Forbrenningsanlegg og annen industri i Essoskogen er ikke god miljøpolitikk!

Essoskogen må bevares som det viktige rekreasjonsområdet det er. Naturvernforbundet i Vestfold ber om at reguleringsplanen som åpner for industri i en stor del av skogen revurderes.

Forbrenningsanlegg er første bit av Essoskogen
Bygging av forbrenningsanlegg i denne delen av Essoskogen kan være første etappe mot nedbygging av dette svært viktige rekreasjonsområdet. Lokaliseringen av forbrenningsanlegget må vurderes på nytt slik at det ikke kommer i konflikt med skogen sør og vest for raffineriet. Den mest fornuftige plasseringen er inne på raffineriet. Den eksisterende reguleringsplanen åpner for nedbygging av anslagsvis 40 – 50 % av Essoskogen. Reguleringsplanen tilsier at forbrenningsanlegget i denne delen av skogen kun er et første jafs. Det er derfor viktig at politikerne er prinsipielle i denne saken og sier nei til nedbygging av Essoskogen. Reguleringsområdet må omreguleres til spesialområde friluftsliv!

God utnytting av varmen fra forbrenningsanlegget under gitte vilkår
Naturvernforbundet i Vestfold mener samtidig at samlokalisering av forbrenningsanlegget med rafinneriet gir en svært god utnytting av varmen. Anlegget kan således være et godt tiltak for å redusere CO2-utslippene, men kun dersom følgende vilkår blir innfridd:

  1. Forbrenningsanlegget kan ikke bygges uten at det samtidig bygges en fjernvarmeledning fra Slagentangen til Tønsberg. Utbygger av forbrenningsanlegget og Esso i fellesskap må bidra til å finansiere denne. Dette må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan / bebyggelsesplan.

  2. Våtorganisk husholdningsavfall og tilsvarende fra bedrifter og institusjoner bør overhodet ikke tillates brent. Det eneste våtorganiske avfallet som kan tillates brent er slikt som er forurenset, for eksempel forurenset bark og flis fra flyplassen på Torp.
  3. Det må settes strenge krav til mengde plast, papp og papir som tillates brent i forbrenningsanlegget. Kun plast, papp og papir som ikke kan gjenvinnes kan tillates brent.

  4. Den best tilgjengelige renseteknologien må tas i bruk fra dag 1.

Forbrenningsanlegg uten streng regulering vil medføre mindre resirkulering
Dersom forbrenningsanlegget ikke får strenge begrensninger i hvor mye plast, papp og papir som kan brennes, vil de tilsiktede klimafordelene bli spist opp av at forbrenningsanlegget medfører redusert kildesortering. Kildesortering og resirkulering er god klimapolitikk! All erfaring fra både Norge og utlandet viser at der det fins forbrenningsanlegg, er det umulig å få på plass skikkelig kildesortering. Eksempler er Oslo, Bergen, Ålesund, Hallingdal. Forbrenningsanlegg medfører et politisk press på å skaffe tilstrekkelig med avfall til forbrenningsanlegget, og forsøk på å fjerne avfall fra anlegget (i form av kildesortering) går aldri gjennom.