Møteserien om verneområder gjenopptas

Naturvernforbundet i Horten fortsetter møteserien Artsmangfold, naturvern og motivasjon. Vi inviterer vi til tur på Løvøya, med orienteringer underveis.

Jesusbukta

Formålet med møteserien om kommunens mange verneområder er å skape økt engasjement, kunnskap, økologisk forståelse og kjærlighet knyttet til naturen. Det blir dialog og samtale om betydningen av naturmangfoldet og konsekvenser av redusert artsmangfold. Natur- og artsmangfoldet i Norge og vår egen kommune Horten er også under press, blant annet på grunn av nedbygging av arealer, klimaendringer og alvorlige problemer med viktige økosystemer, f.eks. Oslofjorden. 

Til Østre Veggbukt

Turen går fra Vadfiskerstua til Østre Veggbukt, også kalt Jesusbukta, der vi legger opp til hyggelig stopp og rast. Hele turen med orienteringer vil ta ca. halvannen time. Både statsforvalteren og grunneier Trond Schmidt vil delta og bidra faglig under turen, sammen med Naturvernforbundet.

Løvøya naturreservat

Løvøya naturreservat ble opprettet i 2006 og har et areal på 76 dekar. Området er egenartet i form av en lavaskrent med tilhørende landskapselementer og vegetasjonstyper.

Naturreservatet har stor variasjon i naturtyper og arter. Løvøya har høy verneverdi som insektlokalitet, særlig den brattlendte alm- og lindeskogen.

Naturreservatet spenner over 87 høydemetre, fra 5 meter over havet på det laveste til 92 meter på det høyeste. Fjellveggen opp fra Østre Veggbukt gir den store høydeforskjellen.

Lenke til fakta-ark om Løvøya naturreservat: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002467

 

Hovedspørsmål

Det blir flere møter og turer i møteserien fra september 2021. De neste to planlagte møtene vil ta for seg Buvika-Rødskjær naturreservat og Tordenskioldeika i Horten.

På møtene og turene i møteserien vil noen hovedspørsmål om verneområdene være:

  • Hva er vernebestemmelser og formålet med disse?
  • Hvordan er verneområdene kommet i stand?
  • Hvordan kan vi sikre at verneområdene forvaltes og bevares i pakt med formålet?
  • Kan eksisterende verneområder utvides? Er det aktuelt å opprette nye verneområder?
  • Hvordan kan vi styrke naturens evne til å møte utfordringer som klimaendringer?