Foreløpig seier i strid om Foldvikbekken!

Larvik kommune ga i vår utslippstillatelse til et potet- og grønnsaksvaskeri i Foldvikveien. Naturvernforbundet i Larvik mente at kommunen ikke hadde satt tilstrekkelige vilkår til utslippstillatelsen og at manglende rensing ville forringe vannkvaliteten i Foldvikbekken, en av distriktets viktigste gytebekker for sjøørrett. Naturvernforbundet i Larvik påklagde utslippstillatelsen og har nå fått medhold av Fylkesmannen i Vestfold.

Naturvernforbundet i Larvik mente at det meget enkle renseanlegget som vaskeriet skulle føre opp ikke ville være tilstrekkelig til å hindre næringsstoffer og smittestoffer i å slippe ut i Foldvikbekken. Vaskeriet skal baseres til dels på importerte poteter og grønnsaker, og manglende rensing vil kunne medføre spredning av skadeorganismer i landbruksområdet langs Foldvikbekken.

Selve vaskeriet har Naturvernforbundets lokallag ingen innvendinger mot. Snarere tvert imot. Det er positivt at jordbruksprodukter fra området blir foredlet lokalt. Det er håndteringen av avløpsvann lokallaget er kritisk til.

Naturvernforbundet i Larvik klagde derfor på utslippstillatelsen og påpekte flere saksbehandlingsfeil fra Larvik kommunes side. Utslippstillatelsen var ikke kunngjort, og Mattilsynet hadde heller ikke fått saken til uttalelse. Etter behandling i planutvalget i Larvik kommune gikk klagen videre til Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen har gitt Naturvernforbundet i Larvik medhold i klagen, og forlanger at Larvik kommune behandler saken på nytt.