Langøya – perle eller lagerplass?

Naturvernforbundet i Vestfold er kritisk til planene fra NOAH Langøya om lagring av store steinmasser på øya. Steinmassene planlegges lagret i opp til 20 meters høyde over havnivå langs store deler av øyas vestre strandlinje og opptil 40 meters høyde på sørenden av øya.

NOAH Langøya har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Langøya for å lagre store steinmasser. Re kommune, som er lokal forvaltningsmyndighet, har gitt dispensasjon til tross for protester fra Naturvernforbundet i Vestfold, Holmestrand kommune og Holmestrand Byes Vel.

Oppfylling som omsøkt vil medføre at det etableres en høy, kald steinvegg rett mot fjorden. Dette vil ikke bare forringe fjordens natur- og bruksverdi. Det vil også klart redusere verdien av investeringene i øyas friområder i nord og sør og blokkere for forventet trinnvis rehabilitering. Selv om lagringstillatelsen gjelder formelt for et år skjønner alle at overfylling av det lille som er igjen av strandområder og buffervegetasjon mot vest er irreversibelt. Langøya vil dermed bli seende vesentlig verre ut enn i dag i minst 15 år fremover inntil rehabiliteringen kan starte.

«Det politiske flertallet i Re har valgt å kjøre over alle protester uten hensyn til sine nærmeste naboer. Etter at Re kommune og selskapene som har driftet Langøya har tjent godt på å forbruke viktige deler av vårt nærmiljø i mange tiår uten fnugg av kompensasjon, burde vi kunne forvente en litt mer imøtekommende holdning! Etter vårt syn har de opparbeidet en formidabel miljøgjeld til sine naboer, en gjeld som staten overtok etter NORCEM og som NOAH nå sitter på sammen med Re.», sier Terje Gustafson, styremedlem i Naturvernforbundet i Vestfold. «Argumentet om at virksomheten på Langøya er samfunnsnyttig nasjonalt sett rettferdiggjør ikke at NOAH og Re kan forbruke stadig større deler av vårt nærmiljø og sette verdien av det til null,» framholder Gustafson.