Når staten bruker milliarder på jernbane, må lokalpolitikerne sørge for at biltrafikken går ned!

Staten vil bruke milliarder på å bygge ut jernbanen gjennom Vestfold. Da må vi forvente at lokalpolitikerne følger opp og innfører virkemidler som sørger for redusert biltrafikk. Analyser viser at en full utbygging av Vestfoldbanen bare vil dempe veksten i biltrafikken litt dersom det ikke innføres tiltak for å redusere biltrafikken. Lederen i Tønsbergs blad mener slike «straffetiltak» er unødvendig og vil skade handelen i sentrum. Naturvernforbundet har forsøkt å få inn en aktuell kommentar i Tønsbergs blad for å forklare våre synspunkt, men artikkelen er betydelig forkortet og plassert som leserinnlegg. Hele artikkelen kan leses her.

Av Øyvind Johnsen (leder i Naturvernforbundet i Vestfold) og Holger Schlaupitz (fagsjef i Naturvernforbundet)
Artikkelen stod på trykk i Tønsbergs blad som leserinnlegg 7. oktober.

Tønsbergs Blads leder 27. september tar opp tråden om jernbaneutbygging og byutvikling, som var tema på et åpent møte der Naturvernforbundets fagsjef og fylkesordføreren i Vestfold møttes til meningsutveksling.

Det er flott at Tønsbergs Blad støtter opp om økt bruk av jernbanen og at det trengs nær kobling mellom boligbygging og kollektivtransport. Når arbeidsplasser og boliger plasseres usentralt i forhold til jernbanestasjonene, tvinges folk til å ta bil. Ved å satse på knutepunkter i byene, der arbeidsplassene legges i kort gangavstand fra tog og buss, blir det langt enklere å reise kollektivt. Lokalpolitikerne har derfor et stort ansvar for at folk kan velge tog og buss i framtida, ikke bare til Oslo, men også mellom byene i Vestfold. Vi håper Tønsbergs Blad vil følge opp dette gjennom å rette et kritisk blikk på arealplaner som skaper et mer bilavhengig samfunn.

Regjeringen har forstått dette poenget. Den har derfor innført en konkurranse mellom regionene om jernbaneinvesteringene. I sin handlingsplan for kollektivtransport som samferdselsministeren presenterte 5. september, heter det at lokal arealplanlegging og knutepunktutvikling i større grad enn tidligere skal vektlegges når investeringsmidlene til jernbanen skal fordeles. Så får vi se om Vestfold blir vinneren av konkurransen, slik at arbeidet med å bygge ut Vestfoldbanen kan fortsette i et høyt tempo. Det krever vilje til å tenke annerledes!

Mens biltrafikken på E 18 har vokst kraftig over flere år, særlig etter utbygging til firefelts motorvei, opplevde Vestfoldbanen stagnasjon og til og med en kraftig nedgang i trafikken tidlig på 2000-tallet. Nå må det motsatte skje. En fortsatt vekst i biltrafikken er en trussel mot klima, natur, matjord og helse – og dermed også mot innbyggernes ve og vel.

Lederen i Tønsbergs Blad ser ikke behov for å innføre «straffetiltak» for å få flere til å reise kollektivt og spår en kraftig vekst i togtrafikken når Vestfoldbanen er fullt utbygd. Ja, det er ingen tvil om at togtrafikken vil øke sterkt når antall avganger økes og reisetidene med tog kuttes. Men det store spørsmålet er om det vil resultere i en merkbar nedgang i biltrafikken. Vista Analyses beregninger fra 2012 viser at full utbygging av Vestfoldbanen bare vil dempe veksten i biltrafikken noe. Men dersom et vesentlig bedre togtilbud kombineres med en permanent betalingsordning for bruk av hovedveinettet mellom byene, kan vi unngå fortsatt vekst i personbilbruken mellom byene, noe som faktisk må væremålet for milliardsatsingen på å bygge ut jernbanen.

Derfor tar Naturvernforbundet til orde for at det også i framtida, når E 18 er nedbetalt, må videreføres en form for betaling for bruken. Uten en veiprisingsordning frykter vi at biltrafikken vil fortsette å vokse.

Hva som bør skje med bomringen rundt Tønsberg, har vi derimot ikke ment noe om i denne saken. Vi er helt enige i at det er viktig å tilrettelegge for handel i byene, og da vil trivelige byer med lite biltrafikk være et konkurransefortrinn. Det aller viktigste må være å hindre nye kjøpesentre utenom by- og tettstedssentrene. Tønsberg har faktisk klart seg ganske bra, nettopp fordi det ennå ikke er noe større bilbasert kjøpesenter i konkurranse med sentrum. Vi kan ikke se at bomringen har ødelagt verken handel eller kulturliv i sentrum. Derimot er utbygging og etablering av handel (og kino) på Kilen et problem.

Mye tyder på at det bør koste noe å bruke veinettet i byene i framtida, særlig i rushtidene, for å bedre framkommeligheten for alle, også for dem som må bruke bil. Parkeringspolitikken er også viktig. Ved kjøpesentre utenom byene må det innføres parkeringsavgift. I tillegg må bussen få prioritet i trafikken, og det må bli langt mer attraktiv og trygt å gå og å sykle.

Naturvernforbundet ønsker ikke jernbanesatsing for jernbanens skyld eller begrensinger på bilbruk for å «straffe» dem som må kjøre bil. Tog- og busstilbudet må bygges ut for å dempe bilbruken og redusere behovet for nye veier, samtidig som vi må innføre visse begrensinger på bilbruken, slik at tog- og bussatsing faktisk blir en suksess. Når kommunene i tillegg følger opp med aktiv arealplanlegging som gjør at transportbehovet reduseres og det blir lettere å la bilen stå, så er det håp om at vi kommer i mål. Til glede for miljø, næringsliv og folk flest.