Ja til matproduksjon på Gulli!

Bystyret i Tønsberg går inn for at det skal bygges butikker, lager og parkeringsplasser på Gulli ved Barkåker. Ca 215 mål dyrka jord av beste sort vil i så fall bli lagt under asfalt og betong. Får bystyret det som det vil, vil det aldri mer bli mulig å dyrke mat på dette arealet. På 215 mål matjord av beste sort kan det dyrkes 65 til 95 tonn korn i året.

Bystyret ønsker å få IKEA, Bauhaus, Biltema og andre såkalte «regionale handelsaktører» til å etablere seg på prima matjord på Gulli. Men hva skal vi med kjøpesenter hvis vi ikke har mat? Spørsmålet kan kanskje virke rart i og med at de fleste av oss nordmenn har tilgang på så mye mat vi lyster.

Vil vi alltid kunne spise oss mette?
Naturvernforbundet er for bruk av matjord til matproduksjon. I dag importerer Norge halvparten av kaloriene vi spiser. Verdens befolkning øker raskt og andelen som sulter likeså. Det i seg selv skulle tilsi at nedbygging av matjord ikke var akseptabelt. Redusert selvforsyningsgrad er dessuten ensbetydende med mer ressurskrevende og forurensende matvareimport. Skal matjord bygges ned, må det i så fall være til et formål som virkelig er viktig for oss og våre etterkommere. I perioden 1991 til 2007 har har Tønsberg bygd ned mer matjord enn noen annen kommune i Vestfold (kilde: Fylkesmannens Landbruksavdeling).

Kjøpesenter på Gulli = økte utslipp av klimagasser
Et kjøpesenter på Gulli vil øke klimagassutslippene fra biltransport drastisk. Spredt handel er ensbetydende med mer transport av folk og varer. Vi snakker selvfølgelig ikke om en lokalbutikk for befolkningen på Barkåker, Bystyret ser for seg et regionalt handelssenter som skal trekke til seg folk fra hele Vestfold. Handelen skal trekkes ut av byen. I byen er det kort avstand mellom butikkene, og mange bor i og i rundt byen. Byen er dessuten et kollektivknutepunkt. Det vil selvfølgelig Gulli aldri bli. Suger man handel ut av byen og plasserer den på et jorde noen kilometer utenfor, øker biltrafikken dramatisk.

Bystyret vil kanskje hevde at å få IKEA, Biltema og Bauhaus hit vil redusere klimagassutslippene: Hvis vi får disse butikkene nær oss, slipper vi å reise til IKEA i Asker og Bauhaus på Liertoppen, ergo bli klimagassutslippet mindre! En logikk á la 2 + 2 = 4 i denne sammenhengen har store brister. All erfaring fra både Norge, Europa og USA viser at etablering av handel utenfor et sentrum vil medføre kraftig trafikkvekst. Da Bystyret ville etablere kjøpesenter på Jarlsberg, konkluderte trafikkyndige konsulenter med at trafikken på Semslinna ville øke med nesten 40 %, og at det derfor måtte bygges firefelts vei. Det er grunn til å tro at trafikkøkningen ved etablering av kjøpesenter på Gulli vil bli minst like stor.

Handelen på og rundt Tønsberg torg går dårlig. Bystyret mener at etablering av kjøpesenter på Gulli og Jarlsberg ikke vil påvirke handelen i Tønsberg sentrum. Kjøpesentrene på Gulli og Jarlsberg skal kun være for såkalte regionale handelsaktører som tiltrekker seg kunder fra hele Vestfold. Bystyret tror, eller ønsker å tro, at de gjennom Plan- og bygningsloven kan regulere hva som skal selges i butikkene. Det eneste de i realiteten kan regulere gjennom Plan- og bygningsloven er hvorvidt området på Gulli skal legges ut til handel eller ikke. Fra før vet vi at IKEA, Bauhaus og Biltema ikke bare har store varer, men haugevis av detaljvarer som også handelsstanden i sentrum ønsker å selge. Og den dagen Biltema eller IKEA ønsker å selge sin tomt til en hvilken som helst annen butikkjede, f.eks. OBS!, har Bystyret ingen lovhjemmel til å prøve å stoppe det.

Etablering av kjøpesentra utenfor byer og tettsteder påvirker også kulturlandskapet vårt. Landbrukslandskapet gir mulighet til rekreasjon. Etableres kjøpesenter på Gulli, vil åkerlandskap med svaiende kornåkre bli erstattet av asfalt, betong og stål. Ønsker vi det?

Bystyret bør prioritere matsikkerhet og klima
Naturvernforbundet arbeider for at den dyrkbare jorda forbeholdes matproduksjon. Omdisponering av matjord bør bare tillates for særdeles viktige formål i samfunnet. Alle lokalsamfunn, inkludert Tønsberg kommune, har dessuten et stort ansvar for å redusere klimagassutslippet. Etablering av handel på Gulli, vil øke klimagassutslippet fra veisektoren betydelig. Det virker ikke som om Bystyret i Tønsberg kommune er opptatt av å levere Jorda i god stand til sine etterkommere. Derfor ber vi regionale myndigheter om å stoppe Tønsberg kommunes planer om utbygging av kjøpesenter på Gulli.