Nedbygging av matjord på Nøtterøy: I klar strid med kommunens målsetning om klimanøytralitet!

Det planlegges nedbygging av ca 90 dekar matjord av første klasse på Borgheim, Nøtterøy. Kornavlinger på 800 til 900 kg/daa oppnås på nabojordene. Planen er stikk i strid med kommunens målsetning om å bli karbonnøytral.

Nøtterøy kommune har nå lagt ut et planprogram til høring, og Naturvernforbundet i Vestfold har gitt innspill til dette. Naturvernforbundet peker blant annet på at nedbygging av matjord kan medføre et betydelig klimagassutslipp.

Klimaeffekten ved nedbygging av matjord kan sammenliknes med avskoging. Nedbygging av matjord innebærer et direkte utslipp av klimagasser. Matjord inneholder et humuslag som ved nedbygging vil brytes ned til CO2. Eventuelt kan humuslaget ved nedbygging bli brutt ned uten oksygentilgang, noe som fører til at det blir omdannet til de langt kraftigere drivhusgassene metan (CH4) og lystgass (N2O). Dette er ikke nevnt i planprogrammets liste over utredningstema, men Naturvernforbundet ber om at dette utredes og beregnes. Dette er svært aktuelt i og med at Nøtterøy har et mål om bli et klimanøytralt samfunn.

Planforslaget har flere negative konskekvenser for både direkte og indirekte klimagassutslipp på Nøtterøy.