• Årsmøte i Naturvernforbundet i Sunnfjord

  Årsmøte i Naturvernforbundet Sunnfjord er satt til laurdag 12 mars kl 13:00-13:55, Festsalen i Førdehuset Kaffi / te. Årsmøtet i fylkeslaget blir rett etterpå.

  Les mer
 • Årsmøte i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Kva er dei viktigste naturvernsakene i 2022? Kom og bli med på årsmøte til Naturvernforbundet Sogn og Fjordane!

  Les mer
 • Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom.

  Les mer
 • Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

  Les mer

Du er her:

 • Sogn og Fjordane
Naurvernforbundet Sogn og Fjordane

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2017

Nyheter

Avisinnlegg: Det skulle ikkje kunne skje

12.08.2010:

Oljekatastrofen i Mexicogulfen er ei av dei ulukkene som ikkje skulle kunne skje. Vi har då fått garantiar både frå oljeselskapa og politikarar. Så skjer det likevel trass I alle garantiane og lovnadene ,og vi står overfor ein katastrofe som ingen anar utgangen av. Tusenvis og kanskje millionar av liter olje renn ut i havet kvart døgn, og ingen ser ut til å vite korleis ein skal stoppe utsleppa.

Avisinnlegg: Kven villeier?

12.08.2010:

Asbjørn Massnes i det såkalla Kystpartiet har i mange innlegg i "Sogn Avis" gjort det til ein sport å skulde Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen for å villeie folk i klimaspørsmål.No er det vel heller slik at det er Massnes som villeier, noko eg kjem attende til. Bjerknessenteret er i alle fall ein svært seriøs institusjon med klimaspørsmål som forskingsfelt og med svært kompetente forskarar. Senteret har m.a. levert rapportar til FN sitt klimapanel.

Avisinnlegg: Refleksjonar kring bygging av to småkraftverk

12.08.2010:

NVE har nekta konsesjon til bygging av eit småkraftverk i Engjadalselvi i Gaupne i Luster, men gjeve løyve til bygging av eit liknande småkraftverk i Kvernelvi, også i Gaupne. Dette vil vi i Naturvernforbundet meine er ei svært fornuftig avgjerd, og eit døme på at NVE no er inne på eit riktig spor.

Høringsuttalelse om bygging av skogsvegen slakkali

08.06.2010:

Statnett vil ta kostnaden ved bygging av skogsveg for å fram anleggsmaskinar til ny trafostasjon på Skarsbøfjellet. Naturvernforbundet frårår dette. Veg til ny trafostasjon på Skarsbøfjellet bør kome gjennom Øvstedalen. Det vil vere det beste av omsyn til samfunnsnytten av vegen og omsynet til naturverdiane og friluftslivet, skriv Jon Farestveit i uttalelsen.

Avisinnlegg: Noreg - energinasjon også i framtida?

Avisinnlegg: Noreg - energinasjon også i framtida?

25.05.2010:

Som Erling Sande påpeikar i Fjordenes Tidende er Noregs rikdom er bygd opp på energi dei siste 100 åra, i hovudsak olje. Det fyrste kraftverket her i fylket kom rundt 1900, dette kraftverket var bygd for å skape arbeidsplassar i fylket, store arbeidsplassar vart skapte både i Årdal og Svelgen etter kvart som kraftutbygginga spreidde seg.

Avisinnlegg: Inga tiltru til fylkeskommunen

Avisinnlegg: Inga tiltru til fylkeskommunen

25.05.2010:

Fylkeskommunen skal frå nyttår overta ein del av dei oppgåvene som Fylkesmannen har hatt innan naturvern. Naturvernforbundet har vore skeptisk til denne endringa i forvaltninga og då av fleire grunnar. Naturvernforbundet frykter blant anna at dette berre ville føre til eit dobbeltbyråkrati utan eit betre naturvern.

Viser fra 67 til 72 av totalt 198 artikler