Nytt boligfelt mellom Djupdalen og Haukebøelva

Vi frarår et boligfelt mellom den nedlagte bilvegen og sjøen.

Det er meldt oppstart av et reguleringsplanarbeid for boliger i en naturskog.  

Vår begrunnelse for å få stoppet utbyggingen er:

  • Området er naturskog med blant annet døde trær i en nedbrytingsfase. 
  • Det er mest furu, men også lauvskog med osp med hakkespetthull.
  • Det er lite ferdsel i området, og det gjør det som et fristed for dyr og fugler.
  • Terrenginngrepet og de negative konsekvensene for landskapet vil bli store.
  • 1 km av gang- og sykkelvegen mellom sentrum og Julneset blir bilvegen til boligene.

Det er ikke behov for boligfeltet. Vest for sentrum er det godkjent flere nye felt. I tillegg planlegges det hundrevis av nye boliger på Lundavang.

Brevet fra Naturvernforbundet er lagt inn nederst. Dersom du vil vite mer om saken og følge utviklingen, kan du gå inn i kommunen sin saksmappe.

Høringsfristen er 27.3.