Fylkeskommunen: Flotte ord, men virkemidlene er milevis fra målet!

Naturvernforbundet i Vestfold peker i sin høringsuttalelse på at «regional plan for bærekraftig arealpolitikk» er full av ordet «bør», mens ordet «skal» glimrer med sitt fravær. Planen er med andre ord en velmenende retningslinje som både kommunene og fylkeskommunens politikere lett kan se bort fra når interessemotsetningene melder seg.

«Vår erfaring er dessverre at ordet “bør” kan være lite verdt når langsiktig bærekraft veies mot kortsiktig politisk gevinst og enkeltbedrifters interesser,» sier Øyvind Johnsen, leder i Naturvernforbundet i Vestfold.

Naturvernforbundet i Vestfold ser ikke at det er sammenheng mellom planens overordnede mål, blant annet om å ta vare på matjorda og å redusere klimagassutslippene, og flere av de konkrete undermålene i planen. Blant annet tar planen til orde for å gjøre Torp til et viktig regionalt næringsområde i Vestfold. Fylkeslaget er skeptisk til å peke ut området ved flyplassen som næringsområde av følgende grunner:

  • Arealene ved Torp domineres av fulldyrka jord på flat mark samt skog på høy bonitet.
  • Etablering av næringsvirksomhet med mange arbeidsplasser ved flyplassen kan styrke kundegrunnlaget for flyplassen og øke bruken av det mest klimaskadelige transportmiddelet.

Planen inneholder gode ord om kollektivtrafikken, men er ikke ambisiøs og konkret nok. Naturvernforbundet i Vestfold peker på satsinga i flere store og små byer (sammenliknbare med Tønsberg) på kontinentet hvor bussrutene går hvert 5. minutt i rushtida og med full korrespondanse mellom alle rutene (integrierter Taktfahrplan).

Naturvernforbundet i Vestfold konkluderer med at planen ikke inneholder virkemidler som vil realisere målene. Ett eksempel: Planen inneholder et mål om at klimagassutslippene skal reduseres like mye som Stortinget har bestemt gjennom klimaforliket (dvs. at Norge skal ha kuttet klimagassutslippene med bortimot 100 % innen 2030). Virkemidlene i RPBA tilsier etter fylkeslagets mening kun en brems i veksten av utslippene, ingen reduksjon. Det vil si at planens virkemidler er milevis fra målet.

Her er hele uttalelsen fra Naturvernforbundet i Vestfold.