Ber kommunestyret i Horten om å ta klimautfordringen på alvor

I spørretimen i kommunestyret førskommende onsdag utfordrer Naturvernforbundet i Horten kommunestyret til å ta klima- og naturkrisen på alvor, og ber dem opprette et rådgivende organ for å ivareta dette

Naturvernforbundet i Horten ber kommunestyret om å ta klimautfordringen på alvor og opprette et rådgivende organ som belyser alle politiske saker ut fra et bærekraftig perspektiv. Klimakrisen med alle former for ekstremvær, tap av arter og naturmangfold fører til dramatiske endringer som får følger for vår livssituasjon.

Ta klimautfordringen på alvor

– Dette er utfordringer som må tas på alvor globalt, nasjonalt og lokalt, sier Ragnhild Trosby i Naturvernforbundet i Horten. I kommunestyrets spørretime førstkommende onsdag ber hun kommunesture opprette et råd for klima og natur.

– Klimaplanen ble bedre enn vi fryktet, sier hun. – For å gjennomføre og helst bedre den, og for å snu en negativ utvikling, så må en gjennomgripende holdningsendring til på kommunalt plan, men også i det private og næringslivet.

Livssituasjonen for folk i Horten

Naturvernforbundet minner om at klimakrisen med alle former for ekstremvær, tap av arter og naturmangfold fører til dramatiske endringer som får følger for vår livssituasjon.

Trosby peker ut fremtidig mat- og vannsituasjon, nedbygging av matjord, jorderosjon, arealbruk, utbyggingsmetoder, energibruk og -produksjon, forurensing av jord, luft og vann, overfiske og fangstmetoder, urettferdig fordeling og alt for høyt forbruk som de viktigste områdene å gripe fatt i. – Dette er faktiske utfordringer som også Horten må ta på alvor. 

Råd for klima og natur

Naturvernforbundet i Horten ser det som nødvendig å nedsette et rådgivende organ som må være bredt sammensatt av organisasjoner og fagfolk, som skal være sektorovergripende og fungere rådgivende for utvalg, formannskap og kommunestyre.

– Et riktig sammensatt råd vil kunne veilede politikerne i en bærekraftig retning, der hensynet til krisa blir prioritert foran økonomi og næringsinteresser. Hensyn til klima og natur må inn som premiss i alle sektorer og på alle nivåer, avslutter hun.

——————————————

NATURVERNFORBUNDETS FORSLAG TIL SAMMENSETNING I RÅDET

 • Sekretær: Miljørådgiver
 • 1 eller 2 politikere
 • 1 fra naturvernforbundet
 • 1 fra Natur og ungdom
 • 1 fra Fremtiden i våre hender
 • 1 fra Ornitologisk forening
 • 1 fra Entomologisk forening
 • 1 fra Sabima
 • 1 fra Oslofjordens Friluftsråd
 • 1 fra Turistforeningen
 • 1 fra Biologisk forening
 • 1 fra Birøkterlaget
 • 1 ressurperson uten tilknytning til kommune eller organisasjon

Alle bør ha tale-, forslags- og stemmerett. Ved behov kan innkalles landbrukssjef, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Viken skog, Småfiskarlaget, Fylkesmannen, Fylkeskommunen eller andre. Disse bør ha tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.