservat. Tilsammen utgjør disse allerede mer enn 80.000 dekar. Naturvernforbundet mener det er naturlig å binde sammen disse naturreservatene med utvidelser i nærliggende fjellområder.

Samene har holdt til i disse områder i lang tid og området er svært viktig for reindrifta og den sørsamiske kulturen. Inne i dette området er blant annet den eneste kjente bjørnegrava på norsk side i sørsamisk område funnet. Slike graver har vist seg å høre til en tradisjon som kan knyttes flere tusen år tilbake i tid.

Med på turen var tidligere miljøpoliti Nils Roger Duna som som er godt kjent i området og som nylig har kommet med en bok om samene rundt Namsenfjorden. 

Dette unike området ligger altså i et landskap som allerede er innrammet av naturreservater som er større enn flere av vår nasjonalparker. Det vil derfor nå være naturlig å foreslå dette som et område som sikres i sin helhet for framtiden.

Naturvernforbundet arrangerte tur til Salfjella lørdag 19. oktober og hele 40 naturglade personer møtte opp. Oppslutninga vitner om stort engasjement for bevaring av inngrepsfrie fjellområder: -Mange tar slike naturområder som en selvfølge, men nå føler stadig flere at det er verdt å kjempe for, sier nestleder i Naturvernforbundet i Trøndelag Alette Sandvik til Namdalsavisa