Insektenes pollinering er verdt 1200 milliarder kroner, men regjeringen ødelegger for insektene

Den økonomiske verdien av isektenes pollinering er på verdensbasis anslått til 1200 milliarder kroner. Manglende pollinering er nå et stort problem mange steder og skyldes blant annet økt intensivering av jordbruksdriften og forandringer i kulturladskapet. Regjeringens landbrukspolitikk truer det biologiske mangfoldet i landskapet og dermed også verdiskapningen som insektene gir oss helt gratis.

Regjeringens landbrukspolitikk fører til økt nedlegging av mindre gårder, økt fraflytting fra landsbygda, økt import av kraftfôr, mindre bruk av utmarksbeitene og sterk gjengroing av kulturlandskapet. Når kulturlandskapet lukkes, forringes landskapets verdi for både bosetting, turisme og friluftsliv. Gjengroingen vil også føre til tap av plante- og dyrearter. En konsentrasjon av jordbruket til færre store gårder vil i tillegg bety tap av dyrka mark. Nødvendigheten av å bevare dyrka mark i en verden med både sult og vannmangel bør kanskje spesielt understrekes i Norden, der det gjennomgående er god tilgang på vann.

Det norske jordbruket må ikke utvikles på en måte som fører til at kulturlandskapets store økologiske, sosiale og økonomiske verdier forringes og går tapt.

Les vår kronikk om dette temaet i Nationen