Vilkårsrevisjon må bety bedre miljø

Naturvernforbundet mener at det må mer kunnskap må på bordet og at faglig begrunnede miljøhensyn må innlemmes i konsesjonen for Namsenvassdraget når den nå revideres.

De samlede skadelige menneskeskapte belastninger på vassdragsnaturen i Namsenvassdraget har de siste årene økt betydelig, både som direkte følger av vannkraftutbyggingene, senere bygging av terskler, forbygninger, fisketrapper og introduksjon og spredning av fremmede dyrearter og sykdomsagens på fisk. For Naturvernforbundet er det viktig at det fremskaffes nok kunnskap om dette og at de riktige miljøtiltak vilkårsfestes. Forrige uke var det befaring med kraftselskap, kommuner, grunneiere, forvaltning og andre interessenter i forbindelse med vilkårsrevisjonen. For Naturvernforbundet er det selvfølgelig miljøtilstanden som er hovedfokus.

Nasjonalt laksevassdrag med store utfordringer
Namsenvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag, der leveområdene til både anadrom laks og relikt laks er inkludert og er gitt en spesiell beskyttelse. Samlet negativ menneskeskapt belastning på Namsenvassdraget har økt vesentlig etter vannkraftreguleringene og utbyggingene fra 1940 tallet og senere. De fleste var trolig ikke kjent og vanskelig å forutse da konsesjonene ble gitt og andre belastninger var det ikke vanlig å ta hensyn til

da. Noen av de negative belastningene er direkte følger av vannkraftreguleringene, andre er resultater av andre type menneskeskapt belastning. Det er de samlede menneskeskapte

belastningene på økosystemene i Namsen vassdraget som, etter §10 i naturmangfoldloven, skal legges til grunn når miljøtilpassede vilkår settes.

Naturvernforbundet har følgende forslag til avbøtende tiltak:
-Minstevannføring gjennom hele året må vilkårsfestes og være kunnskapsbaserte for utløpet av Tunnsjøflyan, utløpet av Namsvatnet ved dammen, for lakseførende strekning nedstrøms Fiskumfoss, utløpet av Limingen til Linvasselva og i Røyrvikelva.
-Terkslene i Namsen og Tunnsjøelva må fjernes eller bygges om slik at man får bedre vanngjennomstrømming – dette av hensyn til namsblank
-Utfisking av ørkyt og andre fremmede fiskeslag
-Stenging av laksetrapp i Fiskumfoss for å hensynta Namsblanken.
-Vannstanden i reguleringsmagasin, særlig i Tunnsjøflyan, må av hensyn til vannfugler holdes mest mulig stabil i hekketida.