Forslag fra Vestfold Fylkeskommune vil øke utslippene av klimagasser

Vestfold Fylkeskommune går inn for at IKEA skal kunne etablere seg ved E18 på Danebu (grensen mellom Sandefjord og Larvik). Naturvernforbundet i Vestfold er sterkt kritisk, og mener at etablering av handel langss E18 medfører økt trafikk og nedbygging av dyrkbar jord. Fylkeskommunens forslag vil medføre økt vekst i utslippet av klimagasser fra samferdselen i fylket. Per i dag står samferdselen for 45 % av klimagassutslippet i fylket.

Fylkeskommunen uthuler sin egen plan
Fylkeskommunen la i vår fram et forslag til ny regional plan for handel og sentrumsstruktur som satte forbud mot etablering av handel langs E18. Før forslaget ble vedtatt, ble det sendt ut på ny høring med forslag om unntak fra forbudet slik at IKEA kan etablere seg ved Danebu. Fylkeskommunen mener at det kun skal gis ett unntak. Etablering av handel ved Danebu skal bli det eneste tilfellet langs E18 i Vestfold. Naturvernforbundet i Vestfold mener derimot at fylkeskommunen uthuler sin egen plan før den er tatt i bruk.

Naturvernforbundet i Vestfold har i sin høringsuttalelse stilt spørsmål ved den prinsipielle og juridiske forskjellen på å etablere IKEA ved Danebu og Bauhaus og Maxbo andre steder langs E18 i Vestfold. Det er etter Naturvernforbundets syn temmelig blåøyd å tro at dette blir det eneste unntaket. Når man starter bruken av en regional plan med at fylkeskommunen selv går inn for unntak fra planbestemmelsene, har man virkelig gitt et tydelig signal til senterkjedene om at det skal bli enkelt å få unntak fra planen.

Etablering av handelssentra utenfor byene gir økte utslipp av klimagasser
Handel langs de store veiene som E18 går på bekostning av handel i byene. Det er først og fremst i og rundt byene det er mulig å etablere god kollektivtrafikk fordi mange har et ærend til byen. Når man trekker handelen ut av byene. reduserer man denne muligheten samtidig som man øker transportbehovet. Å legge handel langt fra befolkningskonsentrasjonene er bakvendt når vi i vår tid har behov for å redusere transportmengden. Økt transport innebærer økt energiforbruk og utslipp av klimagasser. Fylkeskommunens politikere mener at det kan lages effektiv kollektivtransport til Danebu, noe Naturvernforbundet i Vestfold betviler sterkt. Å lage effektiv kollektivtransport til én butikk er i alle fall ressurssløsing når alternativet er å styrke kollektivtransporten inn til byene. Kollektivtransport er miljøvennlig og effektivt først og fremst når den går til og fra byer og større tettsteder hvor de reisende har flere ærend.

Til IKEA i Oslo går det kollektivtransport, men der er situasjonen en helt annen. IKEA i Oslo ligger i landets største by og en stor del av befolkningen i Oslo har ikke bil. Denne situasjonen kan ikke sammenliknes med IKEA på Danebu i Vestfold.

De store kjedene konkurrerer med butikkene i byene
Noen vil hevde at IKEA, Bauhaus og andre store kjeder ikke konkurrerer med handelen i sentrum av byene. De som har vært inne i disse kjedene kjenner imidlertid godt til at de selger alt fra boller, stearinlys og servietter til garderobeskap og senger. Alt dette finnes fortsatt i Vestfoldbyene. Naturvernforbundet i Vestfold ser ingen god grunn til at handelen skal flyttes ut av byene. Det er skuffende at fylkeskommunen går inn for en slik politikk i og med at fylkesordføreren i andre sammenhenger snakker varmt om viktigheten av å redusere utslippene av klimagasser. Vi ser tydelig at viljen bak ordene ikke er så sterk.

Hele høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet kan du lese i filen under.

Høringsuttalelse til regional plan for handel og sentrumsutvikling

Fylkeskommunen går i sitt forslag indirekte inn for flere veianlegg som dette