Kjemiske analyser uten metodekrav?

Naturvernforbundet i Sandefjord påklager tillatelse til mudring fordi Fylkesmannen ikke setter kvalitetskrav til metoden for å analysere mudderet. Fylkesmannen forutsetter at kvaliteten er god fordi analysefirmaene har offentlig godkjenning.

Tore Nysæther, leder av Naturvernforbundets lokallag i Sandefjord, har påklaget en tillatelse til mudring i en lystbåthavn ved Berganodden på Østerøya. Fylkesmannen har gitt tillatelse til å mudre 6 000 m2 sjøbunn ned til 2,5 meters dybde for å gi plass til lystbåter. Hittil er det gjort analyser av de øverste 50 cm av mudderet, og analysene viser at det er forurenset. Fylkesmannen har derfor satt krav om mudringsmetode og at mudderet skal leveres til godkjent mottak. For mudder dypere enn 50 cm er det hittil ikke gjort analyser, men Fylkesmannen krever at forurensningsgraden av mudderet skal dokumenteres før arbeidet kan settes i gang. Dersom det dokumenteres at det er «reint» kan det dumpes i sjøen på Beinskjæra dumpefelt. Det som lokallaget i Sandefjord ber om, er at Fylkesmannen setter krav til analysemetodene og vurderer resultatene av prøvene.

Mudder i mange lystbåthavner er forurenset av bunnstoff fra båtene. De mest alvorlige forbindelsene er PAH (samlebetegnelse på tjærestoffer – kreftfremkallende) og TBT (tributyltinn – svært giftig for vannlevende organismer, hormonhermende og kreftfremkallende).

Tore Nysæther påviser at firmaene som har utført prøvene (Eurofins og ALS) oppnår svært forskjellig prøveresultat fra samme sted. Der Eurofins har funnet under 1 µg TBT per kg slam, har ALS funnet opp til 365 µg per kg! Nysæther har undersøkt laboratorienes akkreditering og uttaler følgende: «Vi kan ikke se at Eurofins er akkreditert for å gjennomføre denne typen analyser. Det er heller ikke dokumentert at ALS har tilstrekkelig analysekvalitet. Prøvetakingen er uansett ikke dokumentert. ALS og Eurofins bruker forskjellige analysemetoder. I tillegg bruker ALS forskjellige metoder innenfor prøveserien. Derfor vil ikke analyseresultatene kunne sammenlignes med hverandre, og det vil også være vanskelig å sammenligne med prøver som vil bli tatt seinere. Dersom man skal følge utviklingen av en forurensningssituasjon ved å gjøre gjentatte prøver på samme sted, er det svært viktig å ha full kontroll på analyseprosessen. Vi kan ikke se at dette er tilfelle her. Vi stiller videre spørsmål ved om det er gjennomført analyser av tilstrekkelig antall sjikt for å lage en dybdeprofil helt ned til forurensningsfri undergrunn.»

Fylkesmannen sier at det ikke er noen grunn til å tvile på firmaene som utfører analysene fordi de er akkrediterte, det vil si at de har en offisiell anerkjennelse av kompetanse og evne til å utføre kjemiske analyser. Lokallagsleder i Sandefjord, Tore Nysæther, som selv er kjemiker, forteller at akkreditering av laboratoriene ikke er tilstrekkelig kvalitetsbevis. Laboratoriet må i tillegg være akkreditert for de analysene som skal utføres. Også akkrediterte laboratorier utfører analyser de ikke er akkreditert for.

I tillegg må den som utfører prøvetakingen, prøveoppbevaringen og prøvebehandlingen før prøvene ankommer laboratoriet også være akkreditert for denne jobben. Materialet i prøveflaskene inneholder noen ganger organotinnforbindelser som kan øke innholdet av TBT-kationer i prøven, noe som gjør resultatene verdiløse, fortellere Nysæther videre.

Naturvernforbundet i Sandefjord ber om følgende:

  1. At tillatelsen til mudring på Berganodden 1 blir trukket tilbake inntil det kan presenteres dokumenterbart pålitelige analyseresultater.
  2. At det mudderet som eventuelt skal dumpes i Sandefjordsfjorden blir dokumentert til å være “rent” før dumping.
  3. At analyseresultatene blir drøftet av Fylkesmannen før dumpingen skjer.
  4. At analyseresultater og drøftingen blir gjort lett tilgjengelig på Fylkesmannens web-sider.
  5. At Fylkesmannen krever fyldig dokumentasjon på analysekvalitet hos oppdragslaboratoriene.

Klagen ble sendt Fylkesmannen onsdag 13. august. 


Den omsøkte mudringen skal skje i Mefjorden, i en båthavn på Østerøya utenfor Sandefjord. Masser som anses som reine, dumpes i Sandefjordsfjorden, på Beinskjæra dumpefelt. 

Dokumenter: 

Oversending av tillatelse til søker – Fra Fylkesmannen i Vestfold

Tillatelse med vilkår – Fra Fylkesmannen i Vestfold

Klage på vedtak – Fra Naturvernforbundet i Sandefjord