1107 underskrifter mot Borgheim Syd og Vest! Kommunen trekker Borgheim Vest, men holder fast ved Borgheim Syd

I dag har Naturvernforbundet i Vestfold oversendt 1107 underskrifter til ordføreren på Nøtterøy. Underskriftene er en protest mot kommunens planer om videre nedbygging av matjord, spesielt med fokus på Borgheim Syd og Vest. Samtidig kan vi feire en delvis seier ved at kommunen nå trekker Borgheim Vest fra forslaget til ny kommuneplan!

Harald Strømnæs

At Nøtterøy kommune nå trekker forslaget om å bygge ned skog, jord og kulturlandskap i Borgheim Vest er en seier for miljøet, og det viser at det nytter å engasjere seg. Vi gratulerer alle som har skrevet under på appellen mot Borgheim Syd og Vest! Samtidig er det viktig å fortsette presset mot nedbygging av jordet i Borgheim Syd.

Naturvernforbundet i Vestfold har i et brev til ordføreren og kommunestyret på Nøtterøy pekt på viktige tema som ikke er utredet i spørsmålet om Borgheim Syd:

Samfunnet taper på naturødeleggelse
Å bygge på matjord og skogsterreng gir gevinst til utbygger, for jord og skog kan kjøpes mye billigere enn golfbaner og parkeringsplasser. Framtidig sultne mennesker på Nøtterøy eller sultne mennesker i andre land har ikke kjøpekraft til å påvirke markedet. Men det årlige tapet av matjord på verdensbasis er omfattende, og jord blir derfor en stadig knappere og mer verdifull ressurs. Matjorda, til eksempel i Borgheim Syd, kan gi oss 30 – 70 tonn korn i året. Skogen, matjorda og kulturlandskapet gir dessuten økosystemtjenester til hele befolkningen: Mat, klimanøytrale byggematerialer, skog og jord renser, lagrer og fordrøyer vann, bidrar til å holde mennesker sunne og avlaster kommunens utgifter til helse og omsorg. Matjord og skog fungerer også som betydelige karbonlager, noe klimakommunen Nøtterøy ikke har beregnet omfanget av. Verdien av disse tjenestene er ikke synliggjort i konsekvensutredningene. Kommunen tar dermed beslutninger uten kunnskap om de økonomiske konsekvensene.

Klimavennlig utbygging av Borgheim Syd?
Det argumenteres med at nedbygging av matjord på Borgheim er bra for klimaet, for det vil bidra til å redusere reisingen til Tønsberg. Vi ber Nøtterøy kommune dokumentere hvorvidt et kjøpesenter på Borgheim Syd vil medføre mindre trafikk. Gevinsten må være stor dersom det skal kunne forsvare de åpenbare ulempene for klima og biologisk mangfold ved nedbygging av grønne produktive arealer.

Naturmangfoldlovens § 10
Kommunen sier at den kun foreslår å bygge ned en liten del. I perioden 1991 – 2007 bygde kommunen ned 6,5 % av jordarealet og en stor del av skogarealet. Hver gang har det bare vært snakk om en liten del! Naturmangfoldlovens § 10 krever at alle inngrep vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemene er eller vil bli utsatt for. På Nøtterøy er skogene og jordene allerede utsatt for et stort press fra intensiv bruk, og disse økosystemene vil bli utsatt for enda større press i framtida på grunn av befolkningsvekst. Bygger vi ned jord og skog øker vi presset ytterligere. Har Nøtterøy kommune vurdert sin nye kommuneplan i lys av § 10?

Alternativ er ikke utredet
Borgheim sentrum er et kjedelig sted preget av veier, parkeringsplasser og kantsoner. Å vitalisere sentrum ved å bygge på jordet, er helt på jordet! Vi finner det underlig at kommunen planlegger uten å utrede alternative muligheter. Er kommunen fullstendig styrt av forslag fra private investorer? Dersom kommunen virkelig ønsker, er det store muligheter for å skape liv i Borgheim sentrum gjennom fortetting på de store grå arealene. Det er neppe plass til like mange boliger og like store butikklokaler i Borgheim sentrum som på jordene, men vi tror at det er mulig å omforme Borgheim til en trivelig liten landsby med folk og handel! Uten å skade verken jord eller skog!

Manglende utredninger må på plass før videre planlegging
Naturvernforbundet i Vestfold oppfordrer Nøtterøy kommune til å søke faglig bistand for å utrede følgende før den går videre med planer om nedbygging av Borgheim Syd, eventuelt også Borgheim Vest dersom det området igjen blir foreslått:

  • Verdien av økosystemtjenestene som matjorda, kulturlandskapet og skogen yter til befolkningen i områdene som foreslås nedbygd.
  • Trafikkale konsekvenser som følge av en utbygging av handel i Borgheim Syd.

  • Det samlede presset på økosystemene som følge av utbygging. Vi gjør oppmerksom på at velstelt matjord også kan være et verdifullt økosystem og at Naturmangfoldloven gjelder all natur.

  • Mulighetene for fortetting og omforming av Borgheim sentrum til en miljøvennlig landsby med økologiske kvaliteter.

Vil du støtte Naturvernforbundets arbeid?