Vindkraftutbygging på Fosen: – Svært skuffende

Det er svært skuffende at Statkraft med samarbeidspartnere nå likevel vil bygge ut et gigantisk vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Picasa 2.7

I dag offentliggjorde Statnett planene om storutbygging på Fosen. Dette til tross for at selskapet i fjor sommer la planene på is som følge av dårlig lønnsomhet.

– Store mengder verdifull natur som i dag er uten inngrep, vil nå gå tapt. Det dreier seg om halvparten av den urørte kystnaturen som er igjen i Sør-Trøndelag. Verna vassdrag og trua fuglearter vil bli berørt. Det samme gjelder et viktig sørsamisk reindriftsområde, understreker Steinar Nygaard, leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, – Det er trist at Statkraft med hjelp fra utenlandske selskap nå skal ødelegge verdifull, norsk natur.

– Må i langt større grad satse på energieffektivisering
– Når fornybar energi skal bygges ut, må vi ta vare på naturen. Vindkraft på Fosen er et meget stygt eksempel på at dette ikke skjer i praksis, påpeker Haltbrekken.

– Norske myndigheter må i langt større grad satse på energieffektivisering for å kutte ned på den fossile energibruken og redusere utslippene av klimagasser. Det ligger et enormt potensial i energieffektivisering, som ikke utnyttes i dag, forteller Haltbrekken. – Energimeldinga som regjeringen skal legge fram om noen uker, må innebære kraftig satsing på utfasing av fossil energi ved hjelp av energi som frigjøres gjennom enøk-tiltak.

– Det er heller ikke fornuftig å produsere mer strøm når det ikke fins noen plan for at den skal erstatte fossil energi. Slik situasjonen er nå, vil enda mer kraftproduksjon senker strømprisene og gjøre både kraftproduksjon og energieffektivisering mindre lønnsomt. At statsminister Erna Solberg og flere fra regjeringen støtter utbygging av vindkraft på Fosen, er både skuffende og merkelig, gitt de store naturinngrepene og den lave strømprisen, sier Haltbrekken.

Norge har som mål at andelen fornybar energi skal økes til 67,5 prosent innen 2020.

– Denne andelen var i 2014 på over 69 prosent, altså godt over målet. Den må økes ytterligere, men da gjennom mer energieffektivisering, ikke gjennom naturskadelige kraftutbygging, avslutter Steinar Nygaard i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.
 

Med Statkrafts opprinnelige planer, som selskapet la bort i fjor sommer, ville gitt blant annet følgende naturverdier gått tapt:

  • 258 km2 med inngrepsfrie områder, hvorav ca. 220 km2 i Sør-Trøndelag
  • Om lag halvparten av resterende inngrepsfri kystnatur i Sør-Trøndelag
  • Totalt naturareal som gjøres om til industriområde, utgjør mer enn 71 000 fotballbaner
  • Hubro, havørn og mange trua fuglearter ville bli berørt av vindkraftplanene
  • Det går ut over noen av de få inngrepsfrie områdene vi har igjen med sammenhengende områder fra fjord til fjell, som blant annet er viktige som mulige «fluktruter» for arter som må tilpasse seg klimaendringer

(Planene er nå noe justert, uten at vi har fått oversikt over omfanget.)