Forventer grundige utredninger av alle alternativ

Naturvernforbundet i Vestfold mener alle alternative måter å drive gruve på må utredes. Hittil har selskapet som ønsker å utvinne fosfat i Andersbonn kun omtalt en metode; dagbrudd med store sedimentasjonsdammer. Det er den billigste metoden, men neppe den mest miljøvennlige. I EU er en ny norm for gruveindustri som forbyr dagbrudd under vurdering.

Naturvernforbundet i Vestfold har sendt Larvik kommune forslag om hva som bør utredes når det skal planlegges gruveindustri i Andersbonn, i Kodal og Kvelde, på grensen mellom Andebu og Larvik. Her er et utdrag fra uttalelsen:

Gruveplanene berører et stort geografisk område, ikke bare i skogen ved Andersbonn, men også langs transportveien ut fra malmforekomsten til Larvik havn enten malmen skal transporteres ut med bil eller taubane. En rekke tema blir også berørt av et så stort og komplekst tiltak. Vi har foreløpig følgende forslag til utredningstema, og vil vurdere å sende inn flere innspill når planprogrammet kommer på høring.

 • Tap av dyrka og dyrkbar mark ved malmforekomsten og langs transportkorridorene.
 • Konsekvenser for naturmangfold i området ved malmforekomsten og langs transportkorridorene.
 • Spredning av tungmetaller og kjemikalier på bakken ved malmforekomsten og i grunnvannet nedenfor utvinningsområdet.
 • Forurensning til luft og vann, særlig grunnvann (i tråd med vannforskriften § 12).
 • Energiforbruk og utslipp av klimagasser.
 • Vannforbruk.
 • Støyutslipp og areal som blir berørt av støy, i tråd med støyretningslinja T-1442/2012. I og med at malmforekomsten ligger i et stille område, bør beregning av areal som påføres støy gjøres ut fra et støynivå på Lden 40 dB, jamfør støyretningslinja.
 • Konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon.
 • Estetikk og landskapsbilde.
 • Alle konsekvenser bør vurderes i lys av alternative utvinningsmåter. Det er ikke tilstrekkelig at dagbrudd blir vurdert. Konsekvensene av underjordisk drift (lukket utvinning), som er foreslått som den eneste lovlige utvinningsformen i EU, må også utredes. Derunder må det utredes alternative metoder for deponering av overskuddsmasse, blant annet må muligheten av tilbakefylling og tørr lagring (dry stacking) i gruveganger utredes.
 • Alternativer til fosforgjødsel i mineralsk form: Det er etter vår oppfatning ikke sant, som det ble sagt på informasjonsmøtet, at mineralsk fosfor er den eneste betydningsfulle kilden til fosfor i landbruket. FN (UNEP og UNCTAD) har konkludert med at økologisk landbruk (hvor tilførsel av mineralsk fosfor er forbudt) i store deler av verden vil gi større matsikkerhet enn konvensjonelt landbruk (kilde: http://www.agropub.no/id/8563). I Norge ligger avlingsnivået for økologisk landbruk rundt 90 % av konvensjonelt landbruk, mens det i store deler av verden oppnås langt større avlinger i økologisk landbruk enn i konvensjonelt.
 • Utnytting av alle deler av gruvemassene må vurderes. En så stor del som mulig av massene bør utyttes til samfunnsnyttige formål. Dette bør utredes i planprogrammet. Utvinning bør ikke tillates uten en grundig vurdering av dette. Utvinning av flere deler av steinen enn jern- og fosfatmalmen, kan redusere behovet for flere gruver, massetak og pukkverk. Til eksempel kan murstein av gruvemasser erstatte bruk av betong i bygg, dermed også redusere klimagassutslippene.