Vindturbinene må ned!

Støtte til anmeldelse vindkraftanleggene Roan og Storheia på Fosen.

Naturvernforbundet i Trøndelag støtter Motvind Norge sin anmeldelse av ledelsen og eierne av vindkraftanleggene Roan og Storheia på Fosen. Anmeldelsen ble levert inn til Økokrim 5.7. 2023.

Denne dagen var det gått 632 dager siden Høyesterett avsa dom i saken og slo fast at de to anleggene ikke hadde gyldig konsesjon fordi anleggene er bygd i strid med konvensjonen om sivile og politisk rettigheter Artikkel 27 (SP 27) for urbefolkning. Det naturlige ville da være at anleggene ble stoppet og arbeidet med å tilbakeføre områdene ble satt i gang. Dette er ikke gjort og Regjeringen ved OED har satt seg over Høyesterett og på den måten neglisjert at vi har en rettsstat med maktfordeling mellom lovgiving og domstoler.

OED dekker seg bak at Høyesterett ikke har sagt hva som skal skje med anleggene. Selvsagt har Høyesterett uttalt noe om hva som må gjøres. Når et anlegg ikke lengre har gyldig konsesjon, er følgelig heller ikke videre drift lovlig. Derfor har Motvind Norge levert inn anmeldelse som er forankret i flere straffbare forhold, knyttet til brudd på Energiloven, Straffeloven og Plan- og bygningsloven (pbl).

De anmeldte lovbruddene er:

  • Ulovlig drift og produksjon av kraft fra Roan Vindkraftverk og Storheia Vindkraftverk.
  • Ulovlig bruk av fast eiendom fordi ekspropriasjonstillatelsen er opphevet.
  • Ugyldig iverksetting av anleggene etter pbl grunnet ugyldige planvedtak og mangelfulle søknader om eiendomsendring. 

Naturvernforbundet i Trøndelag ser det slik at så lenge regjeringa tillater at vindkraftanleggene i Roan og på Storheia er i drift, representerer de en undergraving av rettstaten.

Ved å anmelde ledelse og eiere av de to anleggene har Motvind Norge gjort et svært viktig arbeid som har vår fulle støtte.

Naturvernforbundet i Trøndelag

Magne Vågsland
Leiar