Forventning til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy: Lavere utslipp av klimagasser i Tønsbergdistriktet!

Ny fastlandsforbindelse med fire felt og ilandføring utenfor Tønsberg sentrum, vil gi kraftig vekst i biltrafikken, mer støy og økte utslipp av klimagasser. Tønsbergdistriktet har derimot mye å tjene på en klimavennlig byutvikling.

Fire felt med ilandføring utenfor byen er stikk i strid med målene som er vedtatt av regjeringen: All trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. En slik forbindelse vil dessuten lede trafikken ut på E 18 i stedet for over på jernbanen. Trafikkveksten vil også føre til krav om fire felt på veiene over Jarlsberglandskapet. Det vil gi et helt uakseptabelt tap av matjord.

Naturvernforbundet i Vestfold håper at målene i det vedtatte konseptet (overordnet plan for trafikksystemet i Tønsbergdistriktet) følges opp i kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse. Et av samfunnsmålene er at det nye trafikksystemet skal sikre at klimagassutslippene fra samferdselen i Tønsbergdistriktet ikke vokser. Naturvernforbundet mener at målet bør være mer ambisiøst. Helst bør kommunedelplanen ha tidsbestemte mål for betydelig utslippsreduksjon fra samferdselen i Tønsbergdistriktet. Tønsbergdistriktet må ta sin del av ansvaret for å redde klimaet. Det handler om muligheten til menneskelig sivilisasjon på denne kloden.

Klimavennlig byutvikling gir dessuten mer attraktive og trivelige byer. Å lede trafikken utenfor er gammeldags og lite miljøbevisst. Trafikksystemet må legges om i retning av mindre bruk av bil, mer bruk av kollektiv, sykkel og gange. Dette må ikke bare gjelde i Tønsberg sentrum, men også i hele regionen. En slik utvikling gir bedre plass på veiene til de som virkelig trenger bil samtidig som den gjør det lettere å komme fram for de som ikke vil eller kan kjøre bil. Satsing på kollektiv, sykkel og gange er dessuten langt billigere enn å bygge store firefelts bilveier.

Naturvernforbundet i Vestfold kan ikke akseptere en forbindelse som direkte eller indirekte påvirker Ilene naturreservat negativt.

For å lykkes med planleggingen av et framtidsrettet samferdselssystem som tar hensyn til miljø og klima, må planlegging av systemer for kollektiv, sykkel og gange skje samtidig som ny fastlandsforbindelse planlegges. Dette må ses i sammenheng, og kollektiv, sykkel og gange må ikke komme etter at ny bilvei er planlagt.