Troms representert på landsmøtet til Naturvernforbundet

– for å kjempe kampen for klima- og miljø

Etter pandemien var det endelig duket for fysisk landsmøte i Naturvernforbundet på Hamar 22.-24. april. Naturvernforbundet i Troms var representert med delegatene Berit Ballari og Vera Eriksen, samt avtroppende landstyrerepresentant for Troms, Anne Lise Mortensen. Nåværende fylkesleder og påtroppende landstyrerepresentant for Troms, Jon-Arne Jørstad, var med som observatør. Troms var ikke representert med mange representanter, men gjorde seg bemerket på talerstolen, der vi fremmet sterk bekymring for torskeoppdrett, reduksjon av forbruket på jorda og Naturvernforbundets støtte til klima- og miljøsaker som også berører samiske rettigheter til land- og vann.

Truls Gulowsen ble gjenvalgt som leder og varslet fra talerstolen at Naturvernforbundet skal trappe opp kampen for natur og klima, bli enda større og vinne enda flere kamper.

Delegat Berit Ballari taler til Naturvernforbundets landsmøte

Bekymring for oppdrett av torsk, reduksjon av forbruket på jorda, støtte til Sametingets oppfølgning av vindkraftutbygging på Fosen og tiltak for å ta kontroll med pukkellakse

Naturvernforbundets landsmøte vedtok flere uttalelser som Naturvernforbundet i Troms har arbeidet for, støttet og som er av interesse for Troms. Bl.a. uttalelse om at Naturvernforbundet er sterkt bekymret for planlagt oppdrett av torsk i åpne anlegg, støtte til Sametingets krav om oppfølging av dommen mot vindkraftutbyggingen på Fosen og Naturvernforbundet krever tiltak for å ta kontroll på pukkellaksen. Se linker:

https://naturvernforbundet.no/uttalelser-fra-styrende-organer/naturvernforbundet-er-sterkt-bekymret-for-planlagt-oppdrett-av-torsk-i-apne-anlegg-article42979-2128.html
https://naturvernforbundet.no/uttalelser-fra-styrende-organer/naturvernforbundet-stotter-sametingets-krav-om-oppfolging-av-fosen-dommen-article42970-2128.html
https://naturvernforbundet.no/uttalelser-fra-styrende-organer/sammen-for-a-ta-kontroll-pa-pukkellaksen-article42980-2128.html

Troms har også vært med på å arbeide frem et nytt kapittel i prinsipprogrammet til Naturvernforbundet om reduksjon av forbruket på jorda og særlig de rikestes forbruk: «Menneskeleg forbruk av energi og naturressursar kan ikkje vere høgare enn at det let seg kombinere med å halde oppe naturmangfaldet og naturen si produksjonsevne. Tekniske omleggingar er ikkje nok for å oppnå dette. Evig materiell vekst er ikkje mogleg innanfor ressursane på jorda. For at alle menneske skal ha høve til å leve gode liv innanfor rammene av jorda sitt ressursgrunnlag og naturen sin toleevne, må det samla forbruket på jorda reduserast, og særleg må forbruket til dei rikaste reduserast kraftig .» Se link til prinsipprogrammet:

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13180162-1651145866/Dokumenter/Organisasjon%20-%20%C3%A5rsmeldinger%2C%20styrende%20dokumenter%20etc/Prinsipprogram/Naturvernforbundet%20sitt%20prinsipprogram%20sist%20endra%20LM%202022.pdf

Klima- og miljøsaker som berører samisk natur- og kulturgrunnlag og æresmedlemskap til Mari Boine

Naturvernforbundet vedtok i sitt arbeidsprogram at vi skal opprette en gruppe i forbundet som skal gi råd innenfor klima- og miljøsaker som berører samisk natur- og kulturgrunnlag. Dette er noe Troms har arbeidet for i årevis, og er glad for at det nå er tatt inn i arbeidsprogrammet. Vi gleder oss til fortsettelsen og neste steg som er opprettelsen av gruppen.

 

Videre er det gledelig at den samiske artisten og mangeårig medlem i Naturvernforbundet, Mari Boine, ble utnevnt til æresmedlem.

Se linker til arbeidsprogrammet og artikkel om æresmedlemskapet til Boine:

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13180103-1651139696/Dokumenter/Organisasjon%20-%20%C3%A5rsmeldinger%2C%20styrende%20dokumenter%20etc/Arbeidsprogram/Naturvernforbundet%20sitt%20arbeidsprogram%202022-2024%20%28vedteken%20av%20LM%202022%29.pd
https://naturvernforbundet.no/hjem/naturvernforbundets-nye-aresmedlemmer-article42973-113.html
Anne Lise Mortensen under Marie Boines utnevnelse til æresmedlem

Anne Lise Mortensen hedret for sin innsats for Troms og landsstyret

Tidligere fylkesleder i Troms og avtroppende medlem i landsstyret i Naturvernforbundet, Anne Lise Mortensen, ble hedret for sin mangeårige innsats i landsstyret og generelle innsats for Naturvernforbundet.

Mortensen har i sine år i som leder for Naturvernforbundet i Troms drevet et aktivt lag som har stått i spissen for organiseringen av naturkampen i fylket. Særlig har hun stått opp mot privatiserting av allmenningen til havs. Innsatsen for å berge fjordene mot oppdrett og annen forurensning har fått et løft sammen med flere andre viktige saker i fylket. Videre har hun også bidratt til samarbeidet på tvers av fyklene i Nord som hun anser som særlig viktig. Mortensen har også vært blant pådriverne for et samisk råd i Naturvernforbundet som også ble vetatt på landsmøtet. Det er også etablert en plaststilling hvor prosjektet nå skal utvides.

Selv om Mortensen ikke fortsetter som fylkesleder og medlem av landsstyret, vil Naturvernforbundet fortsatt ha gleden av å ha Mortensen med i fylkesstyret og hun vil også arbeide med Naturvernforbundet sitt påbegynte arbeid mot plastforsøpling.