Årsberetning 2019/2020

Styrets sammensetning

Styret har hatt følgende sammensetning i arbeidsåret 2019/2020:
Dag N. Kristoffersen, leder
Einar Winther, styremedlem og kasserer
Rolf Andersen, styremedlem
Tor Høgås, styremedlem
Petter Jørgen Omtvedt, styremedlem

Ragnhild Trosby, Unni Eriksen og Stine Paulsrud Haugen har deltatt på styremøter som faglige ressurspersoner.

Styremøter og årsmøte

Styret har holdt følgende møter:

2019:
– 28. mars, torsdag, årsmøte og kort styremøte, Cafe Knut 
– 23. mai, torsdag kl. 18.00 – 20.00, befaring/tur Eikestrand (strandskogen) og styremøte
– 
Skogbiolog Trude Myhre, WWF, deltok på befaring for å kartlegge naturverdier i skogen.
– 19. juni, onsdag kl. 19.00 – 20.00, Løvøya 
– Torsdag 29. august (hos Dag) 
– Tirsdag 17. desember (hos Tor)

2020
– Tirsdag 14. januar (hos Dag)
– Torsdag 13. februar (hotellet)
– 29. april (strandskogen)

Foruten ordinære styremøter har styrets medlemmer hatt god kontakt på epost og telefon om oppfølging av saker og uttalelser m.m. Unni, Ragnhild og Dag har hatt egne planleggingsmøter vedr. møteserien om naturmangfold og lysmarkeringen 4. november 2019. I tillegg har styret vært på egne turer og befaringer: Strandskogen (29. april), Adalsborgen (6. mai) og Tangenbekken (13. mai).

Representanter for styret har deltatt på en rekke møter, blant annet:

– Horten kommune, åpent møte om klimaplanen, (Einar og Ragnhild)
– Møte om Langøya, Holmestrand, (Ragnhild)
– Jordvern Vestfold, konferanse 21. januar (Einar)
– Workshop forvaltningsplan Oslofjorden, 25. januar 2020 (Ragnhild og Rolf).
– Foredrag om skogvern v/Trude Myhre, WWF (Dag)

Årsmøtet 2019

Ordinært årsmøte ble holdt torsdag 28. mars. 
Før årsmøtet holdt filosof Sigurd Hverven et grundig og interessant foredrag om naturfilosofi, med utgangspunkt i hans utgitte bok om samme tema.

Prioriterte saker i 2019/2020:
Styret har utarbeidet en samlet oversikt over aktuelle saker som systematisk følges opp av styret. Arbeidsplanen følger som vedlegg til årsberetningen. Ragnhild Trosby har fulgt arbeidet i formannskapet og kommunestyret.

Horten kommunes klima- og energiplan
Einar Winther har representert Naturvernforbundet i Horten kommunes arbeidsgruppe for klima- og energiplan. Naturvernforbundet avga en grundig høringsuttalelse til kommunens høringsutkast medio januar 2020. Klima- og energiplanen vil bli lagt frem til endelig politisk behandling våren 2019. Kommunestyret i Horten har etter pådriv fra Naturvernforbundet i Horten v/Ragnhild Trosby erklært (vedtatt) klima og naturkrise. Les herDette har Ragnhild kjempet for i førti år

Eget råd for natur og miljø

Naturvernforbundet i Horten har foreslått overfor kommunestyret (initiativ i spørretimen v/Ragnhild Trosby) at det etableres et bredt sammensatt råd for natur og miljø. Vi venter på tilbakemelding fra ordføreren. Forslaget vil bli fulgt i 2020/21. Se vår nettside: Ber kommunestyret i Horten om å ta klimautfordringen på alvor

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble behandlet av kommunestyret våren 2019. Naturvernforbundet vurderer at det løpende er et sterkt press på arealer og naturmangfold i kommunen. Det gjelder særlig kyststrekningen fra Rørestrand til Langgrunn og videre til Borrehaugene.

Dobbeltspor Nykirke – Barkåker

Styret har også i 2019/2020 fulgt den videre beslutnings- og planprosessen, særlig med tanke på viktigheten av å unngå permanente deponier med uheldige konsekvenser for natur, miljø og jordvern. Styret vil i 2020 følge anleggsstart for prosjektet og arbeide for å begrense etablering av deponier og gjenoppbygge natur på deponiområder. Befaring av Føskeskogen foretatt 15. juni 2020 (Ragnhild og Dag). Naturvernforbundet deltar fortsatt i aksjonsgruppen Knutepunkt Horten vest (Skoppum vest). Det har ikke vært aktivitet i gruppen i 2018/2019. Gruppens arbeid avsluttes ved prosjektets anleggsstart våren 2020.

Oslofjordkryssing Horten – Moss

Det ble i 2018 besluttet at Statens vegvesen ikke skulle gå videre med nye utredninger av fjordkryssing Horten – Moss. Dette er en meget viktig seier for hensynet til natur, miljø og kulturminner m.m. Naturvernforbundet vil følge situasjonen med tanke på rulleringen av nasjonal transportplan i 2020-2021.

Borrevannet – Horten Roklubb 

Horten Roklubb søkte høsten 2014 kommunen om å etablere sin virksomhet ved Borrevannet. Saken ble endelig avgjort av fylkesmannen i Vestfold på senhøsten 2015 og bekreftet av Miljødirektoratet, slik at beslutningen ikke kan påklages ytterligere. Fertallet i kommunestyret har senere åpnet for en forsøkssesong med roing på Borrevannet. Naturvernforbundet følger derfor situasjonen nøye. Horten kommune fremla våren 2020 faglig rapport om situasjonen i Borrevannet, spesielt med tanke på avrenning og vannkvalitet.

Forvaltningsplan for Oslofjorden

Styret har gjennom flere år arbeidet for at det etableres et større marint verneområde i Oslofjorden. Styret utarbeidet i løpet av høsten 2017 et faglig notat med tilrådinger. Stortinget besluttet i april 2018 at det skal igangsettes en prosess for utarbeidelse av forvaltningsplan for Oslofjorden. Les Representantforslag om helhetlig forvaltningsplan for OslofjordenPå oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden (desember 2019). Planen er nå til behandling i departementet. Naturvernforbundet ser behov for et mye sterkere engasjement fra både Norges Naturvernforbund og berørte kommuner, herunder vår egen kommune Horten. Naturvernforbundet i Horten vil rette en henvendelse til kommunen om oppfølging av planen, herunder fornyelse av kommunens renseanlegg m.m. 

Rolf Andersen og Ragnhild Trosby deltok på workshop om Oslofjorden i 25. januar 2020. Arrangør var Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.Som en del av arbeidet med marint verneområder arbeider styret for å formidle kunnskap om Oslofjorden og få etablert lokale og regionale verneområder. Styret v/Rolf Andersen har også i 2019/2020 skrevet flere avisartikler om aktuelle spørsmål knyttet til Oslofjorden, spesielt forurensningssituasjonen som styret vurderer bør kartlegges nærmere. Ny rapport fra NIVA bekrefter vår vurdering av forurensningssituasjonen, se lenke til artikkel rapporten Mer utslipp fra jordbruk i Oslofjorden

Fiskeoppdrett Oslofjorden
Gjennom lokale medier ble i 2015 og 2016 presentert foreløpige planer om etablering av tradisjonelt oppdrettsanlegg ved Bastøy og flere steder i Oslofjorden. Fiskeridirektoratet avslo søknad i 2017. Styret følger situasjonen. 

Deponi for avfall på Kopstad – forurensede masser 
Naturvernforbundet i Horten avga høsten 2014 høringsuttalelse til fylkesmannen i Vestfold, jf. søknad om etablering av deponi for avfall på Kopstad. Denne saken ble avgjort høsten 2017. 
Fylkesmannen ga Kopstad Massemottak AS tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for inert avfall ved Kopstad i Horten kommune. Naturvernforbundet har vært og er fortsatt sterkt bekymret for det biologiske mangfoldet i det aktuelle området og spesielt for vannføringen og for fisken i Tangenbekken, herunder gyteforhold og oppvekstmuligheter for sjøørret. Det ble gjennomført befaring av området langs Tangenbekken 2. mai 2018. Ny befaring foretatt 13. mai 2020. Styret følger situasjonen og mener i utgangspunktet at deponiet bør avvikles/fjernes. Undersøkelser foretatt av NIBIO i senere år viser at det har vært forekomst av ørret i Tangenbekken. Det er derfor fortsatt behov for å følge utviklingen i vassdraget.

Langgrunn

Naturvernforbundet følger fortsatt den alvorlige forurensningssituasjonen på Langgrunn nøye og vil vurdere nye initiativ, avhengig av fremdriften fra kommunens side. Det ble i 2016 tatt initiativ til nødvendig opprydding og fjerning av forurensede masser.

Oppslag og leserbrev i Gjengangeren

  • Naturvernforbundet har fått god oppmerksomhet om sine hovedsaker i Gjengangeren i 2019/2020. Det gjelder først og fremst leserinnlegg om Oslofjorden v/styret og Rolf Andersen spesielt. 
  • Møteserien om naturmangfold bidro til flere debattinnlegg i Gjengangeren om Adalstjern (se nedenfor om møteserien).
  • Lysmarkeringen 4. november 2019 fikk god oppmerksomhet i Gjengangeren, både på nyhetsplass og på debattplass.
  • Styret v/Ragnhild, Unni og Rolf har også hatt redaksjonelt nyhetsoppslag og leserinnlegg om betydningen av å verne strandskogen (Eikestrand). 
  • Planlagt humlekurs lørdag 22. august 2020 har fått god redaksjonell omtale i Gjengangeren, herunder karikaturtegning.
  • God forvaltning av vannressurser, herunder drikkevann, fikk bred omtale i NRK og Gjengangeren juli/august 2019 (Dag).

Ny møteserie – Artsmangfold, naturvern og motivasjon
Det internasjonale naturpanelets (IPBES) første hovedrapport publisert i mai 2019 viser at tapet av naturmangfold er økende og vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker verden rundt. Natur- og artsmangfoldet i Norge og vår egen kommune Horten er også under press, blant annet på grunn av nedbygging av arealer, klimaendringer og alvorlige problemer med viktige økosystemer, f.eks. Oslofjorden. 
I Horten kommune er betydelige arealer i senere år omdisponert fra natur og landbruk til infrastruktur (vei og bane), boliger og næring. Vi vurderer at presset på naturen har økt samtidig som naturforvaltningen er under press. Sammen med klimaendringer og problemer i viktige økosystemer som eksempelvis Oslofjorden, betyr dette at naturen rundt oss står i fare for store tap av artsmangfold. Denne utviklingen vil Naturvernforbundet i Horten snu. Naturvernforbundet i Horten startet derfor høsten 2019 møteserien Artsmangfold, naturvern og motivasjon med dialog og samtale om betydningen av naturmangfoldet og konsekvenser av redusert artsmangfold. Les her: Vil bevare artsrikdommen i Horten

En bærende tilnærming er å dele tanker, skape samforståelse og læring om motivasjon. Formålet er å skape økt engasjement, kunnskap, økologisk forståelse og kjærlighet knyttet til naturen. Unni Eriksen innleder til dialog og er møteleder (med bidrag fra styrets medlemmer og ev. eksterne). Det er 16 verneområder i Horten kommunen, noe som gjenspeiler at kommunen har et betydelig artsmangfold. I arbeidsåret 2019/2020 er det blitt gjennomført tre åpne møter, alle på Cafe Knut og alle med meget stor deltagelse (i gjennomsnitt 35-40 deltagere på møtene):

  • Torsdag 17. oktober. Introduksjon til møteserien v/Unni Eriksen og kort presentasjon av verneområder i Horten kommune.
  • Torsdag 21. november. Borrevannet. Innledninger v/Tore Rolf Lund, Horten kommune og naturfotograf Tor Høgås.
  • Torsdag 30. januar. Adalstjern. Innledninger v/Ragnhild Trosby, Sigurd Anders Svalestad, fylkesmannen og Ragnar Larsen m.fl.

Det vil bli holdt flere møter i serien i 2020. Det planlegges også turer i tilknytning til noen av verneområdene. Det er gjennom møteserien samlet solid faglig dokumentasjon som også er publisert på Naturvernforbundets nettside og på Facebook-siden.

Aksjon for strandskogen
Naturvernforbundet i Horten er svært bekymret for det utbyggingspresset som nå foreligger på kyststrekningen fra Rørestrand til Langgrunn. Naturvernforbundet mener det er avgjørende å stoppe all videre utbygging i kystsonen, og foreslår at skogen og stranden i dette området vurderes som et fremtidig verneområde. Horten kommune og fylkesmannen bør invitere grunneier til dialog om muligheten for frivillig skogvern. V
idere utbygging av boliger, næringsvirksomhet og viking-aktiviteter er ikke forenlig med hensynet til biologisk mangfold, befolkningens mulighet for friluftsliv og vern av kulturminner.

Naturvernforbundet i Horten inviterte til åpent møte om bevaring av strandskogen mellom Rørestrand og Langgrunn onsdag 26. februar på Cafe Knut. Formålet med møtet var å starte aksjonsgruppen «La strandskogen leve». Innledninger v/Ragnhild Trosby og Unni Eriksen. Møtet var svært godt besøkt og det var bred tilslutning om etableringen av en egen aksjonsgruppe for bevaring av strandskogen. Les her: Tar initiativ til å danne aksjon

Det er opprettet egen Facebookgruppe, La stradskogen leveog en underskriftskampanje som sluttføres høsten 2020. Underskriftskampanjen skal leveres til kommunestyre ved ordfører. Videre er det planer om opprydding i skogen og på stranda, og også oppfølging av muntlige spørsmål stilt til park- og idrettssjef Sven-Erik Pettersen. Hver onsdag siden i våres og gjennom sommeren er det arrangert turer på kvelden på onsdager. På turene legges det vekt på formidling av kunnskap om naturmangfoldet i skogen og dens opplevelsesverdi. Naturvernforbundet arbeider med et eget prosjekt om kartlegging av naturmangfoldet i strandskogen. Prosjektet planlegges gjennomført i 2020/2021 og det søkes Horten kommune om tilskudd (grønne midler). 

Østersdugnad i Horten kommune
Naturvernforbundet i Horten tok våren 2020 initiativet til å sette i gang østersdugnad i kommunen, spesielt på strekningen Rørestrand – Langgrunn – Borrestranda. Naturvernforbundet v/Ragnhild, Unni og Stine m.fl. har bidratt betydelig til dugnaden, både ved ledelse/organisering og gjennom egne medlemmers praktiske innsats. Gjennom våren og sommeren er det gjennomført østersdugnad hver torsdag og samlet inn flere hundre kilo med østers. Les her 
Stillehavsøstersen skal vekk fra våre strender

På verdens miljødag 5. juni samlet Naturvernforbundet ca. 15-20 deltagere på egen aksjonskveld. Les mer her: Markerte Verdens miljødag med dugnad i strandkanten

Skogdagene ved Natursenteret 
Naturvernforbundet deltok i arrangementet skogdagene ved Natursenteret, torsdag 5. og fredag 6. september 2019. Flere hundre skolebarn fra vår kommune fikk korte fortellinger fremført av Ragnhild Trosby med støtte av Petter Jørgen Omtvedt. Arrangementet vurderes som meget positivt med tanke på formidling av kunnskap om natur til skoleelever.

Strandryddeaksjonen
Einar Winther og Dag N. Kristoffersen deltok i strandryddeaksjonen i Horten kommune lørdag 4. mai, Borrestranda. Naturvernforbundet har ryddet langs strender i kommunen gjennom året.

Villblomstens dag 
Naturvernforbundet deltok søndag 16. juni 2019 på markeringen av Villblomstens dag på Karljohansvern. Det var meget stor oppslutning om arrangementet. 
Villblomstens dag i 2020 ble avlyst grunnet koronasituasjonen

Frivilligdagen
Naturvernforbundet deltok med stand (Ragnhild og Dag) på frivillighetsdagen lørdag 14. september 2019. Fine brosjyrer fra Naturvernforbundet delt ut. 
Frivilligdagen 2020 avlyst grunnet koronasituasjonen. Se Frivilligdagens Facebookside her

Lysmarkering for miljøet – krisepakke for klima og naturen
Naturvernforbundet i Horten inviterte mandag 4. november til en lysmarkering der hovedkravet var retten til et levelig miljø. Markeringen i Horten var todelt: lysmarkering fra Torvet til Lystlunden der hovedarrangementet ble holdt med flere appeller, blant andre Natur og Ungdom, Besteforeldrenes Klima-aksjon og Naturvernforbundet. Stine Paulsrud – nyinnmeldt i Naturvernforbundet – var prosjektansvarlig for et meget vellykket arrangement som samlet ca. 50 deltagere. Over hele landet tente Naturvernforbundet i samarbeid med lag og foreningen lysene for å rette oppmerksomheten om Grunnlovens miljøparagraf som gir oss retten til et levelig miljø. Naturvernforbundet mener oljeboring i sårbare, arktiske havområder er klimafiendtlig og et brudd på Grunnlovens miljøparagraf. Les her: 
Naturvernforbundet forbereder lysaksjon mot oljeboring og klimaødeleggelser

Formidlingsarbeid – nettsider og Facebook
Unni Eriksen har gjennom hele arbeidsåret vært en meget dyktig og engasjert redaktør av Naturvernforbundets nettside og Facebook-side. Naturvernforbundets nettside er oppdatert og utviklet med nytt innhold. Det samme gjelder Facebook som i løpet av ganske kort tid har fått mange følgere. Både nettsiden og Facebook-siden har bidratt til et mye større engasjement for naturvern i vår kommune og styrket formidlingsarbeidet vesentlig. Gode tilstedeværelse i våre digitale kanaler har også bidratt til den store deltagelsen på møteserien om naturmangfold.
 

Se vår Facebookside her
Se vår nettsode her

Natur og ungdom
Natur og Ungdom har flere aktive ungdommer og lag i Horten/Vestfold. Styret vil berømme NU-medlemmer i Horten for god markering av aktuelle saker. 

Regnskap/økonomi
Foreningen har fortsatt en god økonomi basert på kontingent fra medlemmer. Økt aktivitet gjør det nødvendig å søke om tilskudd fra Horten kommune (grønne midler) og Norges Naturvernforbund (aktivitetstilskudd).

Oppsummering og konklusjon
Naturvernforbundet i Horten har også i 2019/2020 engasjert seg i flere viktige saker knyttet til natur, miljø og klima. Naturvernforbundet har på en god måte synliggjort viktige saker som naturmangfoldet i kommunen, betydningen av skogvern og sikring av de ressursene som Oslofjorden representerer. Møteserien om naturmangfold, lysmarkeringen 4. november og aksjonen levestrandskogen viser at det er et stort engasjement blant innbyggere i vår kommune. Naturvernforbundet vil i 2020 fortsette arbeidet for å bevare naturmangfoldet; med strandskogen (Eikestrand) som en hovedsak.

Styret i Naturvernforbundet i Horten, 18. april 2020/17. juni 2020