Vindkraft eller reindrift

Vindkraftselskapet Fred Olsen Renewables AS har oppsøkt grunneigarar i Ilfjellet, Ramsfjellet og Grefstadfjellet for å få avtalar om vindkraftutbygging. I tillegg til at dette er øydelegging av naturområde, til skade for naturmangfald, friluftsliv og lokal identitet, er det også i vinterbeiteområdet for Trollheimensamane.

Kan vindkraft og reindrift eksistere side om side?

Naturvernforbundet i Ávjovárri (Kautokeino) har gjort eit forsøk på å svare på dette, ved ein gjennomgang av erfaringa frå reinbeitedistrikt som har vore utsette for dette, og frå område med kamp mot etablering av vindkraft.

Hefta er gjevne ut i samarbeid med Motvind Nord, og mellom anna med støtte frå Naturvernforbundet i Trøndelag.

Gjennomgangen er delt opp i 4 hefte, som tek for seg ulike spørsmål:

Vi må arbeide for at desse problemstillingane ikkje blir realitetar i fjellområda aust for Orkla, i Orkland og Rennebu.