Kommunen trekker Borgheim Vest, men holder fast ved Borgheim Syd

I dag har Naturvernforbundet i Vestfold oversendt 1107 underskrifter til ordføreren på Nøtterøy. Underskriftene er en protest mot kommunens planer om videre nedbygging av matjord, spesielt med fokus på Borgheim Syd og Vest. Samtidig kan vi feire en delvis seier ved at kommunen nå trekker Borgheim Vest fra forslaget til ny kommuneplan!

At Nøtterøy kommune nå trekker forslaget om å bygge ned skog, jord og kulturlandskap i Borgheim Vest er en seier for miljøet, og det viser at det nytter å engasjere seg. Vi gratulerer alle som har skrevet under på appellen mot Borgheim Syd og Vest! Samtidig er det viktig å fortsette presset mot nedbygging av jordet i Borgheim Syd. Naturvernforbundet i Vestfold har i et brev til ordføreren og kommunestyret på Nøtterøy pekt på viktige tema som ikke er utredet i spørsmålet om Borgheim Syd:

  • Verdien av økosystemtjenestene som matjorda og kulturlandskapet yter til befolkningen i områdene som foreslås nedbygd.
     
  • Trafikkale konsekvenser som følge av en utbygging av handel i Borgheim Syd.

  • Det samlede presset på økosystemene som følge av utbygging. Vi gjør oppmerksom på at velstelt matjord også kan være et verdifullt økosystem og at Naturmangfoldloven gjelder all natur. Naturmangfoldlovens § 10 setter krav om at de samlede konsekvensene for økosystemene utredes.

  • Mulighetene for fortetting og omforming av Borgheim sentrum til en miljøvennlig landsby med økologiske kvaliteter.

Les mer under «Jordvern» i høyre marg.