Årsmelding 2023

Naturvernforbundet i Holmestrand ble stiftet våren 2022. Våre primære mål for denne første korte tiden har vært å etablere samarbeid med fylkeslaget og andre nærliggende lokallag, samt å øke antall medlemmer og få med flere aktive med på laget. Vi har spesielt ønsket å rekruttere fra Sande og Hof, slik at lokallaget kan favne om hele kommunen vår. Etter årsmøtet i 2023 fikk vi inn flere representanter i styret, noe som har resultert i gode diskusjoner og planer for videre drift av lokallaget.

Organisatorisk

Styret

Styret har hatt 8 styremøter i 2023 og består av:

            Leder:             Espen Backe

            Kasserer:        Camilla N. Brodtkorb

            Styremedlem: Johanne Tangen Bakkehaug

            Styremedlem: Hans Kristian Teien

            Styremedlem: Roland Zonneveldt

            Varamedlem: Merete Astrup

            Varamedlem: Lynette Treisch Næss

Medlemmer

Naturvernforbundet i Holmestrand hadde 137 medlemmer pr. 31.12.2023, en økning på fem medlemmer fra året før.

Økonomi

I løpet av 2023 endte vi med et overskudd på kroner 7341,30.

Miljøpolitisk arbeid

Naturvernforbundet i Holmestrand har i 2023 fokusert sitt miljøpolitiske arbeid på nye kommuneplaner.

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2023-2030

Naturvernforbundet i Holmestrand leverte høringsuttalelse til kommunedelplan for klima, energi og miljø i mai 2023. Vår vurdering er at planen gir et godt utgangspunkt for å møte utfordringene i vår kommune, spesielt innenfor klima og energi. Imidlertid mener vi at planen mangler mål og tiltak for vern og restaurering av natur, og vårt forslag var at dette bør med i planen, med FNs naturavtale som modell. Vi fikk rosende omtale av administrasjonen for gode forslag, men planen som ble endelig vedtatt av kommunestyret hadde ikke tatt hensyn til våre innspill i særlig grad.

Kommuneplanens arealdel 2023-2035

Naturvernforbundet i Holmestrand leverte høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2023-2035 i juli 2023. Det er positivt at det har vært gjennomført planvask med tilbakeføring av områder til LNF. Vårt syn er likevel at det er satt av for mange store nye områder til bolig- og næringsformål, i strid med kommunens egen vedtatte samfunnsdel. Vi følger opp dette arbeidet når det nye høringsutkastet foreligger våren/sommeren 2024.

Arrangementer

I løpet av 2023 gjennomførte vi to arrangementer. Dessverre måtte to planlagte aktiviteter, fuglekassesnekring og naturbingo, avlyses på grunn av uheldige omstendigheter.

 • 16. mars: Foredrag om blomsterenger og pollinatorer. Foredragsholder: Sturla K. Naas Johansen fra foreningen La Humla Suse. Åpent for alle interesserte.
 • 24. september: Strandryddedag langs kyststien fra Holmestrand sentrum til Smørstein. Tolv strandryddere sikret 11 fulle sekker pluss større metallgjenstander.

  Aktivitet i media

  I 2023 hadde Naturvernforbundet i Holmestrand to leserbrev på trykk i lokalpressen.

  • «Bør Holmestrand ha en kommunedelplan for naturmangfold?»
   Hovedpoenget var å argumentere for hvorfor kommunen bør utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold.
  • «Naturen trenger ikke hytter ved Suluvann»
   Her påpeker vi det åpenbare i at nye hyttefelt er det siste vi trenger, og at det også er kommunens ansvar å stoppe tap av natur.

  Ellers nevnes at vi deler informasjon om aktuelle saker for naturvern, generelt og lokalt, på vår Facebookside:

  facebook.com/people/Naturvernforbundet-i-Holmestrand/

  Generell informasjon og nyheter om lokallaget publiserer vi også på nettsiden vår:

  https://naturvernforbundet.no/vestfold/lokallag/holmestrand/