Derfor trenger vi insektene

Vi er avhengig av insekter. De sikrer vår matforsyning, gir oss medisinske virkestoffer, honning, silke og fargestoffer, og de er klodens vaktmestere.

En nedgang i antall insekter og utryddelse av insektarter vil forplante seg gjennom våre økosystemer som ringer i vann. Over tid vil det medføre store negative konsekvenser fordi det påvirker så mange grunnleggende økologiske funksjoner. Det er en tett samhørighet mellom insekter og andre livsformer på jorda. For eksempel er 80 prosent av ville planter avhengig av insektpollinering mens 60 prosent av fuglene har insekter som føde.

Insektenes oppgaver

Både vi som mennesker og naturen er avhengig av insekter. For det første bidrar insekter gjennom pollinering og frøspredning til å sikre vår matforsyning. For det andre gir insekter oss mennesker mange produkter som er av stor betydning, for eksempel medisinske virkestoffer, honning, silke og fargestoffer. 83 milliarder honningbier er i vår tjeneste ifølge FNs matvareorganisasjon. For det tredje rydder insektene opp i naturen. De er klodens effektive vaktmestere som sørger for å bryte ned dødt organisk materiale. Insektene fortærer rotet på stedet. Nedbryting av organisk materiale er avgjørende for våre liv på kloden og har meget stor økonomisk verdi. Insektenes innsats bringer næringsstoffene i dødt organisk materiale tilbake til jorda

Endelig er det grunn til å understreke at insekter bør få leve ut sitt livspotensial som alle andre arter på kloden. Vi mennesker har i så måte et særlig ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet – som våre egne liv er avhengig av. Vi må begrense vår dominans på kloden, slik at mangfoldet av arter får en sjanse til å leve sine liv.

Årsaker 

Det er flere årsaker til at insekter i økende grad er utryddingstruet. De viktigste årsakene er mer intensiv drift i jord- og skogbruket med monokulturer, bruk av sprøytemidler, nedbygging av naturlige arealer og klimaendringer. Det er særlig bekymringsfullt at vi stadig bygger ned naturarealer og dermed fratar insektene sine levesteder. Vi kjenner ikke konsekvensene av økt temperatur for ulike økosystemer, men det er nærliggende at varmere og våtere klima kan gjøre leveforholdene for mange insekter mer krevende.

Mulige tiltak

Det viktigste og mest effektive tiltaket for å beskytte verdens insekter er vern av eksisterende naturområder. I Norge og vår egen kommune Horten trenger vi flere naturreservater og en vesentlig økning av skogvernet. Vi har ikke råd til en utvikling med ytterligere nedbygging av arealer, flatehogster og intensivt landbruk med monokulturer. Et mer mangfoldig landbruk med belter av kulturlandskap vil gi flere muligheter for et sammensatt insektliv. I våre byer og tettsteder bør vi begrense lysforurensningen som ofte påvirker insektenes liv på en negativ måte. Vi kan gjøre våre hager til bedre steder for blomsterbesøkere. Insektene må inn i arealplanlegging og ulike offentlige utredninger. 

De første insektene så dagens lys for rundt 479 millioner år siden – og de har klart seg gjennom fem runder med masseutrydning av arter på kloden. Insekter har gjennom millioner av år spilt en avgjørende rolle for utviklingen av det biologiske mangfoldet på kloden. La oss ta vare på insektene som en del av vårt eget livsgrunnlag.

Naturvernforbudet i Horten
Dag N. Kristoffersen
Horten august 2020