Den magiske fabrikken – det største miljø- og klimatiltaket i Vestfold og Grenland noensinne!

Biogassanlegget i Vestfold er nå satt i gang, etter flere års samarbeid og planlegging fra kommunene i Vestfold og Grenland, regionale myndigheter og landbruket i Vestfold.

Biogassprosjektet ble i 2008 startet i Vestfold av engasjerte og miljøbevisste ordførere med hensikt om å oppnå ambisiøse klimamål, og i 2011 kom også Grenlandskommunene med. Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen har også vært sentrale bidragsytere i dette prosjektet.

Nå er det biogass i rørene, og renovasjonsbilene i Vesar-området kjører på matavfallet fra innbyggerne. Fra juni i år går også store deler av bussflåten i Vestfold over på biogass som drivstoff. Landbruket i Vestfold tar i mot biogjødselen som produseres. Biogjødselen erstatter bruk av kunstgjødsel.

Reduserte utslipp 
Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar man til betydelig reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Samarbeidet med landbruket er unikt. Det har gitt anlegget status og støtte som nasjonal biogasspilot.Landbruks- og Matminister Listhaug kom i november på besøk for å studere dette nærmere.

Anlegget har status som nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020.

Flere muligheter
Driften av Den Magiske Fabrikken har vært ute på anbud, og det er Lindum som har fått ansvaret for driften. Greve Biogass samarbeider tett med ulike forretningsforbindelser for å benytte potensialet som ligger i dette spennende prosjektet, blant annet veksthusnæringen og andre private aktører.

Kretsløp
Den helhetlige kretsløpstankegangen gir muligheter for grønn vekst, med arbeidsplasser og innovasjon. Her er det sirkulær økonomi i praksis, med stor klimagevinst for alle parter. Det jobbes også med et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til fabrikken, med mål om et integrert opplæringsprogram for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skole.

Samarbeidet med landbruket og bøndene har vært svært viktig, og har bidratt til at Den Magiske Fabrikken har en svært god klimagevinst. Landbruket har vært med tidlig i prosessen, og har også tatt en aktiv rolle i prosjektet. Bøndene har nylig organisert et interessentlag som kalles Biogjødselforum Vestfold, bl.a med et formål om å få en felles møteplass for å diskutere, dele kunnskap og erfaringer.

Offisiell åpning av Den Magiske Fabrikken er 1. juni 2016.