Miljøvennlige sysselsettingtiltak i finanskrisen

Naturvernforbundet ber myndighetene om å sette i verk tiltak som både kan bekjempe arbeidsløshet og redusere utslippet av klimagasser. Naturvernforbundets foreslag til tiltak er basert på tre områder:1. Energieffektivisering2. Jernbane og buss3. Gangveier og sykkelveier

EnergieffektiviseringEn nasjonal investering i energieffektivisering av bygg og anlegg vil betale seg i form av betydelig reduserte energiugifter og reduserte utslipp av klimagasser. Det er beregnet at den totale samfunnsøkonomiske gevinsten av 20 % energieffektivisering vil være 250 milliarder kr. Naturvernforbundet i Vestfold ber Vestfold fylkeskommune revurdere fylkesplanens mål om etablering av gasskraftverk og heller satse på energiøkonomisering.
-Energieffektivisering i bygg og anlegg vil gi en langt større sysselsettingsgevinst enn bygging av et gasskraftverk, hevder Hans Ivar Nesse, sekretær i Naturvernforbundet i Vestfold.

Naturvernforbundet viser til at etterisolering og energistyring i eksisterende bygg og anlegg er enkle tiltak som lett kan gi 20 – 40 % reduserte energiutgifter og som samtidig vil gi mange arbeidsplasser i byggenæringen. Ikke minst for fylkeskommunen og kommunene som sliter med dårlig økonomi burde dette være interessant.

Utsskifting av veibelysning og kontorbelysning med LED-lys er et annet tiltak. LED-lamper bruker opp til 80 % mindre energi enn dagens vei- og kontorbelysning og er i tillegg fri for miljøgifter. LED-lamper av svært god kvalitet produseres i dag i Vestfold.
-Myndighetene og kraftbransjen i Vestfold har på bakgrunn av LED-teknologi fra lavkostland i øst store fordommer mot LED-teknologi, men faktum er at LED-lamper produsert i Vestfold eksporteres til blant annet Paris, hvor man erfarer at LED er billigere, mer driftssikkert og har bedre lyskvalitet enn den tradisjonelle teknologien, forteller Hans Ivar Nesse.

Jernbane og buss
Naturvernforbundet i Vestfold ber om at byggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen framskyndes. Bygging av jernbane gir like god sysselsettingseffekt som veibygging. Økt kapasitet på jernbanen er i motsetning til veibygging bra for miljøet. Derimot viser tall fra Statens Vegvesen at ny E 18 øker utslippet av klimagasser fra E 18 og tilgrensende veier med opp til 40 % på grunn av økt hastighet og økt trafikk.

Inntill videre ber vi Jernbaneverket vurdere bygging av krysningsspor på Råstad og Jåberg. Flere krysningsspor vil øke trafikkapasiteten på jernbanen.

Naturvernforbundet i Vestfold ser også at det er et skrikende behov for bygging av kollektivfelt i og rundt byene i Vestfold. Busser som står i kø kan aldri bli presise.
-Forsinkede busser er et irritasjonsmoment, og så lenge busstrafikken er så upålitelig som den er i Vestfold, vil bussen ikke være et attraktivt alternativ til bilen, sier Nesse i Naturvernforbundet i Vestfold.

Gangveier og sykkelveier
Naturvernforbundet ber myndighetene om å øke bevilgningene til bygging av sykkelstier og gangveier. Mange sterkt trafikkerte strekninger mangler sykkel- og gangveier og er dermed svært utrygge å ferdes langs. En del sykkelstier i Vestfold er dessuten dårlig sikret og vedlikeholdt. Her er det åpenbart en betydelig sysselsettingseffekt, framholder Nesse.