Ny E39 mellom Hjelset og Lønset

Naturvernforbundet har sendt brev til Statens vegvesen med både spørsmål og tanker om avbøtende tiltak og om vegetasjonen langs vegen.

Bilde hentet fra Byggeindustrien: https://www.bygg.no/e-39-lonset-hjelset/1556039!/

Vi kommenterer at det er brukt matjord i vegkanter og midtrabatter. Det beste for naturmangfoldet er mager sand/grusjord, og at det ikke blir slått mer enn en gang i året. Vi ønsker tilbakemelding på hvilken vegetasjon vegvesenet ser for seg langs nyvegen.

De fremmede artene parkslirekne og lupiner er observert i vegskråninger. Vi minner om nasjonale retningslinjer og artikler på vegvesenet sine nettsider om fremmede arter og om risikovurdering og spredning.

Den krysser flere vassdrag. For livet i disse vil det være positivt med kantvegetasjon.

Under vegen er det bygd kulverter som også er vandringsvegen for oter. Det er ikke tilrettelagt for oteren i vassdrag slik som tilrådd i Statens vegvesen sin håndbok om veg og dyreliv.

I brevet ber vi om informasjon om hvilke områder som er brukt til overskuddsmasser og om massedeponiene er godkjente etter plan- og bygningsloven. 

Flere bygninger måtte bort. Planen var at utvalgte bygninger skulle brukes til øvelse av brannvesenet. Resten skulle det lages miljøsaneringsplaner for med detaljert oversikt over material i bygningene slik at miljøfarlige materialer ikke ble spredde, men levert til godkjente mottak. I brevet spør vi om resultatet.

Brevet er lagt inn nederst på siden.