Biologisk mangfold, livets grunnlag

Vestfold er et fylke som er rikt på biologisk mangfold. Spesielt i strandsonen er det mange viktige biotoper for fugl og fisk. Også kulturlandskapet og skogene huser et mangfold av arter. Dessverre trues mangfoldet. Utbygging på dyrka og udyrka jord, manglende skjøtsel i kulturlandkskapet og etablering av båthavner i viktige oppvekstområder for fisk er blant truslene mot det biologiske mangfoldet i Vestfold. Dårlig forvaltning har blant annet medført at det er vanskelig å få napp i den tidligere fiskerike Oslofjorden.

For å øke bevisstheten om biologisk mangfold, arrangerer Naturvernforbundet i Vestfold turer og praktiske kurs. Et eksempel er det årlige slåttekurset på øya Steinkloss i Nøtterøy kommune. På kurset lærer man å bruke en ljå og bidrar samtidig til å  redde en praktfull blomstereng fra gjengroing. Kurset egner seg for både barn og voksne. Barna får et eget kurs om livet i fjæra. De finner krabber, skjell, tang, snegler og kanskje noe som kan spises?

Enger som tidligere ble slått for å skaffe vinterfôr, men som ikke ble gjødslet eller pløyd, har gjennom lang tid utviklet en særegen flora og en vell av insekter og andre smådyr som er avhengige av slåtteengas flora. Når de ikke lenger slås, gror de igjen, og mangfoldet som er knyttet til slike enger vil da forsvinne. Steinkloss har en av Vestfolds få gjenværende intakte slåtteenger, en naturtype som er truet av utrydning i Norge, spesielt her på Østlandet. Ut over å slå enga, har slåttekurset en funksjon som tradisjonsbærer og kunnskapsformidler.