Verken fugl eller fisk?!

At lakselusa fra oppdrettsanleggene er i ferd med å ta knekken på villaksen er etter hvert blitt vel kjent. Nå vil oppdrettsindustrien også fortrenge fuglene.

Getty Images/iStockphoto

Oppdrettsnæringa kjenner tydeligvis ingen magamål. Nå ligger oppdrettsanleggene så tett langs Trøndelagskysten at det er ingen tvil om at det går ut over andre arter.

Havbruksanlegg mellom to naturvernsoner

Salmar søker om å etablere et havbruksanlegg mellom to naturvernsoner ved det tidligere fiskeværet Kya i Frøya kommune. Disse vernesonene har som formål å verne fugl og deres hekkeområder. Kya har et yrende fugleliv med over 80 registrerte arter, hvorav rundt en tredjedel er rødlistet. Norge har et særlig ansvar for å ta vare på skarven, og på Kya finner vi to typer skarv – storskarv og toppskarv, med til sammen mellom 2.000 og 3.000 individer. Også ærfugl er av artene som hekker på Kya.

Fuglene trives på Kya, ikke bare på grunn av hekkemulighetene, men også på grunn av den rikholdige mattilgangen. Det er i fuglenes matfat oppdrettsgiganten ønsker å etablere seg.

Oppdrett midt i sjøfuglenes rike

Et oppdrettsanlegg vil fortrenge villfisk og tiltrekke seg sjøfugl. Fra andre områder vet vi at det da vil komme krav om å få skyte skarv og andre fugler som forsyner seg av fisken i merdene. I Lenvik kommune mente oppdretter å påvise at skarven skadet oppdrettsfisken og søkte om å få skyte skarv av dyrehelsehensyn (oppdrettlaksens helse). En absurd logikk etter å ha anlagt oppdrettsanlegget midt i fuglenes matfat. Ved Kya er det snakk om langt flere skarv enn i Lenvik, så konflikten mellom fugl og oppdrett vil sannsynligvis bli enda større.

I tillegg til å beslaglegge viktige areal i sjøen vil anlegget medføre hyppig båttrafikk av en rekke ulike typer fartøyer. Aggregat og foringsstøy vil medføre forstyrrelser gjennom hele døgnet.

Tareskog er viktig, både med tanke på karbonlagring og fordi det er spesielt sentrale økosystemer som gir grunnlag for en fullstendig næringskjede fra krepsdyr, yngel, fisk, kobbe, nise og spekkhoggere.

Norge har ledet arbeidet som førte til en internasjonal avtale om å frede minimum 30 % av arealet til sjøs og på land, i tillegg til å restaurere tilsvarende områder. Kya er et område som må bevares, ikke ødelegges.

Prosjektet er ikke fullstendig utredet, men vi har nok kunnskap til å si at konsekvensene er svært negative. Vi minner om Statsforvalterens klare avslag på en lignende søknad nær Sklinna.

Med etablering av oppdrett ved Kya risikerer vi å ende opp med verken fugl eller villfisk.

Trondheim Natur og Ungdom v/ Marit Gissinger, leder
Naturvernforbundet i Trøndelag v/ Anne Guri Solem, fylkessekretær
Getty Images
Også ærfugl er av fuglene som trives på Kya og dermed trues dersom et industrielt havbruksanlegg plasseres midt i matfatet deres.

Dette innlegget er også publisert som leserinnlegg i Hitra-Frøya og i Adressa