IKEA ved E18 er dårlig klimapolitikk!

Åpent brev fra Naturvernforbundet i Vestfold til Miljøvernministeren: Å gi IKEA mulighet til å etablere seg ved E18 er å åpne for at flere handelsbedrifter får etablere seg ved E18.

Vestfold fylkeskommune ønsker å gi IKEA unntak fra en plan for handel og sentrumsutvikling for at de kan etablere seg ved E18 på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Fylkesdelplanen sier generelt at det ikke er lov å etablere handel ved E18, men politikerne vil gi et unntak for IKEA. Naturvernforbundet i Vestfold mener at et slikt unntak er dårlig miljøpolitikk fordi det vil bidra til økt trafikk og nedbygging av arealer. I et åpent brev til Miljøvernministeren forklarer Naturvernforbundet i Vestfold hvorfor organisasjonen er mot at det gis et unntak for IKEA.

Hvilken lovparagraf gir medhold til å gjøre et unntak som i praksis kun gjelder én bestemt handelsaktør? Er IKEA prinsipielt annerledes enn Bauhaus? Får IKEA lov, kan ikke andre aktører hindres. Det ville i så fall være usaklig forskjellsbehandling.

Naturvernforbundet i Vestfold mener at fylkesdelplanen for handel og sentrumsutvikling ikke kan godkjennes med et unntak for IKEA, både av juridiske og moralske grunner. Vestfold fylkeskommune har et ansvar for å bidra til å redusere utslippet av klimagasser fra samferdselssektoren som nå står for over 50 % av klimagassutslippene i Vestfold. Ved å legge til rette for handelsetablering langs E 18, går fylkeskommunen inn for å øke utslippet. Forskning på handel og trafikk viser at handelsetablering utenfor sentrum svekker sentrumshandelen, noe som medfører økt trafikk til handel utenfor sentrum. Larvik og Sandefjord er allerede svært bilbaserte byer. Etablering av IKEA utenfor byene vil skape enda større bilavhengighet. Forkjemperne for unntaket hevder at etablering av IKEA i Vestfold vil redusere trafikken fordi folk da slipper å reise til Slependen for å handle hos IKEA. Dette er sneversynt. Det er ingen tvil om at IKEA vil konkurrere med eksisterende handel i Vestfoldbyene og slik uthule handel som er tilgjengelig med kollektivtransport, gange og sykkel. For det andre vil et unntak som bare skal gjelde IKEA medføre at forbudet mot handelsetablering langs E18 sprekker. Konkurranselovgivningen tillater ikke usaklig forskjellsbehandling. Naturvernforbundet i Vestfold har ikke noe imot IKEA, men ikke legg den utenfor bykjernene! Hvis IKEA ikke kan ta klimaansvar og innrette seg etter framtidsrettet byplanlegging, får det være IKEAs problem.

Det kommer til stadighet forslag om ulike handelsetableringer langs E 18 i Vestfold. Disse forslagene har hittil blitt stoppet. Hvis det blir gitt et unntak for IKEA, åpnes det i realiteten for at en rekke handelsbedrifter etablerer seg langs E 18. Verken klimaet, bymiljøet i Vestfoldbyene eller matjorda er tjent med en uthuling av forbudet mot handelsetablering langs E18.

Vestfold fylkeskommunes ambisjoner om bærekraftig arealpolitikk vil ikke være særlig troverdig om IKEA får et unntak fra fylkesplanen for handel og sentrumsutvikling. Troverdigheten til regjeringens klimapolitikk er avhengig av at regjeringen tør å sette ned foten når lokalpolitikerne ikke tar sitt klimaansvar.