Miljøvennlig omstilling er god økonomi for næringslivet

Koronaepidemien har satt oss i en vanskelig situasjon når det gjelder økonomi, helse og samfunn, men har også vist at raske omstillinger er mulig.

Situasjonen vi står oppe i er en varslet, men akutt krise, og den viser med all tydelighet at det som skjer i en del av verden henger sammen med resten. En hendelse på et marked i Kina vippet verden ut av balanse. Koronaepidemien har satt oss i en vanskelig situasjon når det gjelder økonomi, helse og samfunn, men den har også vist oss at raske omstillinger er mulig når det er nødvendig.

Vi har fått en gylden mulighet å ta nye retningsvalg, og omstille samfunnet i en bærekraftig retning. Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg har i et møte med Erna Solberg pekt på hvilke områder regjeringen må satse på når vi nå skal få samfunnet på fote igjen. Samtidig ble statsministeren minnet om de feilslåtte tiltakene som ble satt inn etter finanskrisen for ti år siden. Da endte vi opp med enda høyere CO2-utslipp enn tidligere. Dette må ikke skje igjen. Vi har et ansvar nasjonalt, lokalt og på enkeltindividnivå å innrette oss slik at FNs klimamål kan nås. Tiltakene som iverksettes for å håndtere situasjonen vi nå står i nå må baseres på langsiktig tenkning, der fokus på å løse klima- og naturkrisen står sentralt. 

Europakommisjonen la 11. mars fram en ambisiøs handlingsplan for å omstille økonomien til en sirkulær økonomi der avfall ikke lenger finnes. Mens tidligere planer om sirkulær økonomi i stor grad har handlet om avfallshåndtering, er det nå mer snakk om produksjon og forbruk. Sirkulær økonomi handler om mer enn avfallshåndtering. Det viktigste er å omstille produksjonen og tilrettelegge for en bedre ressursutnyttelse. Framtidas løsninger er at forbrukerne får tilgang på produkter som har lang levetid og er designet for reparasjon, gjenbruk, ombruk og effektiv resirkulering. Planen legger opp til å gjøre bærekraftige produkter og forretningsmodeller til normen i Europa. Gjennom lovgivning skal produkter på det europeiske markedet utformes og produseres slik at de varer lenger, er enkle å reparere, kan oppgraderes, gjenbrukes og til slutt resirkuleres. EU vil også legge til rette for nye restriksjoner på salg av engangsprodukter, forby destruksjon av overskuddsvare, utvide holdbarheten på produkter der dette er mulig, og gjøre det vanskelig å produsere og selge produkter med planlagt foreldelse. Gjennom denne satsingen vil EU både jobbe i retning av å oppfylle FNs klimamål, og også skape forutsetninger for vekst i økonomien. Den nye omstillingsplanen vil på sikt få stor betydning, også for vårt lokale næringsliv. 

Regjeringen har sagt at den vil vente helt til jul med å lansere vår nasjonale strategi for sirkulær økonomi. Det er altfor lenge, og gir signaler om at dette har lav prioritet. Naturvernforbundet i Horten ber innstendig våre lokale politikere om å ta kloke valg når fellesskapets ressurser skal fordeles. Kortsiktige løsninger og omveier kan bli kostbare. Vi ber om at kommunestyret innretter tiltak direkte mot bedrifter som sikter seg inn mot en sirkulærøkonomi med økonomiske insentiver for å få til en miljøvennlig omstilling. 

Naturvernforbundet i Horten
Dag N. Kristoffersen
Unni Elisabeth Eriksen