Årsberetning 2020/2021

Naturvernforbundet i Horten ser tilbake på nok et godt og aktivt naturvernår, med høy deltakelse fra medlemmer og gode resultater.

Styret
Styret har hatt følgende sammensetning i arbeidsåret 2020/2021:

Dag N. Kristoffersen, leder 
Unni Eriksen, sekretær
Einar Winther, styremedlem og kasserer
Rolf Andersen, styremedlem
Tor Høgås, styremedlem 
Petter Jørgen Omtvedt, styremedlem
Ragnhild Trosby, styremedlem
Stine Paulsrud Haugen, styremedlem

Styremøter
Styret har holdt følgende møter:

– Tirsdag 18. august (hos Ragnhild – utendørs) 
– Onsdag 2. september (Cafe Knut)
– Torsdag 8. oktober (Cafe Knut)
– Onsdag 21. oktober (Cafe Knut)
– Torsdag 12. november (Cafe Knut)
– Torsdag 10. desember (juleavslutning med naturfilm).

– Torsdag 21. januar (Cafe Knut)
– Torsdag 11. februar (Cafe Knut)
– Torsdag 11. mars (Cafe Knut/digitalt møte), planlagt, men utsatt grunnet nye koronatiltak

Foruten ordinære styremøter har styrets medlemmer hatt god kontakt på epost og telefon om oppfølging av saker og uttalelser m.m. Unni, Ragnhild, Stine og Dag har hatt egne planleggingsmøter vedr. møteserien om naturmangfold og lysmarkeringen tirsdag 3. november 2020.

Koronasituasjonen har periodevis gjort det vanskelig å opprettholde ordinær aktivitet med styremøter og åpne møter.

Unni har gjennomført to kurskvelder for styrets medlemmer om bruk av sosiale medier m.m., henholdsvis torsdag 26. november og torsdag 11. februar, begge ganger på Cafe Knut.

I tillegg har styret/styremedlemmer vært på egne turer og befaringer:

– Bondalen, bekkedal Solberg – Nykirke, ulovlige utfyllinger, torsdag 28. mai 2020.
– Deponi jernbaneutbygging Skoppum Føskeveien, mandag 15. juni 2020.
– Helland Nykirke, hogst i bekkedal ved fylkesveien, mandag 15. februar 2021.

Årsmøtet 2020
Ordinært årsmøte ble holdt onsdag 17. juni 2020 på Cafe Knut. Årsmøtet ble utsatt grunnet koronasituasjonen.

Prioriterte saker i 2020/2021:
Styret har utarbeidet et samlet årshjul med samlet oversikt over aktuelle aktiviteter, viktige merkedager og aktuelle saker som løpende følges opp av styret. 

Flere av styrets medlemmer har fulgt arbeidet i hovedutvalget for miljø/klima, formannskapet og kommunestyret.

Eget råd for natur og miljø
Naturvernforbundet i Horten har foreslått overfor kommunestyret (initiativ i spørretimen v/Ragnhild Trosby) at det etableres et bredt sammensatt råd for natur og miljø. Kommunestyret ga i november 2020 en negativ tilbakemelding på forslaget. Naturvernforbundet arbeider videre med forslaget, herunder om råd for natur- og miljø etableres med deltagere fra natur-, miljø- og friluftsorganisasjoner, samt relevante fagmiljøer. 

I forlengelsen av saken er det avtalt møte med ordfører Are Karlsen. Møtet er foreløpig utsatt grunnet koronasituasjonen.

Kommunedelplan biologisk mangfold – høring
Naturvernforbundet sendte i februar 2021 høringsuttalelse til Horten kommune om planprogram for Kommunedelplan biologisk mangfold. I uttalelsen understreker Naturvernforbundet at vi er særlig bekymret for konsekvensene av at betydelige skog- og landbruksområder går tapt som følge av boligbygging, nye næringsområder og utbygging av vei og jernbane. Av uttalelsen fremgår blant annet: «Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom tap av naturområder og redusert arts- og naturmangfold. Det er derfor avgjørende å bevare og beskytte gjenværende skogområder, landbruksområder, skrotemark og marine områder. Dette er en problemstilling som kommunen må ha sterk bevissthet om i planområdet. Følgelig må kommunen unngå nye større utbygginger som medfører ytterligere tap av arts- og naturmangfold».

I uttalelsen viser vi til at Naturvernforbundet i Horten det siste halvannet året har gjennomført en møteserie om kommunens 16 ulike verneområder, som gjenspeiler et rikt arts- og naturmangfold.  Om verneområdene og behovet for ytterligere vern uttaler vi blant annet: «Gjennomgående er verneområdene beskjedne i areal, noe som innebærer at vernet for mange arter ventelig ikke er tilstrekkelig effektivt. Samtidig er flere verneområder av ulike grunner under kraftig press. Naturvernforbundet ser det derfor som en vesentlig problemstilling å utvide verneområder, herunder etablere buffersoner. Større og sammenhengende verneområder vil kunne beskytte naturmangfoldet og økosystemer på en bedre måte. Kartlegging av arts- og naturmangfold vil også legge et faglig grunnlag for å vurdere etablering av nye verneområder, for eksempel marine og kystnære områder».

Horten havn – reguleringsplan – høring
Naturvernforbundet sendte en bred høringsuttalelse der vi anbefaler at det aktuelle planområdet bør bygges ut som en grønn bydel. Høringsuttalelsen fikk god omtale i Gjengangeren. Det anbefales at tiltakshaver søker best mulig kunnskap, herunder aktuelle eksempler, om hvordan man kan planlegge, utvikle og bygge en grønn bydel i pakt med prinsipper for langsiktig bærekraftig utvikling. Noen aktuelle eksempler:

I høringsuttalelsen anbefaler Naturvernforbundet at følgende føringer legges til grunn for det videre planarbeidet:

 • Alle nye bygninger i Horten kommune må bygges som plusshus. Det er ikke tilstrekkelig med lavutslippsbygg.
 • Det bør utarbeides en klima-og energiplan for området, herunder plan for å ta i bruk solenergi som energikilde.
 • Kommunen bør vurdere om det skal gis tilskudd til solenergi.
 • I alle bygg bør man benytte materialer og byggemetoder som gir minst mulig utslipp av klimagasser og som bidrar til god folkehelse. Det anbefales mest mulig bruk av trevirke.

Jordvern – kommunedelplan Skoppum – uttalelse
Kommunestyret i Horten vedtok februar 2021 i kommunedelplanen for Skoppum å åpne for nedbygging av to landbruksområder ved nye Skoppum stasjon. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon beklager i en felles uttalelse, publisert i Gjengangerens nettversjon og i Naturvernforbundets egne kanaler, sterkt at Horten kommune nærmest gir blaffen i Stortingets skjerpede vern av matjord. I uttalelsen heter det blant annet:

«Horten kommune har hatt god tid til å forberede en kommunedelplan for Skoppum, basert på bærekraftige prinsipper. Dessverre mangler kommunen kunnskap, kreativitet og vilje til grønn tenkning. Mangel på næringsarealer brukes som et kynisk argument for at vi skal bygge ned enda mer av den jorda som er vårt felles livsgrunnlag. Kommunen fremstår uten etisk og moralsk refleksjoner om hvilke verdier som det er avgjørende å bevare for kommende generasjoner».

Naturvernforbundet vil følge opp saken i den videre formelle prosessen.

Jordvern Granly skole
Et verdifullt landbruksområde ved Granly skole er truet av utbygging til næringsformål. Naturvernforbundet i Horten mener området må bevares som landbruksområde. Vi vil arbeide videre med et forslag om hvordan området kan disponeres til parsellhager/andelslandbruk/bynært landbruk.

Bevaring av Utsikten
Naturvernforbundet rettet i september en sterk henstilling til hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk om å avvise administrasjonens innstilling om å gi Utsikten til Falkensten bruk vederlagsfritt. Naturvernforbundet ble hørt og det skal gjennomføres en kartlegging av det biologiske mangfoldet før eventuell beslutning om endret eierskap. Naturvernforbundet tok også saken opp i leserinnlegg i Gjengangeren.

Gummigranulat
Gummigranulat fra idrettsanlegg og kunstgressbaner representerer et alvorlig miljøproblem i Horten kommune. Vi må forhindre at gummigranulaten forsvinner ut i naturen. Naturvernforbundet rettet derfor i 2020 en formell henvendelse til hovedutvalget for klima og miljø om saken.

Fremmede arter
Naturvernforbundet mottok høsten 2020 en henvendelse fra Horten kommune v/miljørådgiver Camilla Pettersen. Det er ønskelig å fjerne skadelige fremmede arter, Rynkerose og Parkslirekne) som har etablert seg på kyststrekningen fra Åsgårdstrand til Borre. Kommunen vurderer å etablere et prosjekt og søke om tilskuddsmidler, herunder dialog med grunneiere. Naturvernforbundets rolle vil være å bidra i dugnadsarbeid og mobilisere frivillige. Naturvernforbundet v/Unni Eriksen og Ragnhild Trosby deltok på befaring høsten 2020. Deltagelse i arbeidet vurderes nærmere våren 2021.

Under befaringen påpekte vi fra Naturvernforbundets side at det er viktig å få en faglig 
vurdering av hva fjerning av rosa rugosa vil ha for utvasking i sjøkanten, fare for at vegetasjon blir ødelagt. Dette er så langt ikke fulgt opp av kommunen, noe som er en premiss for vår deltakelse.

Måkeprosjekt
Vårt medlem Solvor Nesbakken og Naturvernforbundet i Lindesnes tok i 2020 kontakt med styret for å samarbeide om et måke-terneprosjekt. Vi er i utgangspunktet positiv til begge henvendelsene og vil gjøre en nærmere vurdering våren 2021.

 

Status for gjeldende og tidligere prioriterte saker 

Forvaltningsplan for Oslofjorden
Styret har gjennom flere år arbeidet for at det etableres et større marint verneområde i Oslofjorden. Styret utarbeidet i løpet av høsten 2017 et faglig notat med tilrådinger. Stortinget besluttet i april 2018 at det skal igangsettes en prosess for utarbeidelse av forvaltningsplan for Oslofjorden: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-051s/?all=true

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet Miljødirektoratet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden (desember 2019). Planen er fortsatt ikke avklart og lagt frem til endelig behandling.

Naturvernforbundet i Horten ser behov for et mye sterkere engasjement fra både Norges Naturvernforbund og berørte kommuner, herunder vår egen kommune Horten. 

Som en del av arbeidet med marint verneområder arbeider styret for å formidle kunnskap om Oslofjorden og få etablert lokale og regionale verneområder. Styret v/Rolf Andersen har også i 2020/2021 skrevet flere avisartikler om aktuelle spørsmål knyttet til Oslofjorden, spesielt forurensningssituasjonen som styret vurderer bør kartlegges nærmere, herunder fremtidig renseanlegg for Horten kommune.

Natur & Miljø publiserte høsten 2020 en større tema-artikkel om Oslofjorden med utgangspunkt i et intervju med Rolf Andersen. Redaksjonen må berømmes for godt arbeid. Fortsatt etterlyser vi et større engasjement fra Naturvernforbundet nasjonalt.

Fiskeoppdrett Oslofjorden
Gjennom lokale medier ble i 2015 og 2016 presentert foreløpige planer om etablering av tradisjonelt oppdrettsanlegg ved Bastøy og flere steder i Oslofjorden. Fiskeridirektoratet avslo søknad i 2017. Styret følger situasjonen. 

Dobbeltspor Nykirke – Barkåker

Styret har i 2020/21 fulgt utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker.

Styret ser med stor bekymring på de negative konsekvensene av omfattende hogst og påfølgende etablering av store deponiområder med steinmasser fra tunnelene. Når anleggsarbeidene er avsluttet, må det legges store ressurser i systematisk gjenoppbygging av skog og natur.

Det har ikke vært aktivitet i aksjonsgruppen Knutepunkt Horten vest. Gruppens arbeid avsluttes i og med at utbyggingen er i gang i henhold til aksjonsgruppens trasealternativ.

Vi ser på muligheten for å arkivere noe av det omfattende materialet som er samlet gjennom ganske mange år.

Oslofjordkryssing Horten – Moss
Det ble i 2018 besluttet at Statens vegvesen ikke skulle gå videre med nye utredninger av fjordkryssing Horten – Moss. Dette er en meget viktig seier for hensynet til natur, miljø og kulturminner m.m. Naturvernforbundet vil følge situasjonen med tanke på rulleringen av nasjonal transportplan 2022 – 2033 i Stortinget vårsesjonen 2021.

Borrevannet – Horten Roklubb 
Horten Roklubb søkte høsten 2014 kommunen om å etablere sin virksomhet ved Borrevannet. Saken ble endelig avgjort av fylkesmannen i Vestfold på senhøsten 2015 og bekreftet av Miljødirektoratet, slik at beslutningen ikke kan påklages ytterligere.

Flertallet i kommunestyret har senere åpnet for en forsøkssesong med roing på Borrevannet. Naturvernforbundet følger derfor situasjonen nøye. Det har i 2020/21 ikke kommet nye initiativ eller fremstøt for roing på Borrevannet. Forvaltningsplanen for Borrevannet er ikke blitt utfordret: www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-miljo/naturvern/borrevannet/

Deponi for avfall på Kopstad – forurensede masser 
Naturvernforbundet i Horten avga høsten 2014 høringsuttalelse til fylkesmannen i Vestfold, jf. søknad om etablering av deponi for avfall på Kopstad. Denne saken ble avgjort høsten 2017. Fylkesmannen ga Kopstad Massemottak AS tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for inert avfall ved Kopstad i Horten kommune.

Naturvernforbundet har vært og er fortsatt sterkt bekymret for det biologiske mangfoldet i det aktuelle området og spesielt for vannføringen og for fisken i Tangenbekken, herunder gyteforhold og oppvekstmuligheter for sjøørret. Styret følger situasjonen, blant annet ved årlig befaring, og mener i utgangspunktet at deponiet bør avvikles/fjernes.

Undersøkelser foretatt av NIBIO i senere år viser at det har vært forekomst av ørret i Tangenbekken. Det er derfor fortsatt behov for å følge utviklingen i vassdraget.

Langgrunn
Naturvernforbundet følger fortsatt den alvorlige forurensningssituasjonen på Langgrunn nøye og vil vurdere nye initiativ, avhengig av fremdriften fra kommunens side. Det ble i 2016 tatt initiativ til nødvendig opprydding og fjerning av forurensede masser.

Oppslag og leserbrev i Gjengangeren

Naturvernforbundet har fått god oppmerksomhet om sine hovedsaker i Gjengangeren i 2020/2021. Det gjelder blant annet: 

Oslofjorden v/styret og Rolf Andersen spesielt. 
Det grønne skiftet v/Rolf Andersen
Strandskogen – Rørestrand – Langgrunn v/Unni Eriksen m.fl.
Utsikten v/Unni Eriksen
Skoppum og jordvern v/Dag N. Kristoffersen
Om betydningen av humler og insekter v/Dag N. Kristoffersen

Ny møteserie – Artsmangfold, naturvern og motivasjon
Det internasjonale naturpanelets (IPBES) første hovedrapport publisert i mai 2019 viser at tapet av naturmangfold er økende og vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker verden rundt. Natur- og artsmangfoldet i Norge og vår egen kommune Horten er også under press, blant annet på grunn av nedbygging av arealer, klimaendringer og alvorlige problemer med viktige økosystemer, f.eks. Oslofjorden. 

I Horten kommune er betydelige arealer i senere år omdisponert fra natur og landbruk til infrastruktur (vei og bane), boliger og næring. Vi vurderer at presset på naturen har økt samtidig som naturforvaltningen er under press. Sammen med klimaendringer og problemer i viktige økosystemer som eksempelvis Oslofjorden, betyr dette at naturen rundt oss står i fare for store tap av artsmangfold. Denne utviklingen vil Naturvernforbundet i Horten snu. 

Naturvernforbundet i Horten startet derfor høsten 2019 møteserien Artsmangfold, naturvern og motivasjon med dialog og samtale om betydningen av naturmangfoldet og konsekvenser av redusert artsmangfold. En bærende tilnærming er å dele tanker, skape samforståelse og læring om motivasjon. Formålet er å skape økt engasjement, kunnskap, økologisk forståelse og kjærlighet knyttet til naturen. 

Det er 16 verneområder i Horten kommunen, noe som gjenspeiler at kommunen har et betydelig artsmangfold. 

Høsten 2020 er følgende turer og møter blitt gjennomført i henhold til planen for møteserien:

 • Onsdag 9. september. Tur i Fjugstadskogen naturreservat. 12 deltagere. Orientering om naturreservatet, historie og askeskuddsyke.
 • Torsdag 24. september. Åpent møte om Fjugstadskogen naturreservat. Kunstner Alle Lise Toverud fortalte om sine arbeider med utgangspunkt i Fjugstadskogen og Edvard Munch eventyrskog. Forsker Mari Mette Tollefsrud, NIBIO, holdt en grundig faglig innledning om Fjugstadskogen med særlig vekt på askeskuddsyke som fører til at mange av asketrærne dør. Askeskogen i Fjugstad naturreservat er Nord-Europas største og er alvorlig truet som følge av sykdommen. Mulige tiltak er under vurdering.
 • Onsdag 14. oktober. Tur i Falkensten naturreservat. Grunneier Trond Schmidt ga en grundig faglig orientering om reservatet og dets historikk m.m.
 • Torsdag 29. oktober. Åpent møte om Falkensten naturreservat. Unni Eriksen og Ragnhild Trosby ga meget interessante innledninger om kulturhistorie og naturmangfold m.m.
 • Torsdag 12. november. Tur og befaring i Frebergsvik naturreservat som starter oppe ved riksveien og følger et bekkefar i bunnen av en ravine nedover mot bebyggelsen i Frebergsvik. Området vernet fra 1980, skjøtselsplanen ikke fulgt opp. Grunneier Rune Skaane ledet en interessant befaring med syv deltagere. Ole Jan Aasen fortalte om Frebergviks rike kulturhistorie.
 • Torsdag 26. november, åpent møte om Frebergsvik naturreservat. Møtet måtte utsettes på grunn av koronasituasjonen og nye strengere smitteverntiltak. Det har senere ikke vært mulig å holde møtet som er utsatt inntil videre.

Samarbeidet med grunneiere og lokalbefolkningen har vært viktig for en god gjennomføring av både turer og møter.

Nærmere om møteserien: https://naturvernforbundet.no/vestfold/horten/aktuelt-og-nyheter/moteserien-om-hortens-verneomrader-fortsetter-article40932-3145.html

Det vil bli holdt flere møter i serien i våren 2021 og høsten 2021. Styret har satt opp en foreløpig plan for flere møter, men pr. 20. mars er muligheten for å holde møter/befaringer ikke avklart grunnet gjeldende tiltak og restriksjoner knyttet til pandemien.

Det planlegges også turer i tilknytning til noen av verneområdene. Det er gjennom møteserien samlet solid faglig dokumentasjon som også er publisert på Naturvernforbundets nettside og på Facebook-siden. Denne dokumentasjonen vil være nyttig i Naturvernforbundets arbeid med Horten kommunes kommunedelplan for biologisk mangfold.

Møteserien er finansiert ved viktig tilskudd fra Norges Naturvernforbund.

Skogrydding Falkensten naturreservat og strandskogen
I forlengelsen av tur og møte om Falkensten naturreservat ble det 2. november foretatt rydding i deler av skogen. Kommunen hentet skrot og søppel, blant annet fire søppelsekker, og dekk m.m. 

Det er også foretatt rydding i strandskogen (Rørestrand – Langgrunn). Begge aktivitetene har ført til økt aktivitet og rekruttert nye deltakere.

Urene masser
Utfylling og bruk av urene masser representerer et miljøproblem flere steder i kommunen, blant annet:

 • Masser fylt ut i Bondalen med rikt naturmangfold.
 • Langgrunn (kommunens anlegg) og stranden på Rørestrand.
 • Kopstad (se eget punkt).

Naturvernforbundet vil arbeide videre for å fjerne eksisterende utfyllinger med urene masser og stoppe eventuelle nye forsøk på slike utfyllinger.

Villfyllinger
Etter tips/ønske fra publikum har Naturvernforbundet gjennomført en befaring i området Steinsnes – Rørestrand. Der er det tre fyllinger vi har registrert og som det bør jobbes videre med. Det er også registrert villfylling ved Veggefjell.

Torsdagscafe
Naturvernforbundet startet høsten 2020 et nytt møtekonsept torsdagscafe. Formålet er å utveksle kunnskap og erfaringer blant mennesker som er interessert i natur, miljø og klima. Den første torsdagscafeen ble holdt torsdag 8. oktober. Naturfilosof/professor emeritus og styremedlem i Naturvernforbundet i Horten Petter Jørgen Omtvedt innledet om spørsmålet rundt hva natur er. Det mekaniske verdensbildet har et naturvitenskapelig perspektiv, mens det helhetlige verdensbildet går ut på at naturen er slik man opplever og sanser den. Løsningen på naturkrisen ligger etter hans mening i en kombinasjon av disse to.

Se nærmere omtale av møtet: https://naturvernforbundet.no/vestfold/horten/aktuelt-og-nyheter/losningen-pa-naturkrisen-ligger-i-lengsel-etter-natur-article41075-3145.html

Grunnet koronasituasjonen er planlagte torsdagscafeer inntil videre utsatt.

Aksjon for strandskogen
Naturvernforbundet i Horten har i 2020/21 videreført aksjonen som i februar 2020 ble startet med åpent møte om bevaring av strandskogen mellom Rørestrand og Langgrunn. 

Naturvernforbundet i Horten er svært bekymret for det utbyggingspresset som nå foreligger på kyststrekningen fra Rørestrand til Langgrunn. Naturvernforbundet mener det er avgjørende å stoppe all videre utbygging i kystsonen, og foreslår at skogen og stranden i dette området vurderes som et fremtidig verneområde. Horten kommune og fylkesmannen bør invitere grunneier til dialog om muligheten for frivillig skogvern. Sak i kommunestyret i februar 2021 indikerer en foreløpig seier for naturvernet på strekningen Rørestrand – Langgrunn mens planer/utspill om viking-aktiviteter på strekningen fra Langgrunn og sørover gir fortsatt grunn til bekymring.

Videre utbygging av boliger, næringsvirksomhet og viking-aktiviteter er ikke forenlig med hensynet til biologisk mangfold, befolkningens mulighet for friluftsliv og vern av kulturminner.

Hver onsdag siden i våren 2020 og gjennom sommeren er det arrangert turer på kvelden på onsdager. På turene legges det vekt på formidling av kunnskap om naturmangfoldet i skogen og dens opplevelsesverdi. Se også eget punkt om østersdugnad.

Første tur våren 2021 ble gjennomført med god deltagelse torsdag 25. februar.

Facebookgruppa som Stine administrerer har fått mange nye tilhengere. Det har 
blant annet resultert i at vi fikk deltakelse fra aksjonsgruppa på Tjøme.

Østersdugnad i Horten kommune

Kort beskrivelse av prosjektet
Naturvernforbundet i Horten tok våren 2020 initiativet til å sette i gang østersdugnad i kommunen, spesielt på strekningen Rørestrand – Langgrunn – Borrestranda. Folkedugnaden drives av Vestfold og Telemark Fylkeskommune, og Statsforvalteren i samme distrikt. Fra våren og til langt ut på høsten ble det pukket flere tonn østers i fylket. Strandområdet Rørestrand – Langgrunn ble ryddet systematisk i flere omganger. Samlet deltok svært mange frivillige i arbeidet, både barn/unge og godt voksne. 

Plukkingen av østers foregikk fast på torsdager på dagtid gjennom hele sommerhalvåret. I tillegg plukket mange østers på ulike tidspunkter. Samtidig ga Naturvernforbundet tilbud om en ukentlig tur/befaring med faglig orientering om skogområdet Rørestrand – Eikestrand. Mange benyttet seg av dette tilbudet. 

Naturvernforbundets oppgaver omfattet blant annet:

 • Formidling av informasjon og kunnskap i våre digitale kanaler.
 • Mobilisering av medlemmer i Naturvernforbundet og mange frivillige.
 • Organisering av arbeidet.
 • Kontakt med prosjektet østersdugnad i Vestfold og Telemark, herunder prosjektets samarbeidspartnere.

Naturvernforbundet planlegger å videre østersdugnaden i pakt med den vellykkede modellen som ble etablert i 2020. Naturvernforbundets oppgaver vil være de samme. Prosjektet krever et økonomisk tilskudd som først og fremst vil bli benyttet til innkjøp av nødvendig utstyr, som vil gjøre arbeidet mer effektivt. Prosjektet vil bidra til læring og mobilisering av enda flere frivillige som kan plukke østers langt hele kommunens kystlinje.

Mål for prosjektet

 • Redusere forekomsten av østers til et minimum på strandstrekningen fra Rørestrand til Langgrunn og videre sydover retning Borrestranda.
 • Formidle informasjon til innbyggerne om metoder og utstyr m.m. for plukking av østers, herunder håndtering av østers og mulig bruk. Opplæring vil engasjere flere slik at man over tid kan drive med systematisk plukking av østers i vår kommune.
 • Øke kunnskapen om naturmangfold, med særlig vekt på negative konsekvenser grunnet nye fremmede arter.
 • Engasjere flere innbyggere i praktisk viktig miljøarbeid for på den måten å formidle kunnskap om økologiske systemer i naturen.
 • Formidle økt kunnskap om livet i Oslofjorden, ref. forvaltningsplanen som er under utarbeidelse og muligheten for å etablere marine verneområder i fjorden, f.eks. Horten – Bastøy.

Målgrupper for prosjektet

 • Innbyggere som er opptatt av å gjøre en innsats for miljøet i egen kommune.
 • Fjorårets erfaring viser stor bredde i deltagelse, både barnefamilier og pensjonister deltok.
 • Skoleklasser kan komme på befaring og delta i dugnaden.

Humlekurs
Lørdag 22. august kl. 09.00 – 15.00, Lokalhistorisk senter, holdt Naturvernforbundet i Horten til humlekurs. Kurset var åpent for alle og samlet 10 deltagere, hvorav flere lærere. Formålet med kurset var å øke kunnskapen om humla og dens viktige rolle i våre naturlige økosystemer. Kursleder var biolog Erik Wegge Bergvik som bidro til at alle fikk en lærerik og engasjert dag. Vi opplevde at deltakerne var svært fornøyd.

Kurset fikk god omtale i Gjengangeren og bidro til å rette oppmerksomheten mot viktigheten av å bevare insekter som grunnlag for det biologiske mangfoldet.

Kurset ble finansiert gjennom tilskudd fra Horten kommune (grønne midler).

Naturvernforbundet planlegger to nye kurs, henholdsvis juni og august 2021, det siste med temaet humler i hager.

Skogdagene ved Natursenteret 
Grunnet koronasituasjonen ble arrangementet avlyst høsten 2020.

Strandryddeaksjonen
Flere av styrets medlemmer rydder systematisk strender på sine turer. Kyststrekningen Rørestrand – Langgrunn er ryddet i forbindelse med østersdugnaden gjennom hele sommeren 2020. Grunnet koronasituasjonen har det ikke vært aktuelt med større organisert aktivitet langs kommunens strender.


Naturvernforbundet har foretatt strandrydding ved Borrevannet, en kano 
pluss en sykkelhenger ble fylt opp av skrot.

Villblomstens dag 
Villblomstens dag i juni 2020 ble avlyst grunnet koronasituasjonen.

Frivilligdagen
Frivilligdagen 2020 ble avlyst grunnet koronasituasjonen.

Lysmarkering for miljøet – krisepakke for klima og naturen
Naturvernforbundet i Horten inviterte mandag 4. november til en lysmarkering der hovedkravet var retten til et levelig miljø. Markeringen i Horten var todelt: lysmarkering fra Torvet til Lystlunden der hovedarrangementet ble holdt med flere appeller, blant andre Natur og Ungdom, Besteforeldrenes Klima-aksjon og Naturvernforbundet. Stine Paulsrud – nyinnmeldt i Naturvernforbundet – var prosjektansvarlig for et meget vellykket arrangement som samlet ca. 50 deltagere.

Over hele landet tente Naturvernforbundet i samarbeid med lag og foreningen lysene for å rette oppmerksomheten om Grunnlovens miljøparagraf som gir oss retten til et levelig miljø. Naturvernforbundet mener oljeboring i sårbare, arktiske havområder er klimafiendtlig og et brudd på Grunnlovens miljøparagraf.

Formidlingsarbeid – nettsider og Facebook
Unni Eriksen har gjennom hele arbeidsåret vært en meget dyktig og engasjert redaktør av Naturvernforbundets nettside og Facebook-side. Naturvernforbundets nettside er oppdatert og utviklet med nytt innhold. Det samme gjelder Facebook som i løpet av ganske kort tid har fått mange følgere. Både nettsiden og Facebook-siden har bidratt til et mye større engasjement for naturvern i vår kommune og styrket formidlingsarbeidet vesentlig. Gode tilstedeværelse i våre digitale kanaler har også bidratt til den store deltagelsen på møteserien om naturmangfold.

Natur og ungdom
Natur og Ungdom har flere aktive ungdommer og lag i Horten/Vestfold. Styret vil berømme NU-medlemmer i Horten for god markering av aktuelle saker. 

Regnskap/økonomi
Foreningen har fortsatt en god økonomi basert på kontingent fra medlemmer. Økt aktivitet gjør det nødvendig å søke om tilskudd fra Horten kommune (grønne midler) og Norges Naturvernforbund (aktivitetstilskudd). 

Oppsummering og konklusjon
Naturvernforbundet i Horten har også i 2020/2021 engasjert seg i mange viktige saker knyttet til natur, miljø og klima. Aktivitetsnivået har i likhet med 2019 vært høyere og engasjert flere medlemmer og interesserte enn tidligere år. Gjennom hele år har koronasituasjonen vært en begrensende faktor, særlig fra november 2020.

Naturvernforbundet har på en god måte synliggjort viktige saker som naturmangfoldet i kommunen, betydningen av skogvern og sikring av de ressursene som Oslofjorden representerer. Møteserien om naturmangfold, lysmarkeringen 4. november og aksjonen levestrandskogen viser at det er et stort engasjement blant innbyggere i vår kommune. Naturvernforbundet vil i 2021 fortsette arbeidet for å bevare naturmangfoldet; med strandskogen (Eikestrand), Oslofjorden og jordvern som viktige hovedsaker.

Styret i Naturvernforbundet i Horten, mars 2021

                   Rolf Andersen                        Einar Winther            Tor Høgås

          Dag N. Kristoffersen                Petter J. Omtvedt               Ragnhild Trosby      

             Unni Eriksen                          Stine Paulsrud Haugen