Årsberetning 2021/2022

Naturvernforbundet i Horten har også i 2021/2022 engasjert seg i mange viktige saker knyttet til natur, miljø og klima. Aktivitetsnivået har vært ganske høyt, men koronasituasjonen vært en begrensende og uforutsigbar faktor. 

Styrets sammensetning
Styret har hatt følgende sammensetning i arbeidsåret 2021/2022:

Dag N. Kristoffersen, leder 
Unni Eriksen, sekretær
Liv Marit Meyer Petersen, styremedlem
Einar Winther, styremedlem og kasserer
Rolf Andersen, styremedlem
Solvor Nesbakken, styremedlem 
Petter Jørgen Omtvedt, styremedlem
Ragnhild Trosby, styremedlem
Stine Paulsrud Haugen, styremedlem
Øyvind Wistrøm, styremedlem

Styremøter
Styret har holdt følgende møter:

– Torsdag 6. mai (Cafe Knut)
– Torsdag 17. juni
– Torsdag 2. september (Cafe Knut)
– Torsdag 30. september (Cafe Knut)
– Torsdag 28. oktober (Cafe Knut)
– Torsdag 25. november (Cafe Knut)
– Torsdag 6. januar (Cafe Knut)
– Onsdag 19. januar (Frivillighetshuset)
– Torsdag 3. februar (Cafe Knut)
– Torsdag 3. mars (Cafe Knut)
– Torsdag 17. mars (Cafe Knut)

Foruten ordinære styremøter har styrets medlemmer hatt god kontakt på epost og telefon om oppfølging av saker og uttalelser m.m., herunder egne møter blant styrets medlemmer. Koronasituasjonen har i lange perioder også i 2021 gjort det vanskelig å opprettholde ordinær aktivitet med styremøter og åpne møter.
I tillegg har styret/styremedlemmer vært på egne turer og befaringer for å vurdere aktuelle saker og problemstillinger:

– Skoppum vest, stasjonsområdet, jordvern, mandag 19. april
– Adalstjernet naturreservat, flatehogst ved tjernet, torsdag 29. april
– Jernbaneanlegget, deponi Tangsrød sør/Barkåker, 22. juni
– Strandstrekningen Steinsnes – Rørestrand, flere turer, blant annet 29. juni.
– Hortenskanalen/KJV – trærne langs kanalen, onsdag 7. juli.
– Borrevannet vest – flatehogst – mandag 12. juli
– Jernbanetraseen Nykirke – Skoppum, Skottås, onsdag 8. september
– Tonsåsen, ulovlig flatehogst, blant annet 6. og 20. november

Representanter for styret har deltatt på en flere møter, blant annet:
– Arbeidsutvalget Langøya/åpent møte – Ragnhild Trosby.
– Horten Rotary, foredrag om Oslofjorden v/Rolf Andersen.

Årsmøtet 2021
Ordinært årsmøte ble holdt onsdag 25. mars på Cafe Knut. Møtet ble grunnet pandemien gjennomført delvis digitalt.

Prioriterte saker i 2021/2022:
Styret har utarbeidet et samlet årshjul med samlet oversikt over aktuelle aktiviteter, viktige merkedager og aktuelle saker som løpende følges opp av styret. Flere av styrets medlemmer har fulgt arbeidet i hovedutvalget for miljø/klima, formannskapet og kommunestyret.

Møte med ordføreren og hovedutvalgsleder miljø
Styret gjennomførte torsdag 20. mai 2021 et godt forberedt møte med ordfører Are Karlsen og hovedutvalgsleder Bjarne Johannessen. Styrets medlemmer ga en grundig samlet redegjørelse om de utfordringer kommunen står overfor når det gjelder miljø, klima, forurensningssituasjonen i Oslofjorden og arealdisponering. Begge ga uttrykk for ønske om god dialog med Naturvernforbundet i Horten. Styret vil arbeide for å styrke kontakten med de politiske miljøene i kommunen.

Eget råd for natur og miljø
Naturvernforbundet i Horten har foreslått overfor kommunestyret (initiativ i spørretimen v/Ragnhild Trosby) at det etableres et bredt sammensatt råd for natur og miljø. Kommunestyret ga i november 2020 en negativ tilbakemelding på forslaget. Styret tok igjen opp forslaget på møte med ordføreren 20. mai 2021. Styret signaliserte at man vil arbeide videre med forslaget frem mot kommunevalget i 2023, herunder om råd for natur- og miljø etableres med deltagere fra natur-, miljø- og friluftsorganisasjoner, samt relevante fagmiljøer. 

Kommunedelplan biologisk mangfold 
Naturvernforbundet sendte i februar 2021 høringsuttalelse til Horten kommune om planprogram for Kommunedelplan biologisk mangfold. I uttalelsen understreker Naturvernforbundet at vi er særlig bekymret for konsekvensene av at betydelige skog- og landbruksområder går tapt som følge av boligbygging, nye næringsområder og utbygging av vei og jernbane. Av uttalelsen fremgår blant annet: «Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom tap av naturområder og redusert arts- og naturmangfold. Det er derfor avgjørende å bevare og beskytte gjenværende skogområder, landbruksområder, skrotemark og marine områder. Dette er en problemstilling som kommunen må ha sterk bevissthet om i planområdet. Følgelig må kommunen unngå nye større utbygginger som medfører ytterligere tap av arts- og naturmangfold».

Styremedlem Øyvind Wistrøm har i 2021 representert Naturvernforbundet i en arbeidsgruppe etablert av kommunen. Styret ser frem til at planforslaget legges frem til endelig behandling i 2022.

Bevaring av trærne langs Hortenskanalen
Horten kommune varslet i 2021 hogging av gamle/syke trær langs Hortenskanalen. 
Naturvernforbundet i Horten anbefaler i brev juli 2021 kommunen at de gamle trærne blir stående og at det snarlig foretas planting av nye bøketrær der trær tidligere er fjernet. Skogplanting er et meget viktig klimatiltak – i pakt med kommunen egen klima- og energiplan. Skogen langs kanalen representerer viktige verdier knyttet til biologisk mangfold, folkehelse og naturopplevelse. Det er derfor uheldig at man så langt ikke har benyttet muligheten til å plante nye trær. Ved planting av nye trær vil anbefaler Naturvernforbundet at man benytter mindre trær som allerede vokser i Hortensskogen og av den grunn kan være mindre utsatt for soppsykdommen. 

Ulovlig hogst på Tonsåsen
Naturvernforbundet i Horten ble i august 2021 gjort oppmerksom på at hogst ble forberedt på Tonsåsen. Representanter for styret foretok befaring i området Glenne – Tonsåsen torsdag 2. september 2021. På bakgrunn av befaringen ble grunneier og Horten kommune tilskrevet med anmodning om at det inntil videre ikke foretas hogst i området ut fra følgende begrunnelser:

Skogområdene Adalstjern, Fogdeskogen og Tonsåsen er et sammenhengende skogområde med viktig biologisk mangfold. Vi ber om at det foretas kartlegging av biologisk mangfold før eventuell hogst. Observasjoner bekrefter at det er mange ulike arter i området, blant annet biller, frosk, salamander, orm (både hoggorm og stålorm), flaggermus, sommerfugler og mange ulike insekter. Det er registrert mange maurtuer (rødlistet) i området og flere typer lav.

Det bør vurderes nærmere hvordan grupper av trær og enkelte trær (spesielt bøk og eik) kan bevares, slik at man unngår en større flatehogst med svært negative konsekvenser for biologisk mangfold og unødvendig frigjøring av karbon (klimautslipp). Det vil berike et fremtidig boligområde om man tar vare på grupper av trær og enkelte trær, både når det gjelder opplevelser/folkehelse og biologisk mangfold.

Det bør vurderes nærmere hvordan man kan etablere buffersoner mot eksisterende bebyggelse og verneområdet Adalstjern/Fogdeskogen.

Brevet ble ikke besvart av verken grunneier eller kommunen. Ulovlig hogst ble startet i området primo november 2021. Medlem Solvor Nesbakken og Dag N. Kristoffersen anmeldte den ulovlige hogsten til politiet i november. Styret besluttet i januar 2022 etter en grundig gjennomgang og forberedelse av saken å politianmelde grunneieren og Glommen Skog. 

Både politiske initiativ fra hovedutvalget for miljø og Naturvernforbundets anmeldelse har bidratt til å skape større oppmerksomhet om skogvern og betydningen av å unngå flatehogster. Det er positivt at hovedutvalget nå vurderer Naturvernforbundets mangeårige forslag om å innføre meldeplikt for hogst. I mars 2022 er forslag om meldeplikt for hogst sendt på formell høring.

Askeskuddssyke i Fjugstadskogen
Askeskuddsyke på asketrær var et hovedtema i møtet om Fjugstad naturreservat høsten 2020. Temaet ble fulgt opp av Gjengangeren i en reportasje i juli 2021; herunder intervju med grunneieren og Naturvernforbundet i Horten. Den store askeskogen har stor egenverdi som et uttrykk for det biologiske mangfoldet. Tap av askeskogen vil redusere skogens verneverdi og opplevelsesverdi. Skoglandskapet vil bli endret og gitt massiv skogdød vil det kunne bli åpne lommer i skogen inntil ny tretyper etablerer seg. Reduksjon og ev. bortfall av askeskog få konsekvenser for det biologiske mangfoldet, i verste fall sammenbrudd for en bestemt naturtype. Både levende og døde asketrær er viktig for så mange som 74 rødlistearter av lav, mose, sopp og insekt. Disse artene vil naturligvis kunne få problemer når askebestanden blir til de grader presset, men trolig vil de fleste artene også kunne overleve på andre edelløvtrær. Studier fra England viser at platanlønn kan være et viktig vertstre for flere av artene som i dag har ask som levested. Naturvernforbundet mener det er nødvendig å sette i gang en redningsaksjon for våre viktigste askeskoger, spesielt Fjugstad som et betydelig naturreservat. Vi vurderer planting av nye asketrær og skjøtsel som de to viktigste tiltakene. Forhåpentlig vil man gjennom det pågående genetiske arbeidet kunne redde askeskogene i Norge. Vi ser frem til at den engasjerte skogeieren, statsforvalteren og NIBIO vil følge opp aktuelle tiltak.

Forslag om utvidelse av Adalstjern naturreservat 
Naturvernforbundet i Horten er alvorlig bekymret for Adalstjern naturreservat som et nasjonalt og regionalt viktige verneområde. I et brev til statsforvalteren i Vestfold og Telemark i februar 2022 foreslår Naturvernforbundet en utvidelse av det eksisterende naturreservatet. Foreningen Adaltjernet og Fogdeskogens vern støtter brevet. Naturvernforbundet vurderer at Adaltjernet og Fogdeskogen og naturmangfoldet som området representerer er under økt press som følge av utbyggingen på Bakkenteigen, utbygging av nye boligområder Glenne/Kirkebakken, omfattende flatehogst på Tonsåsen og planlegging av veiforbindelse fra Glenne til Bakkenteigen (universitetet). Økt støy- og lysforurensning vil også ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i naturreservatet og omkringliggende områder. Det er nå betydelig risiko for at kvalitetene som Adaltjernet naturreservat representerer vil bli betydelig svekket dersom utbygging og ytterligere hogst videreføres. For det biologiske mangfoldet er områdets størrelse av vesentlig betydning. Naturvernforbundet foreslår derfor at man vurderer en større utvidelse av naturreservatet og/eller at det vurderes etablering av en større buffersone rundt Adaltjernet naturreservat. Dette vil også sikre et område som er mye brukt til turformål og er viktig for folkehelse og opplevelser. Adaltjernet naturreservat kan utvides mot vest, nord og øst.

Status for gjeldende og tidligere prioriterte saker 

Forvaltningsplan for Oslofjorden 
Styret har gjennom flere år arbeidet for at det etableres et større marint verneområde i Oslofjorden. Styret utarbeidet høsten 2017 et faglig notat med tilrådinger. Stortinget besluttet i april 2018 at det skal igangsettes en prosess for utarbeidelse av forvaltningsplan for Oslofjorden: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-051s/?all=true På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet Miljødirektoratet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden (desember 2019).  Naturvernforbundet i Horten ser behov for et mye sterkere engasjement fra både Norges Naturvernforbund og berørte kommuner, herunder vår egen kommune Horten som må berømmes for å ha kommet på banen i 2021. Som en del av arbeidet med marint verneområder arbeider styret for å formidle kunnskap om Oslofjorden og få etablert lokale og regionale verneområder. Styret v/Rolf Andersen har også i 2021/2022 skrevet flere avisartikler om aktuelle spørsmål knyttet til Oslofjorden, spesielt forurensningssituasjonen som styret vurderer bør kartlegges nærmere, herunder fremtidig renseanlegg for Horten kommune. Både forskningsarbeider og forvaltningens vurderinger legger i stadig større grad vekt på forurensningssituasjonen som forklaring på den økologiske krisen i Oslofjorden. En særlig bekymring er at fiskebestandene reduseres til et så lavt nivå (genmateriale) at man over tid mister evnen til tilpasning, f.eks. klimatilpasning.

Fiskeoppdrett Oslofjorden
Gjennom lokale medier ble i 2015 og 2016 presentert foreløpige planer om etablering av tradisjonelt oppdrettsanlegg ved Bastøy og flere steder i Oslofjorden. Fiskeridirektoratet avslo søknad i 2017. Styret følger situasjonen. 

Dobbeltspor Nykirke – Barkåker
Styret har i 2021/21 fulgt utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker, blant annet ved å foreta regelmessige befaringer langs anleggsområdet, herunder befaring av to større deponiområder (Tangsrød). Styret ser fortsatt med stor bekymring på de negative konsekvensene av omfattende hogst og påfølgende etablering av store deponiområder med steinmasser fra tunnelene. Når anleggsarbeidene er avsluttet, må det legges store ressurser i systematisk gjenoppbygging av skog og natur. Manglende oppfølging av HMS hos hovedentreprenøren og alvorlige utslipp til bekker/omkringliggende natur, gir alvorlig grunn til bekymring, ref. politianmeldelse fra statsforvalteren. Tilbakeføring av nåværende jernbanetrase til jordbruksformål vil også være en sentral problemstilling.

Oslofjordkryssing Horten – Moss
Det ble i 2018 besluttet at Statens vegvesen ikke skulle gå videre med nye utredninger av fjordkryssing Horten – Moss. Dette er en meget viktig seier for hensynet til natur, miljø og kulturminner m.m. Ved rulleringen av nasjonal transportplan 2022 – 2033 i Stortinget vårsesjonen 2021 ble fjordkryssing Horten – Moss ikke kjørt frem som et prioritert prosjekt.

Borrevannet – Horten Roklubb 
Horten Roklubb søkte høsten 2014 kommunen om å etablere sin virksomhet ved Borrevannet. Saken ble endelig avgjort av fylkesmannen i Vestfold på senhøsten 2015 og bekreftet av Miljødirektoratet, slik at beslutningen ikke kan påklages ytterligere. Flertallet i kommunestyret har senere åpnet for en forsøkssesong med roing på Borrevannet. Naturvernforbundet følger derfor situasjonen nøye. Det har i 2021/22 ikke kommet nye initiativ eller fremstøt for roing på Borrevannet. Naturvernforbundet er generelt bekymret for situasjonen i Borrevannet og vil understreke viktigheten av tiltak som kan redusere avrenning fra landbruk og bidra til bedre balanse, f.eks. gjenåpning av bekker. Naturvernforbundet vil i forbindelse med møteserien komme nærmere tilbake tiltaksplan for Borrevannet.

Deponi for avfall på Kopstad – forurensede masser 
Naturvernforbundet i Horten avga høsten 2014 høringsuttalelse til fylkesmannen i Vestfold, jf. søknad om etablering av deponi for avfall på Kopstad. Denne saken ble avgjort høsten 2017. Fylkesmannen ga Kopstad Massemottak AS tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for inert avfall ved Kopstad i Horten kommune.

Tangenbekken
Naturvernforbundet har vært og er fortsatt sterkt bekymret for det biologiske mangfoldet i det aktuelle området og spesielt for vannføringen og for fisken i Tangenbekken med utløp på Sandsletta, herunder gyteforhold og oppvekstmuligheter for sjøørret. Styret følger situasjonen, blant annet ved årlig befaring (senest 16. mars 2022), og mener i utgangspunktet at deponiet bør avvikles/fjernes. Undersøkelser foretatt av NIBIO i senere år viser at det har vært forekomst av ørret i Tangenbekken. Det er derfor fortsatt behov for å følge utviklingen i vassdraget. Naturvernforbundet i Horten vil anmode statsforvalteren i Vestfold og Telemark om å vurdere tiltak i vassdraget, slik at det kan legges bedre til rette for ørreten.

Langgrunn
Naturvernforbundet følger fortsatt den alvorlige forurensningssituasjonen på Langgrunn nøye og vil vurdere nye initiativ, avhengig av fremdriften fra kommunens side. Det ble i 2016 tatt initiativ til nødvendig opprydding og fjerning av forurensede masser.

Oppslag og leserbrev i Gjengangeren
Naturvernforbundet har fått god oppmerksomhet om sine hovedsaker i Gjengangeren i 2021/2022. Det gjelder blant annet: 

Oslofjorden v/styret og Rolf Andersen spesielt. 
Bevaring av trærne langs Hortenskanalen v/Dag N. Kristoffersen m.fl.
Ulovlig hogst på Tonsåsen v/Dag N. Kristoffersen, Ragnhild Trosby og Solvor Nesbakken
Utvidelse av Adalstjernet naturreservat, v/Dag N. Kristoffersen og Solvor Nesbakken
Skogen vår må bevares v/Dag N. Kristoffersen m.fl.

Deltagelse i prosjekter og arrangementer

Videreføring av møteserie – Artsmangfold, naturvern og motivasjon
Det internasjonale naturpanelets (IPBES) første hovedrapport publisert i mai 2019 viser at tapet av naturmangfold er økende og vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker verden rundt. Natur- og artsmangfoldet i Norge og vår egen kommune Horten er også under press, blant annet på grunn av nedbygging av arealer, klimaendringer og alvorlige problemer med viktige økosystemer, f.eks. Oslofjorden.  I Horten kommune er betydelige arealer i senere år omdisponert fra natur og landbruk til infrastruktur (vei og bane), boliger og næring. Vi vurderer at presset på naturen har økt samtidig som naturforvaltningen er under press. Sammen med klimaendringer og problemer i viktige økosystemer som eksempelvis Oslofjorden, betyr dette at naturen rundt oss står i fare for store tap av artsmangfold. Denne utviklingen vil Naturvernforbundet i Horten snu. Naturvernforbundet i Horten startet derfor høsten 2019 møteserien Artsmangfold, naturvern og motivasjon med dialog og samtale om betydningen av naturmangfoldet og konsekvenser av redusert artsmangfold. En bærende tilnærming er å dele tanker, skape samforståelse og læring om motivasjon. Formålet er å skape økt engasjement, kunnskap, økologisk forståelse og kjærlighet knyttet til naturen. 

Det er 16 verneområder i Horten kommunen, noe som gjenspeiler at kommunen har et betydelig artsmangfold. Våren og høsten 2021 er følgende turer og møter blitt gjennomført i henhold til planen for møteserien:

Løvøya naturreservat
Torsdag 27. mai. Friluftsmøte og tur i Løvøya naturreservat. 20 deltagere. Orientering om naturreservatet og kulturhistorie v/Ragnhild Trosby og Dag N. Kristoffersen. Turen gikk fra Vadfiskerstua til Østre Veggbukt, også kalt Jesusbukta, der vi hadde hyggelig stopp, rast og orienteringer. 
Løvøya naturreservat ble opprettet i 2006 og har et areal på 76 dekar. Området er egenartet i form av en lavaskrent med tilhørende landskapselementer og vegetasjonstyper. Naturreservatet har stor variasjon i naturtyper og arter. Løvøya har høy verneverdi som insektlokalitet, særlig den brattlendte alm- og lindeskogen.

Reverumpa plantefredningsområde
Torsdag 30. september ble det gjennomført tur til Reverumpa plantefredningsområde, ca. 10 deltagere. Torsdag 7. oktober ble det holdt åpent møte om Reverumpa plantefredningsområde, 8 deltagere. Unni Eriksen og Ragnhild Trosby orienterte på turen og innledet på det åpne møtet. 
Reverompa plantefredningsområde er ett av tre kjente voksesteder i Vestfold for den nasjonalt sjeldne og sterkt utrydningstruede planten. I tillegg er det to kjente voksesteder i Østfold. Den nasjonalt sjeldne og utrydningstruede arten kammarimjelle førte til opprettelsen av Reverompa plantefredningsområde i 2006. Reverompa plantefredningsområde er åtte dekar stort, og ligger dels på et nes som stikker ut vest i Hortens indre havnebasseng, og dels langs veien ut til dette neset. Kyststien går gjennom området. Naturvernforbundet i Horten vil arbeide videre for å formidle kunnskap om kammarimjelle.

Frebergsvik naturreservat
Planlagt møte høsten 2020 om Frebergsvik naturreservat måtte utsettes på grunn av pandemien. For å få mest mulig kunnskap om Frebergsvik naturreservat holdt styret møte med de to avtalte eksterne innlederne, 
Ole Jan Aasen og grunneier Erik Skaane, torsdag 27. januar 2022 på Cafe Knut i Horten. 
Frebergsvik naturreservat er en frodig og variert edelløvskog. I reservatet finner vi den sjeldne vegetasjonstypen snelle-askeskog. Snelle-askeskog vokser på våt mark med jevn vanngjennomstrømning. I den nordre delen av reservatet er det flere store barlindtrær, godt oppstammede og med fine trekroner. 

Hule eiker
Foreløpig siste møte i møteserien ble gjennomført torsdag 17. februar på Cafe Knut. 
Miljørådgiver Camilla Pettersen, Horten kommune, holdt et meget interessant foredrag om det yrende livet i hule eiker og om alle artene som lever på og i trærne. Horten har 1500 hule eiker, og den eldste av dem er Tordenskioldeika. Eiketrær med stamme som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker og er beskyttet etter naturmangfoldloven.Forskning viser at gamle eiketrær er viktige for det biologiske mangfoldet og bidrar til bedre fungerende økosystemer.

Samarbeidet med grunneiere og lokalbefolkningen har vært viktig for en god gjennomføring av både turer og møter.

Nærmere om møteserien:
Det er gjennom møteserien samlet solid faglig dokumentasjon som også er publisert på Naturvernforbundets nettside og på Facebook-siden. Denne dokumentasjonen vil være nyttig i Naturvernforbundets arbeid med Horten kommunes kommunedelplan for biologisk mangfold. Det vil bli utarbeidet en samlet dokumentasjon som presenteres på et oppsummerende møte høsten 2022. Les mer her.
https://naturvernforbundet.no/vestfold/horten/aktuelt-og-nyheter/moteserien-om-hortens-verneomrader-fortsetter-article40932-3145.html

Møteserien er finansiert ved viktig tilskudd fra Norges Naturvernforbund.

Urene masser
Utfylling og bruk av urene masser representerer et miljøproblem flere steder i kommunen, blant annet:

Masser fylt ut i Bondalen med rikt naturmangfold.
Langgrunn (kommunens anlegg) og stranden på Rørestrand.
Kopstad (se eget punkt).

Naturvernforbundet vil arbeide videre for å fjerne eksisterende utfyllinger med urene masser og stoppe eventuelle nye forsøk på slike utfyllinger.

Torsdagscafe
Naturvernforbundet startet høsten 2020 et nytt møtekonsept torsdagscafe. Formålet er å utveksle kunnskap og erfaringer blant mennesker som er interessert i natur, miljø og klima.  

Torsdag 21. oktober 2021 delte Øyvind Wistrøm refleksjoner rundt menneskets plass i naturen og konsekvenser vår levemåte har for livet på jorda. Wistrøm orienterte i sitt foredrag om tankene Yuval Noah Harari presenterer i boken «Sapiens», og reflekterer rundt hvordan vi forstår oss selv ut fra dette. Boken «Sapiens» har vært på topp på de globale bestselgerlistene i flere år. I den reflekterer forfatter Yuval Noah Harari over store spørsmål rundt menneskets plass på jorden. Hvorfor har mennesket blitt så fremgangsrikt og dominant blant verdens dyr? Hvorfor setter vi vår lit til penger, bøker og lover? Hvordan ble vi så kuet av byråkrati, forbruk og jakten på lykke?

Grunnet koronasituasjonen ble det bare gjennomført en torsdagscafe i 2021.Møtekonseptet torsdagscafe vil bli nærmere vurdert i 2022, f.eks. med to møter i halvåret.

Aksjon for strandskogen
Naturvernforbundet i Horten startet i 2020 en aksjon og et systematisk arbeid for bevaring av strandsonen og strandskogen mellom Rørestrand og Langgrunn. Dette arbeidet vil bli videreført i 2022, særlig med vekt på strandstrekningen Steinsnes – Rørestrand der det foreligger alvorlige eksempler på privatisering av strandsonen. Naturvernforbundet i Horten er svært bekymret for det utbyggingspresset som nå foreligger på kyststrekningen fra Rørestrand til Langgrunn. Naturvernforbundet mener det er avgjørende å stoppe all videre utbygging i kystsonen, og foreslår at skogen og stranden i dette området vurderes som et fremtidig verneområde. Dette vil bli fulgt opp i Naturvernforbundets høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel.

Østersdugnad i Horten kommune
Naturvernforbundet i Horten tok våren 2020 initiativet til å sette i gang østersdugnad i kommunen, spesielt på strekningen Rørestrand – Langgrunn – Borrestranda. Også fra våren 2021 og til langt ut på høsten ble det pukket flere tonn østers. Strandområdet Rørestrand – Langgrunn ble ryddet systematisk i flere omganger. Vårt kjerneteam bestående av Ragnhild Trosby, Unni Eriksen og Liv Marit Meyer Petersen har gjort et formidabelt arbeid. Plukkingen av østers foregikk fast på onsdager på dagtid gjennom hele sommerhalvåret. I tillegg plukket frvillige østers på ulike tidspunkter. Samtidig ga Naturvernforbundet faglig orientering om skogområdet Rørestrand – Eikestrand. 

Naturvernforbundets oppgaver omfattet blant annet:

Formidling av informasjon og kunnskap i våre digitale kanaler.
Mobilisering av medlemmer i Naturvernforbundet og frivillige.
Organisering av arbeidet.
Kontakt med prosjektet østersdugnad i Vestfold og Telemark, herunder prosjektets samarbeidspartnere.

Naturvernforbundet planlegger i 2022 å videre østersdugnaden i pakt med den vellykkede modellen som ble etablert i 2020/21, fortsatt som en del av østersdugnaden for Vestfold og Telemark. Naturvernforbundets oppgaver vil være de samme. En hovedutfordring vil være å mobilisere frivillige. Prosjektet har mottatt økonomisk tilskudd som først og fremst er benyttet til innkjøp av nødvendig utstyr, som vil gjøre arbeidet mer effektivt. Prosjektet vil kunne bidra til læring og mobilisering av frivillige som kan plukke østers langs kommunens kystlinje. Naturvernforbundet i Horten vil foreta en evaluering av østersdugnaden og vi som en del av evalueringen holde et åpen møte 28. april 2022 med deltagelse fra Havforskningsinstituttet.

Mål for prosjektet
Redusere forekomsten av østers til et minimum på strandstrekningen fra Rørestrand til Langgrunn og videre sydover retning Borrestranda.

Formidle informasjon til innbyggerne om metoder og utstyr m.m. for plukking av østers, herunder håndtering av østers og mulig bruk. Opplæring vil engasjere flere slik at man over tid kan drive med systematisk plukking av østers i vår kommune.

Øke kunnskapen om naturmangfold, med særlig vekt på negative konsekvenser grunnet nye fremmede arter.

Engasjere flere innbyggere i praktisk viktig miljøarbeid for på den måten å formidle kunnskap om økologiske systemer i naturen.

Formidle økt kunnskap om livet i Oslofjorden, ref. forvaltningsplanen som er under utarbeidelse og muligheten for å etablere marine verneområder i fjorden, f.eks. Horten – Bastøy.

Målgrupper for prosjektet
Innbyggere som er opptatt av å gjøre en innsats for miljøet i egen kommune. 
Skoleklasser kan komme på befaring og delta i dugnaden.

Humlekurs

Hagevandring
Torsdag 26. august 2021 inviterte Naturvernforbundet i Horten v/Liv Marit Meyer Petersen til hagevandring i hennes egen rike hage på Jareteigen. Formålet var å øke kunnskapen om humler og deres tilgang på mat. Humler trenger mat fra tidlig om våren fram til høsten. Ved å velge riktige planter i hagen kan man hjelpe humlene med det. Under hagevandringen fikk ivrige kursdeltakerne gode tips om hva de kan gjøre hjemme i sin egen hage. Liv Marit Meyer Petersen ledet kurset.

Kurs i bygging av humlehus
Lørdag 23. oktober 2021 åpnet Liv Marit M. Petersen sin egen låve og holdt sammen med Ragnhild Trosby humlekurset «Lær å bygge humlekasser». Kurset inngår i en serie av kurs Naturvernforbundet arrangerer som et ledd i å øke bevisstheten rundt artsmangfold. Behovet er stort for å øke kunnskapen blant folk flest om humlas betydning for økosystem og mennesker. Barnefamilier var spesielt invitert til kurset og flere barnefamilier deltok, til sammen ca. 10-12 deltagere på en veldig hyggelig aktivitet som engasjerte både barn og vokse. Humlekassene bygges om høsten og settes ut om våren. Med kurset vil Naturvernforbundet vekke engasjement og handling. Begge humleaktivitetene ble finansiert gjennom tilskudd fra Horten kommune (grønne midler).

Naturvernforbundet planlegger kurs for ansatte i barnehagene våren 2022. Våre humletiltak vil deretter bli evaluert. 

Skogdagene ved Natursenteret 
Grunnet koronasituasjonen ble arrangementet avlyst også høsten 2021.

Strandryddeaksjonen
Flere av styrets medlemmer rydder systematisk strender på sine turer, blant annet strekningen Åsgårdstrand – Langgrunn. Kyststrekningen Rørestrand – Langgrunn er ryddet i forbindelse med østersdugnaden gjennom hele sommeren 2021. Grunnet koronasituasjonen har det ikke vært aktuelt med større organisert aktivitet langs kommunens strender.

Villblomstens dag 
Villblomstens dag ble gjennomført søndag 20. juni 2021 på Karljohansvern og Møringa. Det var meget god deltagelse, ca. 25 turdeltagere. Under turen kom det frem at et område med blomster bør vurderes nærmere med tanke på vern.

Frivillighetsdagen lørdag 12. september 
Naturvernforbundet deltok med stand på Frivillighetsdagen lørdag 12. september. Stine, Liv Marit og Ragnhild stod på stand i Lystlunden.

Formidlingsarbeid – nettsider og Facebook
Unni Eriksen, med støtte og bidrag fra Stine Paulsrud, har gjennom hele arbeidsåret vært en meget dyktig og engasjert redaktør av Naturvernforbundets nettside og Facebook-side. Naturvernforbundets nettside er oppdatert og utviklet med nytt innhold. Det samme gjelder Facebook som i årene 2019-2021 har fått mange følgere. Både nettsiden og Facebook-siden har bidratt til et mye større engasjement for naturvern i vår kommune og styrket formidlingsarbeidet vesentlig. Gode tilstedeværelse i våre digitale kanaler har også bidratt til den store deltagelsen på møteserien om naturmangfold. Utfordringen er å videreføre dette arbeidet.

Natur og ungdom
Natur og Ungdom har flere aktive ungdommer og lag i Horten/Vestfold. Styret vil berømme NU-medlemmer i Horten for god markering av aktuelle saker. 

Regnskap/økonomi
Foreningen har fortsatt en god økonomi basert på kontingent fra medlemmer. Økt aktivitet gjør det nødvendig å søke om tilskudd fra Horten kommune (grønne midler) og Norges Naturvernforbund (aktivitetstilskudd). I 2021 mottok Naturvernforbundet i Horten tilskudd fra Horten kommune (østersdugnad og humlekurs) og Norges Naturvernforbund.

Oppsummering og konklusjon
Naturvernforbundet i Horten har også i 2021/2022 engasjert seg i mange viktige saker knyttet til natur, miljø og klima. Aktivitetsnivået har vært ganske høyt, men koronasituasjonen vært en begrensende og uforutsigbar faktor. Naturvernforbundet har på en god måte synliggjort viktige saker som naturmangfoldet i kommunen, betydningen av skogvern og sikring av de ressursene som Oslofjorden representerer. Naturvernforbundet vil i 2022 fortsette arbeidet for å bevare naturmangfoldet; med strandskogen (Eikestrand), Oslofjorden, kommunedelplan for biologisk mangfold og kommuneplanens arealdel som viktige hovedsaker.