Artsrik kystskog og strandbelte i Horten står i fare for å bli rasert

Naturvernforbundet i Horten er svært bekymret for det utbyggingspresset som nå foreligger på kyststrekningen fra Rørestrand til Langgrunn. Vi tok derfor initiativ til aksjonen «La Strandskogen leve» og inviterte til åpent møte 26. februar.

Naturvernforbundet inviterte til et åpent møte for å danne aksjonsgruppen «La strandskogen leve!». Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til dugnad for å stå imot det enorme presset fra utbyggere  som truer området mellom Rørestrand og Langgrunn. All videre utbygging i kystsonen må stanses. Vi foreslår at skogen og stranden i dette området vurderes som et fremtidig verneområde.

Horten kommune og fylkesmannen bør invitere grunneier til dialog om muligheten for frivillig skogvern. Videre utbygging av boliger, næringsvirksomhet og viking-aktiviteter er ikke forenelig med hensynet til biologisk mangfold, befolkningens mulighet for friluftsliv og vern av kulturminner.

Biologisk mangfold

Området mellom Rørestrand og Langgrunn er svært artsrikt både på land og i sjøen. Det er langgrunne områder med spesielt økosystem, ålegressområde og skjellbanker. Strandsonen og kyststripen har siv/løvskog/kratt med høyt biologisk mangfold og mye insekter. For fuglelivet er derfor både sjø- og landområder svært interessante. Til sammen representerer dette et truet og verneverdig økosystem, som det må tas særlig hensyn. Skogområdet, med norsk regnskog som er truet, har stor verneverdi. Det er stor grunn til å anta at det er truede arter i området.

Områdets naturverdier gjør at det bør foretas en grundig kartlegging av det biologiske mangfoldet.

Friluftsliv

Strekningen Rørestrand og Langgrunn er mye brukt av lokalbefolkning, og har en stor verdi for å ta vare på folkehelsen blant innbyggerne i kommunen. Kyststien må bevares for fremtiden og god skjøtsel av stien må ivaretas. Den hører med til turområdet både for en barneskole og en barnehage. Naturvernforbundet vil derfor foreslå at kyststien vernes i en 100 meters sone langs hele den aktuelle kyststrekningen.

Kulturminner Eikestrand

Det er gjort funn av tidligere bosetninger med blant annet kokegroper, hustufter og syv gravhauger. Området er rikt på kulturminner i et historisk landskap.

Ut fra hensynet til både biologisk mangfold og friluftsliv mener Naturvernforbundet det er avgjørende å bevare LNF-områdene mellom Rørestrand og Langgrunn. Disse er i dag på en naturlig og god måte knyttet til Borrehaugene, og utgjør et samlet viktig rekreasjonsområde for hele kommunen.