Bilvei til milliarder får flere til å sykle?

Vegvesenet presenterer Bypakka gjennom dyre reklamefilmer som viser glade syklister i et grønt og idyllisk bymiljø. Og slik var målet med Bypakka. Men konsekvensutredningene slår fast at målene ikke nås.

Det blir ikke flere som sykler, går eller kjører buss når den nye fastlandsforbindelsen står ferdig. Klimagassutslippene fra byggingen av fastlandsforbindelsen blir like store som utslippet fra alle tunge kjøretøy innen Tønsberg kommunes grenser i et helt år og Ilene naturreservat blir negativt til svært negativt berørt. Når bompengeperioden er over (etter 15 år), vil biltrafikken øke slik at utslippene vil stige ytterligere. Alt dette viser Vegvesenets egne utredninger.


Ilene naturreservat, våtmarksreservat med internasjonal betydning, vil bli negativt til svært negativt berørt, spesielt av senketunellen.

Målene for Bypakka var å lage et «miljøvennlig, robust og effektivt» transportsystem: «Med miljøvennlig mener vi: Et bærekraftig transportsystem som reduserer klimagassutslipp, begrenser lokale miljøskadelige virkninger av transport og oppfyller Ramsarkonvensjonens forpliktelser (unngå skader på Ilene, forf. anm.).» (sitat fra konseptvalgutredningen for Bypakka). Med effektivt mente de å øke andelen reisende med buss, sykkel og gange til 50 %. Vegvesenets utredning viser at andelen blir på 27 % mot dagens 25 %. Dette til tross for at fastlandsforbindelsen skal kombineres med bompenger og gode kollektiv- og sykkeltiltak over Kanalbrua. Altså på stedet hvil tross en investering på flere milliarder med stor risiko for kostnadssprekk.

Nå har Vegvesenet selv dokumentert at Bypakka verken er miljøvennlig eller effektiv. Årsaken er selvfølgelig at det blir mye mer fristende å kjøre bil på den nye og raske firefeltsveien som leder rett ut til E 18, bort fra togstasjonen, og at det ikke tilrettelegges på langt nær godt nok for buss, sykling og gåing.

I Vegvesenets utredning står det at 1 milliard kr. skal dekke de resterende oppgavene: Tilrettelegge for tilkobling til E 18 og opprusting av gatene i Tønsberg. Til slutt skal den siste slumpen brukes til drift og vedlikehold av kollektivtrafikk og investeringstiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk.

Bypakka er en plan for økt biltrafikk, økte klimagassutslipp, ødelegging av Ilene naturreservat og nedbygging av jordene på Jarlsbergsletta. Med andre ord: Bypakka svekker naturgrunnlaget som skal gi oss mat, rein luft og gode opplevelser.


På veiene over Jarlsbergsletta ble det kø i rushtiden etter at bompengeringen forsvant.  Med senketunell fra Færder til Korten, vil det bli enda mer kø over Jarlsbergsletta. Konsekvensen er at det må bygges firefelts veier over Norges beste jorder. 

Mye mer kø kan fjernes for en billigere penge hvis innsatsen prioriteres på å tilrettelegge for økt framkommelighet for buss, syklende og gående. Slik er vårt forslag til hvordan det kan gjøres:

  • Ny klaffebru for bil bygges ved siden av dagens kanalbru. Gjennomgående biltrafikk ledes via Kilen til Frodeåstunellen. Ringveien kan utvides til 3 felt, og det kommer ikke i konflikt med naturreservatet i Presterødkilen.  Biler kan fortsatt kjøre til sentrum, men buss, gange og sykkel prioriteres.
  • Den gamle Kanalbrua tilrettelegges for buss, sykkel og gange.
  • Kollektivfelt på alle innfartsårer til Tønsberg. Bil med mer enn én person får bruke kollektivfeltene.
  • Alle bussruter går omtrent samtidig fra en ny og mer effektiv kollektivterminal ved jernbanestasjonen, og rutene samordnes med togets avgangstider.
  • Sykkelekspressveier gjør det mulig å sykle raskt på alle hovedinnfartsårer og alle viktige gater gjennom Tønsberg.
  • Når buss og sykkel kan kjøre effektivt, tar det bare 10 minutter med buss (30 km/t) fra Borgheim til Tønsberg jernbanestasjon (5 km) og 15 minutter med rolig sykling (med fart 20 km/t).

En løsning med parallell kanalbru, også kalt østalternativet, ble uten begrunnelse forkastet av Samferdselsministeren i 2015 selv om flertallet av politikerne i Tønsberg bystyre gikk inn for østalternativet. Nå viser konsekvensutredningene fra Vegvesenet at både tunell og bru fra Kaldnes til land er i strid med målene for Bypakka. Da er det på tide å vurdere østalternativet på nytt. Verken lokale myndigheter eller Samferdselsdepartementet kan se bort fra solide faglige vurderinger som viser at både brua og tunellen fra Kaldnes til land er en ekstremt dyr skivebom!