Salmar får ikke øke i Froan

Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen er enige med Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og avslår søknaden om dobling av biomassen ved en oppdrettslokalitet i Froan.

Avslaget er begrunnet i at det eksisterende anlegget allerede i dag viser tegn til overbelastning, og at eksisterende drift av Hallarøy V lokaliteten allerede har ført til dårlig tilstand i overgangssonen rundt anlegget. Hallarøy ligger innenfor de tidligere grensene til Froan landskapsvernområde, men disse grensene ble flyttet etter ønske fra oppdrettsindustrien. Naturvernforbundet har i en årrekke kjempet mot at det skal være oppdrett i det hele tatt i dette området, og er nå svært glad for at Fylkesmannen i alle fall setter foten ned for en økning av oppdrett i området. Bunndyrsanalyser viser en nedgang i de årene anlegget har vært i drift.

Internasjonalt våtmarksområde med store naturverdier
I vår høringsuttalelse legger vi vekt på at Froan er et svært viktig område for både sjøfugler og pattedyr, med bestander som allerede er under press. Bruk av lusemidler og annen forurensing kan ikke tillates så tett inntil et verneområde.

Området en viktig passasje for villaks. At trafikklyssystemet ikke tillater økning i dette området viser at lakselus er et betydelig problem i regionen. I tillegg er
Froan landets viktigste yngleområde for havert og et viktig kasteområde også for steinkobbe. Både havert og steinkobbe er svært sårbare for forstyrrelser, herunder menneskelige forstyrrelser. Det er indikasjoner på at selen holder seg unna oppdrettsanleggene som allerede er etablert i området, og selenes bevegelses- og kasteområde begrenses ytterligere med en utvidelse av anleggene.

Lenker:
Naturvernforbundets høringsuttalelse


Avslaget fra Trøndelag Fylkeskommune
Avslaget fra Fylkesmannen i Trøndelag

 

Mer informasjon
NRK: Får slippe gift ut i verneområde: 

Naturvernforbundet: Naturfiendtlig aktivitet i verneområde